Skartační rejstřík

 

TSR

Typový skartační rejstřík obsahuje abecedně řazený přehled typů písemností, jejichž původci jsou podnikatelské subjekty charakterizované zákonem č.- 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Skartační znak, uvedený za názvem typu písemnosti, je pro jejího původce orientační. Skartační lhůty písemností akceptují legislativní úpravu ke dni 31. prosince 2001, pro původce jsou pouze doporučené. Skartační lhůty u většiny typů písemností začínají plynout po jejich vyhotovení či vyřízení písemnosti, v některých případech však rovněž později, kdy písemnosti pozbyly pro původce správní či provozní potřebu (např. u smluv po skončení jejich platnosti, u stavebních spisů po odstranění stavby aj.).

U písemností se skartačním znakem A nejsou skartační lhůty uváděny, neboť takové písemnosti se zařazují do skartačního řízení bezprostředně poté, co je původce pro další činnost již nepotřebuje nebo jejich využívání není soustavné. Skartační lhůty nejsou uváděny rovněž u vybraných písemností se skartačním znakem S, neboť takové písemnosti se zařadí do skartačního řízení bezprostředně po ztrátě provozní potřeby.pro původce.

A

Absence:
absenční karty S 3
evidence denní, týdenní, měsíční docházky S 3
evidence práce neschopných pro nemoc a úraz S 3
kontrola docházky S 1
měsíční výkazy o absenci a nemocnosti S 1
píchačky (razítkové lístky) S 3
plán dovolených, žádanky, evidence S 1
statistika nemocí z povolání:
roční a delší A
ostatní S 3
závažná opatření proti absenci V 5
Absolventi: viz „Školení“
Adresáře dodavatelů a odběratelů S 5
Adresáře průmyslových a obchodních podniků S 5
Adresy pozdravné:
závažného významu A
ostatní S 3
Advokáti, advokátní poradny:
právní posudky: závažné A
ostatní S 5
Agentury, obchodní zástupci
významné smlouvy a ujednání A
ostatní S 5
Akce (realizované v podniku):
fotografická, zvuková a jiná dokumentace A
letáky, pozvánky, plakáty, vlastní propagační materiály (ukázky) A
organizace a výsledky A
zprávy o významných akcích všeho druhu A
ostatní S 5
Akcie, akcionáři, akciové společnosti:
akcie, akcionáři:
cenné papíry (ukázky) A
listiny týkající se upisování akcií A
seznamy akcionářů A
veřejná nabídka akcií A
organizační řídící normy:
jednací řády představenstva, dozorčí rady, valné hromady A
organizační řády a schémata A
stanovy společnosti, jejich změny A
statuty A
založení společnosti:
notářské zápisy o založení společnosti A
posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu A
zakladatelská listina nebo zakladatelská a společenská smlouva A
likvidace společnosti:
závažné písemnosti A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
viz též hesla „Představenstvo a dozorčí rada“ a „Valné hromady“
Akreditace archivu A
Akreditivy S 5
Aktivy:
celopodnikové – zápisy A
ostatní S 5
Akumulace:
plány a výkazy roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Finance, financování“
Akviziční dohody V 5
Analytická a syntetická evidence S 10
Analytické účty S 10
Analýzy:
finančního hospodaření A
investic A
ostatní písemnosti viz příslušná hesla tohoto rejstříku
Anotace odborné literatury a periodik S 5
Arbitráže viz „Dlužníci“
Archivnictví:
spisové, skartační a archivní řády A
spisové a archivní plány (ukládací plány) A
archivní řád organizace A
archivní předpisy, směrnice vlastní A
badatelská agenda závažná A
badatelské listy S 5
badatelský řád podniku A
inventáře, soupisy a katalogy archivních fondů a další evidenční
pomůcky archivní a spisové činnosti A
Jednotný archivní fond (JAF, evidence, průvodce) A
metodické pokyny, směrnice ústředních a nadřízených
archivních orgánů S 5 (po ztrátě platnosti)
plány archivní činnosti a zprávy o stavu archivní činnosti
za období roční a delší A
ostatní S 5
přírůstkové knihy podnikového archivu nebo předávací protokoly A
přírůstkové knihy spisoven, přírůstkové seznamy nebo předávací protokoly S 5 (po vyřazení písemností v nich obsažených)
revizní protokoly A
seznamy archiválií odevzdaných do archivu a protokoly o jejich předání a převzetí A
skartační návrhy a protokoly S 10
skartační směrnice a rejstříky, skartační předpisy vlastní nebo závazné pro organizaci A
výkazy a přehledy základních archiválií A
výpůjční kniha S 5
výpůjční lístek S 1
závažné písemnosti vzniklé ze styku s archivními orgány A
viz též „Skartace“, „Spisová služba“
Asanace – asanační návrhy, plány, organizace S 5
Atestace výrobků V 5
Atesty hygienické S 5
Atesty (kotlů, tlakových nádob apod. po vyřazení z provozu) S 1
Audiovizuální dokumentace:
vlastní A
ostatní S 3
Audit:
dotazník auditu S 2
plán externích auditů S 2
plán interních auditů S 2
zpráva o auditu A
viz též „Jakost“
Aukce:
zápisy, protokoly A
průvodní dokumentace S 5
Autopark:
evidence vozidel S 5
havárie a škody: viz „Dopravní nehody“
organizace a metodika dopravní služby včetně předpisů S 5
provoz dopravy, dispečink, přidělování vozidel S 5
převody a vyřazování vozidel S 5
údržba, opravy a provoz vozidel S 5
viz též „Doprava“, „Motorová vozidla“
Autorská osvědčení: viz „Vynálezy“
Autorské právo:
honoráře, potvrzení o proplacení S 5
smlouvy:
autorské (ukázky) A
hromadné S 5
mezinárodní A
o užití děl V 5
ostatní S 5
Avíza S 5

 

