Vzor smlouvy

 

S M L O U V A

o uložení dokumentů do spisovny včetně skartace

 

………………….,IČ: ………., se sídlem …………………………., PSČ ……., C…….. vedená u Krajského soudu v ………, jejímž jménem smlouvu uzavírá insolvenční správce ……………, nar. …………., bytem…………………….

dále jen ukladatel

a

Komerspis s.r.o., se sídlem Sportovní 397, 747 69 Pustá Polom, 747 69, IČ: 02870754, zastoupena jednatelem společnosti Ing.Vladimírem Nevludem, LL.A., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58787, bankovní spojení: FIO BANK Opava, č.ú. 2800579566/2010

dále jen skladovatel

I. Předmět smlouvy

Předmětem uzavřené smlouvy je závazek skladovatele převzít věc (účetní a jiné dokumenty ukladatele níže specifikované), aby ji uložil a opatřoval, a závazek ukladatele zaplatit za to skladovateli úplatu (skladné). Součástí závazku skladovatele je předání dokumentů, které jsou archiváliemi do místně příslušnému státnímu archívu, odvoz dokumentů do spisovny, třídění, pořádání a soupis dokumentů podle skartačních lhůt, vypracování skartačního návrhu a skartačního seznamu, likvidace dokumentů určených ke skartaci, vyhledávání dokumentů dle pokynu ukladatele nebo na vyžádání státních orgánů, vše dle zákona č. 167/2012, č.243/2010 Sb.č. 499/2004 Sb., a podle vyhlášky č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, dle §§ 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ostatních souvisejících právních předpisů, jak vyplývá ze změn a doplňků a této smlouvy.

II. Rozsah skladování

Ukladatel níže uvedené písemnosti předá nejpozději do ……………. Skladovatel si vyhrazuje uložit převzaté dokumenty ve všech prostorách společnosti vhodných pro skladování nebo u třetích osob, které jsou schválené příslušnými orgány.

             

 

III. Povinnosti ukladatele

Ukladatel je povinen předat dokumenty k uložení v dohodnutém termínu do prostor určených skladovatelem. Veškeré dokumenty musí být uspořádány v šanonech nebo balících.

 IV.Povinnosti skladovatele

Převzít dokumenty v rozsahu a termínech dle této smlouvy. Označit a uložit je, pečovat o ně, v souladu se zákonem č.243/2010 Sb. a souvisejících právních předpisů specifikovaných v odstavci I. této smlouvy.

V případě ukončení činnosti spisovny Komerspis s.r.o., jejím zánikem, sloučením, likvidací nebo konkursem, je povinností skladovatele na své náklady zajistit uložení dokumentů v jiné spisovně.

Umožnit pověřeným pracovníkům ukladatele a orgánům státní správy, co nejdříve od uplatnění jejich písemného požadavku.

Kontaktní osoby:

Bc. Jana Nevludová 731323065

Ing. Vladimír Nevlud, LL.A. 777182611

Povinnosti skladovatele vyplývající z této smlouvy trvají i po případném zániku ukladatele, a to do doby zákonné skartace posledního dokumentu.

 

V. Skladné

Účastníci této smlouvy se dohodli, že cena za poskytnuté služby činí ………….,– Kč. Úhrada ceny za skladné bude provedena bankovním převodem na účet skladovatele 2800579566/2010 , a to nejpozději ………….., VS ………….

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, je vyhotovena ve 3 originálních výtiscích a je platná do doby zákonné skartace posledního převzatého dokumentu.

 

V Pusté Polomi dne …………..                                                            V Přerově dne …………

              ——————————————–                                                 ——————————————

Ing.Vladimír Nevlud, LL.A.                                                                            Ing………………