Led 142015
 

Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

Led 142015
 

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Led 142015
 

Doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený dokument uložen ve spisovně; po jejím uplynutí se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta začíná běžet dnem vyřízení dokumentu, resp. dnem 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém dokument vznikl, resp. byl vyřízen nebo pozbyl pro organizaci význam. Skartační lhůta nesmí být svévolně zkracována, lze ji však v odůvodněných případech a po konzultaci s příslušným státním archivem prodloužit.

Led 142015
 

Písemný návrh na vyřazení dokumentů, které nejsou nadále pro původce potřebné, předložený spolu se seznamem těchto dokumentů příslušnému archivu k posouzení a k provedení výběru archiválií.

Led 142015
 

Povolení, na jehož základě je možné předat vyřazené dokumenty ke skartaci; vydává jej státní archiv pověřený v organizaci dohledem nad prováděním skartačního řízení.

Led 142015
 

Protokol o provedeném skartačním řízení; vyhotovuje jej příslušný archiv na základě skartačního řízení.

Led 142015
 

Určuje skartační řízení a vyřazování písemností, jeho přílohu tvoří spisový a skartační plán.

Led 142015
 

Postup, při kterém se vyřazují dokumenty s uplynulou skartační lhůtou nadále nepotřebné pro činnost původce a při kterém se provádí výběr archiválií.

Led 142015
 

Seznam dokumentů ze spisovny rozdělených do skupin podle skartačních znaků A a S, který je součástí skartačního návrhu.

Led 142015
 

Vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým se s dokumentem naloží ve skartačním řízení.

Skartační znak A (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do archivu.

Skartační znak S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení.

Skartační znak V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo mezi dokumenty se skartačním znakem S

Led 142015
 

Místo vyhrazené k uložení dokumentů do doby uplynutí jejich skartačních lhůt, k vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původců, jejichž dokumenty jsou zde uloženy, a k provádění skartačního řízení.

Led 142015
 

Vnitřní předpis, který sjednocuje postup při nakládání s písemnostmi nebo jinými záznamy vzniklými nebo vyřízenými v rámci organizace.