B

Banka: viz „Peněžní ústavy“
Bankovní kódy A
Besedy se zaměstnanci a významnými osobnostmi: zápisy a záznamy A
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
bezpečnostní zápisník S 5
dokumentace o rizikových pracovištích A
evidence prašných poměrů na pracovištích S 5
hlášení o pracovních úrazech:
smrtelných a těžkých A
lehkých S 10
viz též „Úrazy“
inspekce bezpečnosti práce:
protokoly o výkonu dozoru S 5
výměry pokut (ukázky) A
knihy instruktáží o bezpečnosti práce S 5
komplexní prověrky bezpečnosti práce A
koncepce a plány:
roční a delší A
ostatní S 5
ochranné pomůcky:
evidenční karty, výdejní a likvidační listy S 5
seznamy (ukázky) A
opatření k zajištění hygieny na pracovišti (ukázky) A
opatření proti úrazovosti (výchova, propagační materiály – ukázky) A
organizace protiprašné prevence S 5
periodické kontroly S 5
plány:
ozdravných opatření a zprávy o jejich plnění S 5
techniky bezpečnosti práce S 5
protipožární řád A
protokoly výsledků kontrol a prověrek V 5
prověrky bezpečnosti práce:
částečné S 5
komplexní A
pracovních podmínek a pracovního prostředí vybraných kategorií zaměstnanců A
přehledy, rozbory, hlášení a výkazy o stavu bezpečnosti a hygieny práce:
za období roční a delší A
ostatní S 5
příkazy k zastavení práce vydané odborovými orgány, OHES, IPO V 5
seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým (ukázky) A
schvalování provozoven a provozů S 5
sledování a opatření proti hlučnosti a pro snižování vibrací S 5
směrnice, předpisy a normy vydané podnikem A
školení o BOZP (programy) a protokoly o vydaném osvědčení, o vykonané zkoušce ze znalosti pravidel
BOZP S 5
technické bezpečnostní zařízení V 5
výjimky z bezpečnostních předpisů A
výměry, protokoly, povolení, rozhodnutí a jiné akty úřadů a orgánů týkající se organizace A
zápisy:
o sledování zákazu práce v noci žen a mladistvých S 5
o dodržování zákazu manipulace s břemeny nadlimitní váhy ženami S 5
záznamy:
o kontrolách a dodržování předpisů S 5
o první pomoci (ukázky) A
viz též „Kontrola“, „Péče o zaměstnance“, „Úrazy“ a „Zdravotnictví“
Běžné účty (výpisy) S 5
Bibliografie S 5
viz též „Knihovny“
Bilance:
účetní, závěrečné, souhrnné:
za období roční a delší A
ostatní S 10
začleňovací (přejímací) včetně příloh A
viz též „Rozbory“ a „Účetní výkazy“
Blahopřání:
závažného významu A
ostatní S 1
Boleta S 10
Brožury:
cizí S
vlastní A
Budovy a pozemky: viz „Hmotný investiční majetek“
Bytová družstva: viz „Družstva“
Byty:
bytová statistika S 5
bytová výstavba – hlášení S 5
byty náhradní S 3
byty závodní, služební, podnikové, družstevní:
evidence a přidělování S 10
dohody s uživateli bytů z podnikové výstavby S 10
domovní řády S 5
evidence, pasporty bytů v majetku či správě organizace S 10
nájemní smlouvy viz „Nájem“
pořadník uchazečů o byty S 5
poskytování úvěru zaměstnancům S 5
údržba S 5
výstavba bytových jednotek vlastní viz „Hmotný investiční majetek“
zápisy bytové komise S 5
žádosti o byty, protokoly o převzetí bytu S 5
viz též „Hospodářská správa“

 

C

Cejchování:
cejchovní listiny, protokoly, zápisy S 3
Celní záležitosti:
celně kriminalistické pracoviště V 5
celní dluh:
globální a paušální zajištění celního dluhu S 10
nezajišťování celního dluhu S 10
rozhodnutí o vyměření, platební výměr S 10
celní hodnota (rozhodnutí) S 10
celní kontrola S 10
celní kvóty (přehledy) S 10
celní osvobození S 10
celní prohlášení S 10
celní prohlídky (úřední záznamy, evidence) S 5
celní prostor (stanovení) S 5
celní řád S 5
celní řízení:
mimo celní prostor S 3
zjednodušené S 10
celní sklady (povolení k provozování, rozhodnutí o odejmutí, kontrola) S 10
celní vyhledávání:
celní vyhledávání V 5
koncepce S 10
centrální místo tranzitu S 10
cla, daně a poplatky S 10
dožádání stanovisek k celní problematice a k prověřování firem S 5
evidence schválených vývozců a dovozců A
fytokaranténní a veterinární opatření S 5
hlášení finančním orgánům S 3
jednotná celní deklarace S 10
kontrolní činnost S 10
kynologie (služební) S 5
mezinárodní smlouvy a dohody v oblasti celnictví A
mimořádné události (hlášení, svodné informace) S 3
náhradní přepravní povolení S 5
odborná vyjádření v celně právní oblasti pro potřebu orgánů činných v trestném řízení S 10
podloudnictví (zprávy, vyhodnocení) S 5
použití donucovacích prostředků nebo zbraně (hlášení) S 5
předměty kulturní hodnoty (osvědčení, žádost o vydání) S 5
přeprava zboží mimo celní přechod (povolení) S 3
přepravní povolení S 5
přestupky, delikty S 5
převzetí zboží do dočasné úschovy S 10
původ zboží (osvědčení, rozhodnutí v odvolacím řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolacířízení) S 10
realizace zboží v prozatímní správě (dražby, prodej) S 5
rozhodnutí ČR v řízení o jiných správních deliktech, pokud tak stanoví zvláštní předpis S 5
sazební zařazení zboží (stanoviska, rozhodnutí v odvolacím řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo
odvolacího řízení) S 10
tarifní záležitosti a záležitosti pravidel původu V 5
trestní záležitosti:
trestní prověřovací spisy S 10
závažná trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly a rozhodnutí A
útvary celní služby:
organizační uspořádání útvarů v rámci celní správy (návrhy, změny) A
plány služeb celních úřadů (pobočky, pracoviště, stanice S 5
zřizování, rušení a změna umístění útvarů A
verifikace dokladů o původu S 5
vlakové soupisky S 5
vrácení DPH S 10
vracení a promíjení cla a daní S 5
výběr DPH z příležitostné autobusové dopravy a silniční daně S 10
výstrojní agenda S 5
vzorky zboží S 10
zastupování v celním řízení (plné moci) S 10
zničení zboží S 5
způsobilost dopravních prostředků pro přepravu zboží pod celní kontrolou S 10
Pozn: „Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, je ten, kdo má doklady a údaje týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, povinen uschovat tyto doklady a údaje minimálně po dobu deseti let, a to bez ohledu na prostředek, na kterém jsou vezeny“ (viz celní zákon č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb., § 52 odst. 1).
Ceniny:
odbavování poštovních cenin propadlých ve prospěch státu
(rozhodnutí a zápisy realizační komise) S 5
emisní plány A
grafické návrhy a rytiny (vybrané a odměněné) A
stanovení doby platnosti cenin a způsobu distribuce S 5
úřední oznámení emisí S 5
vyhodnocení emisní činnosti:
za období kratší než roční S 5
za období roční a delší A
zajišťování tisku (provozní záležitosti) S 5
Ceníky, ceny:
ceníky:
cizí S 5
vlastní A
cenové předpisy vlastní A
cenové věstníky S 5
podklady pro ceníky S 3
rozbory cen A
ostatní S 5
viz též „Kalkulace“
Cenné papíry:
písemnosti o prodeji, převodu a repatriaci A
prospekt emitenta cenných papírů A
znehodnocené (ukázky) A
Certifikáty: viz „Osvědčení“
Cestovní zprávy V 5
Cesty služební:
návrhy, povolení, schválení, zajišťovací příkazy S 5
plán služebních cest (i zahraniční) S 5
přehledy a výkazy cest S 5
studijní cesty V 5
Cirkuláře: viz „Oběžníky“
Civilní obrana:
kontrola situace CO v organizacích S 5
materiální zásobování a financování S 5
operační podklady S 5
pokyny, instrukce (po ztrátě platnosti) S 1
projektová dokumentace staveb CO viz „Hmotný investiční majetek“
školení, přednášky, pomůcky S 5
úkoly hospodářsko-mobilizačních příprav, plánovací podklady S 5
vojenská evidence S 3
výcvik pracovníků CO S 5
zprávy, hlášení, pokyny, instrukce, plány S 5
Cizinci:
kniha návštěv cizinců S 5
povolení k zaměstnání S 20
stáže S 5
významné návštěvy (záznamy, fotografie, knihy zahraničních návštěv apod.) A
ostatní S 5
viz též „Hosté a delegáti“, „Vědeckotechnická spolupráce“ a „Zahraniční“
Clo: viz „Celní záležitosti“

 

Č

Časoměření: viz „Normy“
Časopisy:
evidence nákladů, požadavky S 5
vlastní A
viz též „Publikace“
Čerpání rozpočtu S 5
Čestná prohlášení S 5
Číselníky S 3
(pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)
Články zaměstnanců organizace V 5
viz též „Publikace“

 

D

Dálnopisy a telegramy:
evidence S 3
žádanky, převody, průklepy, sdělení S 1
viz též „Pošta“ a „Spoje a spojová služba“
Daně, dávky a poplatky:
daňová přestavba A
daňová přiznání řádná, dodatečná a opravná:
k dani darovací S 10
k dani dědické S 10
k dani domovní S 10
k dani důchodové S 10
k dani silniční S 10
k dani z nemovitostí (včetně dílčí) S 10
k dani z převodu nemovitostí S 10
znalecký posudek S 10
kupní smlouva A
výpis z katastru nemovitostí A
k dani zemědělské S 10
k dani z přidané hodnoty S 10
k dani z příjmů fyzických osob S 10
k dani z příjmů právnických osob S 10
ke spotřební dani S 10
daňové doplňky, odvody, odvolání, platební příkazy, pokyny, předpisy, přiznání, slevy, úlevy, výjimky,
výkazy, výměry a změny S 5
daňové prohlášení S 10
korespondence s ministerstvem financí ČR a finančními úřady:
oznámení S 10
platební výměr S 10
rozhodnutí S 10
výzva S 10
osvědčení o registraci k daním S 10
oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou S 10
počítačové sestavy k DPH:
daňové hlášení DPH S 10
hmotný a nehmotný investiční majetek:
daňové odpisy S 10
účetní odpisy S 10
opravné položky k pohledávkám S 10
součinnost třetích osob S 10
z motorových vozidel S 10
z přidané hodnoty:
daňový dobropis S 10
daňový doklad S 10
došlé faktury za materiál S 10
došlé faktury za služby S 10
došlé faktury investiční S 10
jednotná celní deklarace:
k vydané faktuře S 10
k došlé faktuře S 10
opravný daňový doklad (vydaný, došlý) S 10
smlouvy, týkající se uskutečnění zdanitelného plnění S 10
vydané faktury S 10
vydané zahraniční faktury S 10
z příjmů právnických osob (včetně písemností uvedených pod hesly
„Daň z přidané hodnoty“ a „Silniční daň“):
doklady OFP (ostatní finanční platby, bankovní převody, splátky úvěrů), platby daní apod. S 10
doklady FOP (finanční operace),účtování kurzových rozdílů, úroků z úvěrů apod. S 10
revizní řízení, trestní řízení apod.
v závažných záležitostech A
silniční:
cestovní příkaz S 10
kopie technického průkazu S 10
záznam o použití vlastního osobního automobilu S 10
ze mzdy S 10
z literární a umělecké činnosti S 5
z obratu S 10
z příjmu obyvatelstva S 5
vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou S 10
ostatní S 5
viz též „Poplatky“
Dárkové předměty (veškeré písemnosti o nich) S 5
Dary, darovací smlouvy V 10
viz též Daně, dávky a poplatky
Dekrety:
o jmenování, pověření a odvolání vedoucích pracovníků A
o zřízení, delimitaci, sloučení, rozdělení, zrušení a likvidaci podniku, společnosti apod. A
ostatní viz pod jednotlivými hesly a příslušnou činností v tomto rejstříku
Delegace: viz „Návštěvy a delegace“
Delimitace:
bilance a průvodní materiály A
dekrety, dohody, rozhodnutí, výměry, úmluvy A
protokoly k delimitaci podniku A
výrobních programů A
Demolice:
demoliční rozhodnutí A
dodací listy na demolice S 10
projekty na demolice V 10
rozpočty na demolice S 5
Deníky:
dispečera S 2
dolový deník A
došlých faktur S 10
oprav položek S 1
peněžní S 5
pokladní, příjmové atd. S 10
preventivní technické údržby S 5
převedení údajů (posting) S 1
směnárenské S 5
stavební S 10
syntetických a analytických evidencí a účtů S 10
účetní S 10
úprav změn na kontu za účelem opravy – adjustace kódů S 1
výjimek na účtech S 1
výjimek při převedení údajů (posting) výjimek transakcí S 1
zlepšovacích návrhů S 10
zvláštních instrukcí S 1
ostatní viz pod jednotlivými hesly a příslušnou činností v tomto rejstříku
Denní:
a dekádní devizová pozice S 5
hlášení obratu vozu S 5
požadavky vozu S 1
sestava syntetické evidence S 1
souhrnná předvaha S 1
souhrnný výpis (statement) příjmů, stavů S 5
výpis (statement) příjmů S 1
výpisy ostatních položek rozvah a podrozvah účtů S 5
výpisy položek dlouhodobých pokladních, valutových a ostatních schodků S 5
výpisy položek za dlouhodobé půjčky S 5
výpisy položek, účtové listy analytických evidencí týkající se ostatních analytických rozvahových i
podrozvahových účtů S 5
výpisy z účtů od tuzemských peněžních ústavů, včetně účtů depozitních S 5
Depozita, kauce:
depozitní:
certifikáty V 10
listy, kauční prohlášení S 5
smlouvy: V 10
ostatní písemnosti S 10
Devizové hospodářství:
devizové krytí mezinárodních styků S 5
devizové pohledávky a závazky v poměru k zahraničí S 5
(pokud příslušný zákon nestanoví jinak)
devizové pozice měsíční S 5
devizové prostředky na dovoz strojů a zařízení S 5
devizový plán a jeho podklady S 5
inventury devizových prostředků S 10
kursové tabulky, přepočtové poměry deviz a bankovek ČNB S 3
plnění devizového plánu (přílohy, rozbory) S 5
přihlášky S 5
trestně právní posudky devizového charakteru S 5
trh (mezibankovní účtování) S 2
úvěry S 5
všeobecná devizová povolení S 5
ostatní písemnosti S 3
viz též „Dovoz“ a „Finance a financování“
Dějiny podniků:
kroniky, význačné události, jubilea, články a pojednání, zápisy s pamětníky, vzpomínky A
Diagramy závažných jevů a činnosti organizace:
za období roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
Díla literární a vědecká vlastní:
jeden výtisk A
oponentní a recenzní posudky A
rukopisy autorů (i nezveřejněné) V 5
zápisy a protokoly z oponentních komisí V 5
ostatní písemnosti S 5
Dílny (i vývojové):
laboratoře a zkušebny – provozní záležitosti S 5
ostatní viz pod jednotlivými hesly a příslušnou činností v tomto rejstříku
Diplomy:
udělené podniku, společnosti a kolektivu zaměstnanců A
viz též „Vyznamenání“
Disciplinární řízení:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
Dislokace:
rozhodnutí, protokoly a výměry dislokačních komisí týkající se organizace jako celku A
dílčí písemnosti S 5
viz též „Právní záležitosti“
Dispečerská služba:
denní hlášení, grafikony, karty S 1
dispečerské porady S 5
dispečerský deník S 2
pracovní řády výrobního dispečinku S 5
ostatní S 5
viz též „Doprava“
Dispozice S 5
Distribuční normy: viz „Jakost“
Dividendy:
zásadní písemnosti A
ostatní písemnosti S 5
Dlouhodobý drobný majetek (DDM): viz “Drobné a krátkodobé předměty” a „Předměty postupné spotřeby“
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM): viz “Hmotný investiční majetek (HIM)”
Dlužníci:
upomínky S 3
žaloby, rozsudky a platební rozkazy, arbitrážní nálezy a rozhodnutí, evidence pohledávek, uznání, dlužní
úpisy, exekuce S 5
viz též „Právní záležitosti“
Dobropisy (účetní doklady):
daňové S 10
odpisy, odvody do státního rozpočtu S 5
Dobrovolné a společenské organizace: viz „Společenské organizace“
Dobývací prostory :
žádosti o stanovení dobývacích prostorů (včetně podkladů a rozhodnutí) A
evidence dobývacích prostorů A
Dodací a přejímací listy S 5
Dodavatelé:
adresáře a seznamy dodavatelů S 5
Dodavatelské smlouvy:
realizované závažného významu A
ostatní písemnosti S 5
Dohody:
administrativní o převodu správy majetku a vlastnického práva k pozemkům, budovám a významným
investicím A
o odběrech povrchové vody se správcem toku (točný plán) S 5
o provedené práci a pracovní činnosti S 5
o spolupráci s jinými institucemi V 5
o užívání nebytových prostor V 5
se studujícími při zaměstnání S 5
s uživateli bytů S 10
v rámci mezinárodní spolupráce s účastí organizace A
ostatní S 5
viz též „Delimitace“, „Mezinárodní smlouvy“a „Smlouvy“
Docházka: viz „Absence“
Doklady: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Dokumentace:
důlně měřičská A
geodetická a kartografická A
organizace a řízení: viz „Jakost“
právních aktů a jiných aktů řízení:
závažná A
ostatní písemnosti S 5
vynálezů A
zlepšovacích návrhů: viz „Zlepšovací návrhy“
viz též „Jakost“ a jednotlivá hesla příslušné činnosti v tomto rejstříku
Dokumentace staveb: viz „Hmotný investiční majetek“
Dokumentace výrobně konstrukční: viz „Výroba“ a „Výrobní dokumentace“
Domovní knihy S 3
Domovní listy S 5
Domovy (učňovské, pracujících aj.): viz „Hospodářská správa“, „Internáty“
Domy kultury: viz „Závodní kluby“
Doplňkové půjčky (veškeré písemnosti) S 5
Doporučené zásilky (podací a doručovací knížky) S 5
Doprava:
časový rozpis oprav dopravních zařízení S 5
deník dispečera S 2
denní hlášení obratu vozů S 5
denní požadavky vozů S 1
denní záznamy výkonu vozidel a dodržování bezpečnostních přestávek S 5
doklad o nákladu S 5
dopravní a jízdní řády:
vlastní (ukázky) A
cizí S 1
dopravní a návštěvní záznamníky S 3
dopravní deník S 3
dopravní tarify, sazebníky (ukázky) A
evidence:
bloků a nálepek S 1
CCS karet S 3
cisteren, motorových vozidel, železničních vozů S 5
návěstí S 3
odjezdů a příjezdů S 1
operativně technická (listy vlečkové, drážní sestavy o pohybu vagónů, vlastní sestavy o pohybu
železničních vozů na vlečkách) S 5
plomb S 1
pohonných hmot S 3
vah S 1
jízdní příkazy S 5
kartotéky vozidel a dopravních zařízení S 3
kmenové knihy vozů S 5
knihy dovozného S 5
kontroly dopravního provozu S 5
kontovací listy dovozného S 5
listy odevzdávkové, dodací, ložní, nákladní, návratkové, spěšninové S 5
nezpůsobilost k jízdě (hlášení) S 1
pásová doprava:
předpisy, výjimky a normy vlastní A
technická dokumentace S 5
plán nároků na železniční a závodní dopravu S 5
plány údržby a oprav vozidel S 5
plány, výkresy závodové dopravy a vleček A
podklady pro vyúčtování dopravních výkonů S 3
pojištění – reklamace S 1
pojištění vozidel S 5
pojištění zákonné odpovědnosti na rok S 1
pokyny pro řízení bezpečnosti ve vnitropodnikové dopravě S 5
potvrzení finanční způsobilosti S 1
průvodní listy S 3
přejímky vozových zásilek S 3
přepravné na závodní dráze S 3
přidělování a rozpisy vozidel podřízeným organizacím S 5
příjem zboží (přejímací zápisy) S 5
přísunový plán S 1
sestavy výkonů vozidel S 1
silniční daň (ve vztahu k DPH):
cestovní příkaz S 10
kopie technického průkazu S 10
záznam o použití vlastního osobního automobilu S 10
směnové výkazy S 3
smlouvy:
dopravní, přepravní, nákladní, vlečkové S 5
vlečkové (dlouhodobé) S 15
souhrn dovozného a vlečného – primanota S 5
souhrn výkonů závodní dopravy – statistika V 5
stanovisko k rozhodnutí o koncesi S 5
studie rozvoje dopravních kapacit V 5
tachografy S 5
technické prohlídky vozidel S 5
technické průkazy (po vyřazení vozidla z provozu) S 1
technický rozvoj, nová technika S 3
testy řidičů S 5
úvěry dovozného S 5
vozové sešity S 5
výdejky S 5
výkazy jízd S 5
výkonnostní listy S 1
zasílací listy S 3
záznam o provozu vozidla S 5
žádanky o přepravu S 1
ostatní písemnosti S 3
Dopravní nehody:
hlášení, protokoly a dokumentace nehod a škod velkého rozsahu A
statistické přehledy, výkazy nehod a škod za období roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
Dopravní úvěry:
knihy S 5
ostatní písemnosti S 3
Doručovací a podací knížky S 5
Doškolování: viz „Školení, školství“
Dotace investiční a účelové A
viz též „Finance, financování“
Dotazníky: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Dotazy běžné S 3
Dovolená:
náhrada za dovolenou S 5
žádanky S 1
ostatní písemnosti S 1
Dovoz:
běžný styk s podniky zahraničního obchodu S 5
devizová regulace, limity a plány – směrnice a zásadní písemnosti (ukázky) A
investičních celků A
limitní listy S 5
ohlášky dovozu S 3
plány devizových prostředků S 5
poptávky a nabídky, požadavky, návrhy, objednávky, zakázky, operativa, cenová jednání, úvěry S 5
strojů, přístrojů a zařízení S 5
ostatní viz též „Obchodní činnost“
Dovozné:
knihy S 5
porovnání dovozného a ostatní S 1
Dozimetrie: vyhodnocení dozimetrických měření, metody V 5
Dozorčí rada: viz „Představenstvo a dozorčí rada“
Dráhy: viz „Doprava“
Drobné a krátkodobé předměty (DKP, dnes dlouhodobý drobný majetek, DDM): viz „Předměty postupné spotřeby“
Druhopisy:
pokud nahrazují originály, viz skartační znaky jednotlivých písemností
ostatní písemnosti S
Družba:
smlouvy družební, zprávy o průběhu a výsledcích družebních styků A
ostatní písemnosti S 5
Družstva:
protokoly a zápisy schůzí představenstva, valných hromad a členských schůzí A
seznamy členů A
smlouvy A
stanovy A
výroční zprávy a bilance A
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Duplicitní písemnosti: viz „Druhopisy“
Důchodové zabezpečení:
pojištění v organizaci (fond, ústavy, zařízení po likvidaci – stanovy, smlouvy, směrnice, seznamy aj.) A
ostatní běžná agenda důchodová a pojišťovací S 5
Důchody:
osobní S 5
z prostředků organizace – smlouvy, evidence (ukázky) A
ostatní písemnosti S 5
Důlní mapy: viz „Mapy, plány a výkresy“
Důtky: viz „Kárná opatření“

 

E

Edice:
ediční činnost (katalogy, prospekty, reklamy, jubilejní publikace aj.) V 5
ediční plány V 5
ostatní písemnosti S 5
Efektivnost provozu, výroby a vývozu:
statistiky a rozbory roční A
ostatní písemnosti S 5
Ekologie viz „Životní prostředí“
Ekonomické informace pro statistiku, účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví, operativní a specializované
evidence S 5
Ekonomické rozbory: viz „Rozbory“
Ekonomický výzkum a ekonomické studie V 5
Ekonomie investic – metody zkoumání a efektivnost investic V 5
Ekonomika investic:
analýza vybraných problémů v oblasti investiční výstavby A
poskytování úvěrů S 10
roční zprávy o vyhodnocení dokončených staveb A
rozbory vývoje rozestavěnosti S 5
řízení tvorby soustavy technicko hospodářských ukazatelů investiční výstavby S 10
Ekonomika práce: viz „Mzdy a platy“
Ekvivalent poplatkový – přiznání a výměr S 10
Elektrárny:
základní dokumentace A
jinak viz „Hmotný investiční majetek“
Energetika (elektrický proud, pára, plyn, stlačený vzduch, uhlí, jaderné palivo):
bilance všech druhů S 5
cejchovní listy S 3
denní hlášení o spotřebě S 1
denní záznamy o kotlích S 1
diagramové pásky S 1
diagramy o výrobě a spotřebě S 5
dlouhodobé koncepce rozvoje energetiky a vodního hospodářství: A
viz též „Plány, plánování“
energetická opatření a racionalizace S 5
energetické normy vlastní S 5
hlášení o plnění plánu S 5
kalorimetrické záznamy S 1
knihy elektrických počítadel S 3
knihy pro hospodaření s energií S 3
kontroly dodržování kázně ve spotřebě paliv a energie S 3
kontroly dodržování limitů S 5
lístkovnice měřicích přístrojů a plynoměrů S 3
modernizace energetického zařízení S 5
odečítací lístky odběru S 1
plány (výkresy) energetických zařízení, schémata V 5
poruchy energetických zařízení (hlášení) S 3
požadavky na výpomocnou dodávku energie S 3
programy dodávek S 3
přehledy technických hodnot za kratší období než jeden rok S 5
rozhodnutí o limitech S 5
rozpisy limitu elektrické energie S 3
smlouvy o odběru a dodávkách energie S 5
smlouvy o spotřebě uhlí a napájecí vody S 3
výkazy měníren S 3
výkazy o výrobě a spotřebě S 3
výkon kotle – záznamy S 3
výpočty kalorických ztrát S 5
záznamy jednorázových a denních jevů S 1
záznamy s funkcí účetních dokladů a základní evidenční pomůcky S 5
záznamy sledovaných jevů a evidenční a provozní podklady S 3
zásobování energií S 3
ostatní písemnosti S 1
viz též „Plány, plánování“ a „Statistiky“
Evidence:
viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Evidenční listy a karty:
karty strojů po vyřazení S 3
karty výkresů S 5
lístky norem S 1
listy zaměstnanců (evidenční listy důchodového zabezpečení) S 45
(lhůta 45 let je doporučená, minimální lhůta stanovená zákonem je 30 let)
pomůcky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Exekuce: viz „Mzdy a platy“ a „Právní záležitosti“
Exhalace, exhalační těžby: viz „Životní prostředí“
Exkurze:
závažného významu A
ostatní písemnosti S 5
Expedice: viz „Obchodní činnost“ a „Sklady a skladové hospodářství“
Experimentální ověřování:
úkoly (zadání, sledování, výsledky, hodnocení) A
ostatní písemnosti S 5
Experti:
smlouvy a posudky závažného významu A
ostatní písemnosti S 5
Expertíza investic a projektů:
prováděná pro další podniky S 5
příprava, posuzování a schvalování staveb S 10
registrace staveb S 10
významných akcí A
ostatní písemnosti S 5
Expertní řízení: viz „Oponentní řízení“
Exploze: viz „Škody“
Export: viz „Obchodní činnost“
Externí:
audit, dokumentace: viz „Jakost“
poradní a koordinační orgány (výbory, rady, komise aj.) V 5
pracovníci, spolupráce, činnost apod. S 5
studijní a rozborové materiály S 5

 

F

Faktury:
podléhající zákonu o dani z přidané hodnoty S 10
došlé a odeslané (bez DPH) S 5
duplicitní a matrice S 1
investiční S 10
knihy (deníky) faktur S 10
konsignace a evidence S 10
saldokonta dodavatelů a odběratelů S 5
vnitropodnikové S 5
viz též „Obchodní činnost“
Faxy: nahrazují-li korespondenci nebo jiné doklady (např. objednávky ad.), pak se posuzují a řadí podle druhu
písemností, který nahrazují
Festivaly pořádané organizací :
souhrnné zprávy A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Propagace, propagační materiály a dokumentace“
Filmy a fotografie:
týkající se firmy A
Finance, financování:
devizové hospodaření (požadavky, příděly, přihlášky, výkazy) S 5
evidence o vytvářených rezervách ve finančním plánu V 5
evidence stavu a splátek zápůjček a pohledávek S 10
finanční a devizový plán, plán akumulace:
na období kratší než roční S 5
za období roční a delší A
finanční disciplína (písemnosti o závažných případech) A
finanční zdroje (zásadní písemnosti o financování firmy, ) A
hospodářské smlouvy S 5
kapitálová účast v jiných obchodních společnostech (zásadní písemnosti) A
likvidace pohledávek a závazků S 5
(pokud příslušný zákon nestanoví jinak)
odhady a oceňování majetku větší hodnoty A
roční výkazy a bilance (včetně příloh) A
ostatní písemnosti S 10
smlouvy o účasti a financování A
smlouvy o úvěrech S 5
souhrnné přehledy finančního a devizového zabezpečení mezinárodního styku organizace A
soupisy a změny kmenového jmění a majetkové podstaty A
styk s bankami (běžná korespondence) S 5
styk s dodavateli (běžná korespondence) S 5
výkazy o plnění finančního plánu, akumulace, odvodu zisku a stavu hospodaření:
za období roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
vymáhání, likvidace pohledávek a závazků (po ukončení) S 10
výměry:
poplatků, daní a dávek S 5
ostatní písemnosti S 5
viz též „Fondy“, „Pokladna“, „Rozpočty“ a „Účetnictví“
Finanční a materiálové zabezpečení výzkumu a vývoje:
financování organizací vědeckovýzkumné základny V 5
financování úkolů (činnosti výzkumu a vývoje) V 5
plány devizových prostředků S 5
prostředky a licence S 5
roční zprávy o financování A
Finanční nástroje v zahraničním obchodě:
dlouhodobé přehledy finančního krytí zahraničních styků A
fondy, odvody do centralizovaných finančních prostředků a přídělů z nich A
Fondy:
archivní: viz „Archivnictví“
bytové: viz „Byty“
finanční (základní, obratové, ředitelské, FKSP, mezd a odměn, pobídkové, pro financování investic,
výstavby apod.):
písemnosti o tvorbě (příděly, dotace, převody, příspěvky, evidence, stanovení a změny,
půjčky a odvody, čerpání, výkazy, zprávy, přehledy o stavu) S 5
knihovní: viz „Knihovny“
kulturní S 10
likvidační A
mzdové: viz „Mzdy a platy“
národní obnovy (FNO) a znárodněného hospodářství (FZH):
písemnosti FNO a FZH mohou být vyřazeny pouze se souhlasem Ministerstva financí
podnikový fond zaměstnanců – roční zprávy o čerpání A
podpůrné a pojišťovací po likvidaci (smlouvy, stanovy, seznamy členů, zápisy schůzí představenstev a
valných hromad, roční závěrky a seznamy prostředků, výroční zprávy a přehledy o činnosti) A
viz též „Finance, financování“
Fonografické záznamy: viz „Zvukové záznamy“
Formuláře tiskopisů vlastní (dva výtisky – ukázky) A
Fotografie a filmy vzniklé v organizaci A
Fotogrammetrie letecká a pozemní:
podklady, fotodesky, rematrice S 5
výsledky A
Fotokopie:
pokud nahrazují originál, viz skartační znaky jednotlivých písemností
ostatní písemnosti S
Funkce veřejné:
členství a účast v mezinárodních organizacích A
listiny uvolňující zaměstnance A
výkon funkcí poslaneckých, vládních rezortních, státních V 5
zprávy o činnosti vedoucích zaměstnanců ve funkcích mimo organizaci A
ostatní veřejná činnost a členství V 5
Funkční:
katalogy A
zařazování pracovníků:
dekrety a obdobné písemnosti vedoucích a významných zaměstnanců A
ostatní pracovníci S 5
Fúze (usnesení o fúzi, smlouvy, protokoly) A

 

G

Ganttogramy S 3
Garancie (záruky):
veškeré písemnosti S 5
Garanční hodnoty a ukazatelé S 5
Generální inventarizace: viz „Inventarizace“
Generální opravy (veškeré písemnosti) S 5
Generely:
hlavní výkresy a důvodové zprávy A
ostatní písemnosti S 5
Genetika:
genetická klasifikace A
Genofond:
zásadní písemnosti A
ostatní písemnosti S 10
Geologickovýzkumné a průzkumové práce:
dokumentace vrtných prací A
evidence projektové dokumentace geologických prací A
koncepce, výhledové plány střednědobé a prováděcí plány geologického průzkumu a výzkumu A
obecně závazné předpisy, směrnice a metodické pokyny k provádění geologických prací u jejich
vydavatele A
opatření k určení úkolů geologického průzkumu A
plány rozvoje vědy a techniky v oboru geologie, geofyziky, geochemie A
protokoly a zápisy z kontrol S 10
výpočty zásob nerostných surovin A
zápisy a zprávy o vyhodnocení přejímek včetně opatření k odstranění závad A
zatřídění zemin podle dobyvatelnosti:
pro plánované postupy jednotlivých velkostrojů A
výpočty zásob v plánovaných ročních postupech A
podklady pro vyčíslení ztrát při těžbě uhlí S 5
podklady pro vyčíslení úhrady z vydobytého uhlí podle katastrálního území S 5
kontrola generálních svahů a sklonu řezů (čtvrtletní) S 10
závěrečné geologické výzkumné zprávy A
zprávy o konečném převzetí provedených prací pro finanční vypořádání A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Geometrické plány:
originály A
kopie S
Geotechnický výzkum, geotechnika A
Gesce nákupního programu S 5
Grafikony denní S 1
ostatní písemnosti S 5
Gramofonové desky a zvukové záznamy:
ediční plány V 5
křestní listy gramofonových desek A
matrice A
matriční čísla vydávaných desek A
přepisy a přepisová depozita A
záznamy pořízené jako dokumentace o činnosti organizace A
ostatní písemnosti S 5
Grant: viz „Finance, financování“ a „Smlouvy“
Gratulace:
závažného významu A
ostatní písemnosti S
Gremiální:
zápisy schůzí vyšších organizačních útvarů A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Porady“

 

H

Harmonogramy:
pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3
Havárie provozní:
havarijní plán S 5
hlášení, zprávy, protokoly s dokumentací o haváriích a škodách velkého rozsahu A
kniha havarijních událostí A
viz též „Náhrady škod“ a „Škody“
Hlášení: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Hlášenky S 3
Hlavní účetní knihy viz „Knihy“
Hmotná zodpovědnost: viz „Právní záležitosti“
Hmotná zainteresovanost S 5
Hmotný investiční majetek (HIM, dnes Dlouhodobý hmotný majetek, DHM):
centrální evidence investic (veškeré písemnosti) S 5
časové plány staveb S 10
dodavatelská dokumentace stavební i technologická (výkresy, výpočty, dispozice, atesty, předpisy aj.)
u dodavatelských podniků:
významných staveb a akcí A
ostatní písemnosti S 15
doklady o realizaci investic:
významných a technicky zajímavých akcí A
o vlastnictví pozemků A
o vlastnictví staveb A
o způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu A
dokumentace:
geologického průzkumu a geodetických prací A
památkových objektů A
projektů s tvůrčím, objevným a novátorským řešením A
skutečného provedení stavby – kompletní paré vlastních objektů s tvůrčím, objevným a
novátorským řešením A
ostatní objekty S 10
ostatní písemnosti S 10
ekonomické zprávy k významným akcím, stavbám a projektům A
evidence:
částí projektové dokumentace, výkresů, příloh S 10
sledovaných staveb A
stavu investic S 5
evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3
expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení investic A
faktury:
investiční a jejich evidence S 10
fotodokumentace vlastních staveb A
fotografie staveb a montážních prací V 5
ganttogramy dodávek S 5
generální zastavovací plány A
generely (hlavní výkresy) A
geometrický plán se zaměřením stavby A
harmonogramy výstavby S 5
hlášení:
investičních změn a nepoužívaných investic S 1
o plnění plánu investic S 5
o stavu investic S 3
hydrogeologický průzkum A
investiční:
listy pro individuální stavby S 5
požadavky S 5
studie (záměry, úkoly) včetně posudků a schvalovacích protokolů A
záměry A
jednostupňové projekty: jako projektová dokumentace
kalkulace a předkalkulace S 5
karty plnění plánu investiční výstavby S 5
kolaudační protokoly a rozhodnutí A
koncepce a organizace investiční výstavby a reprodukce základních fondů S 5
koncepční návrh technologického zařízení A
koncepty (výkresové a textové dokumentace) S 5
kontrolní:
sestavení rozpočtových nákladů stavby S 10
sestavy projektů S 10
koordinace výstavby, kontrolní porady S 5
koordinační sestavy S 5
lhůtové plány S 3
lístkovnice:
investičního zařízení S 5
vrchních staveb S 3
mapy a plány nemovitostí – vlastní A
matrice výkresové, rozpočtové i textové části dokumentace významných akcí, staveb a projektů A
nabídky investic S 5
náklady: souhrnné (výkazy a přehledy) A
nárok na dovoz S 5
nárok na vydání územního rozhodnutí S 5
nemovitosti – evidence A
nerealizované projekty všech stupňů:
s tvůrčím, objevným a novátorským řešením A
ostatní písemnosti S 5
nestavební investice: jako běžné investice
normalizační projekty a studie S 10
objednávky investiční:
v rámci organizace S 1
mimo organizaci S 5
ohlášení:
drobných staveb V 5
o kácení stromů V 5
stavebních úprav V 5
udržovacích prací V 5
originály: jako matrice
pasporty vlastních staveb A
plány (výkresy):
budov organizace, společnosti aj.
významné A
ostatní S 10
dodávek a sledování jejich plnění (harmonogramy) S 5
investiční výstavby S 5
organizace výstavby významných akcí a staveb A
situační, katastrální, zastavovací aj. A
strojů, nástrojů, strojního zařízení a výrobků majících mimořádný význam pro dějiny a vývoj
techniky A
územní A
ostatní, nenahrazují-li originál (multiplikáty) S 3
podkladová dokumentace, která se nestává součástí projektů S 10
posudky nadřízených a ústředních orgánů k významným akcím, stavbám a projektům A
povolení:
k odstranění stavby A
k uvedení stavby do trvalého provozu A
ke zkušebnímu provozu V 5
předčasného užívání stavby A
terénních úprav, prací a zařízení u významných staveb A
změny užívání V 5
pověření k dozorování staveb S 10
povolení a kolaudační rozhodnutí A
pracovní soubory (paré) dokumentace S 5
programy výstavby A
projektová dokumentace (úvodní projekt, prováděcí projekt, zadávací a technické projekty): u projektových a dodavatelských organizací dokumentace s tvůrčím, objevným a novátorskýmřešením A
ostatní písemnosti S 10
projektové podklady a doklady, jako např. pomocné výkresy, náčrty, údaje a rozbory, konstrukční,
technologické, montážní, užívací, ekonomické, cenové, rozpočtové, dílčí průzkumy, výpočty,
rozpočty S 10
projektové soutěže:
odměněné návrhy A
podmínky S 5
výsledky, odměny, ceny (ukázky) A
ostatní S 5
projektové úkoly a studie souboru staveb A
protokol:
o schválení investičního záměru A
o předání a převzetí stavby (stroje) A
o uvedení stavby (stroje) do provozu A
protokoly o provedených zkouškách V 5
prováděcí projekt s kompletní dokumentací A
kopie S 3
průzkumy podmínek stavby (sondy, rozbory, zprávy) V 5
přehledy o využití kapacit strojů a zařízení S 5
přejímání, převody, předávání, oceňování a vyřazování:
významných investic A
ostatní písemnosti S 5
přeložky komunikací a vodních toků A
přemísťování strojů, průvodní a odváděcí listy S 1
převody správy nebo vlastnictví majetku A
přípravná dokumentace: jako projektové úkoly
radonový průzkum A
realizace:
významných investic A
ostatní S 5
registrace staveb S 10
regulační plán A
režimy staveb S 5
rozbory rozestavěnosti S 5
rozhodnutí a zápisy:
investiční komise S 5
o chráněném území nebo ochranném pásmu A
o nařízení udržovacích prací V 5
o omezení vlastnického práva A
o přerušení řízení V 5
o přípustnosti a umístění stavby A
o stavební uzávěrce S 5
o uložení sankcí podle Stavebního zákona V 5
o umístění, změně, opravě závad, vyklizení a odstranění stavby, týkající se organizace A
o určení dodavatele A
o vyvlastnění A
o zastavení řízení V 5
o zastavení stavebních prací A
o změně využití objektů A
rozpisy stavební, montážní, rozpočtové, požadavků, investic apod. S 3
rozpočtové listy S 5
rozpočty:
celkových nákladů významných staveb a akcí A
dílčí S 5
souhrnné A
rozvojové studie A
sdělení k ohlášení staveb A
sestavení nestavebních investic S 5
seznamy:
investic s oceněním A
základních prostředků S 5
schvalovací protokoly k dokumentaci A
situační, katastrální, zastavovací, regulační aj. mapy a plány a jejich evidence A
smlouvy a dohody (hospodářské, dodávkové a dodavatelské, projektové, stavební,, kooperační, kapacitní, o
spolupráci):
k významným akcím a stavbám A
o nabytí a nájmu, dohody o převodu, delimitační dohody, dekrety, protokoly, rozhodnutí
a výměry A
o zřízení věcných břemen V 10
ostatní písemnosti S 5
soudní usnesení V 5
souhlas k zahájení a registraci stavby A
správní výměry A
stanoviska orgánů k jednotlivým stupňům a částem dokumentace S 10
statistiky, přehledy, výkazy, hlášení a informace o investiční výstavbě a plnění plánu S 5
státní expertíza (stanoviska, závěry, rozhodnutí):
k významným akcím, stavbám a projektům A
ostatní písemnosti S 10
stavební (montážní):
deníky S 10
dohled S 5
povolení A
studie (srovnávací, technologické, zastavovací, projektové) souboru staveb:
k významným stavbám a akcím A
ostatní písemnosti S 10
technické zprávy:
k významným akcím, stavbám a projektům A
ostatní písemnosti S 10
technickoekonomické vyhodnocení staveb A
typizační:
projekty a studie S 10
směrnice, typové podklady vydané podnikem A
uvedení staveb, strojů a zařízení do zkušebního a trvalého provozu A
úvěrování investic S 5
úvodní projekty: jako projektová dokumentace
uvolňování předpolí v souladu s báňskými předpisy (výkupy, převody, vynětí ze zemědělského
fondu) A
územní:
dokumentace, dokumentace pozemků A
plány A
řízení a rozhodnutí o umístění stavby A
varianty projektů:
přijaté a schválené: jako projektová dokumentace
nepřijaté S 10
veřejná soutěž – vypsání, vyhodnocení A
vodoprávní rozhodnutí A
výhledové studie A
vyhodnocení staveb podniku (protokoly, zprávy) A
výchozí technické údaje S 10
výkazy:
nemovitostí v zahraničí A
sledování investic ve výstavbě S 5
výkresy:jako nedílná součást dokumentace
výkup pozemků A
vynětí ze zemědělského půdního fondu A
viz též “Pozemky”
výpisy:
z katastru nemovitostí A
z pozemkových knih, pozemnostních archů A
výškopis a polohopis A
vyúčtování staveb:
dílčí S 5
závěrečné a souhrnné A
vývojové a výzkumné projekty a studie A
vyvolané investice (důlní škody):
plány vyvolaných investic:
roční a delší A
ostatní S 5
vývoz a dovoz stavebních kapacit S 10
výzvy orgánů státního stavebního dohledu A
vzorové projekty: jako projektová dokumentace
zadávací projekty: jako projektová dokumentace
zahraniční investice:
podklady, informace, nabídky, poptávky S 5
smlouvy, dohody a jejich plnění A
vyhodnocení nabídek ze zahraničí S 5
zápisy:
o projednání dokumentace S 10
o projednání rozpočtu a jeho překračování S 10
o převzetí budovy a stavby S 5
o převzetí stroje nebo zařízení S 5
z kontrolních dnů S 5
z koordinačních schůzek V 5
zastavovací plány a studie A
závěrečné technicko ekonomické vyhodnocení stavby A
záznamy z jednání s projektovými a dodavatelskými podniky S 5
změny a odchylky v dokumentaci (návrhy a schválení) S 10
zpráva o výsledku komplexního vyzkoušení A
zrušovací a vyřazovací protokoly:
významných investic A
ostatní písemnosti S 5
žádost:
o povolení k odstranění stavby V 3
o stavební povolení V 1
o vodoprávní povolení V 1
o změnu využití objektu A
viz též “Pozemky”
Hodnocení:
činnosti a jevů organizace:
dílčí, pracovní, za období kratší než rok S 5
komplexní, souhrnné, za období roční a delší A
hodnocení a rozbory stížností, podnětů a oznámení zaměstnanců A
hodnocení a výběr subdodavatelů výrobků a služeb: viz „Jakost“
jakosti u odběratelů S 5
kolektivů (ukázky) A
návrhů a připomínek:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
osobní zaměstnanců podniku:
vedoucích a významných zaměstnanců A
ostatních zaměstnanců S 5
realizace licencí A
souhrnné činnosti organizace: viz „Rozbory“
styků s ústředními orgány, úřady a organizacemi V 5
vynálezů, objevů a patentů A
výrobků: viz „Jakost“
zaměstnanců jako součást osobního spisu: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
závěrečná o plnění ročního plánu a delších A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Hodnotící roční zprávy A
Holeritní výkazy (sjetiny) S 5
Honitby:
nájemní smlouvy honiteb S 15
úpravy honiteb S 5
uznávací řízení S 10
výběrové řízení na pronájem honitby (zápis) S 15
vyhražené a režijní, evidence S 5
viz též „Chovatelství“ a „Myslivost“
Honoráře autorské: viz „Autorské právo“
Hospodaření:
se sběrnými surovinami a odpadem S 5
výsledky a hodnocení:
za období roční a delší A
dílčí, krátkodobé a ostatní S 5
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Hospodářská správa:
běžné písemnosti o správě a údržbě budov a kancelářských zařízení S 5
evidence budov a pozemků A
inventář zařízení S 5
plány budov A
předměty postupné spotřeby S 5
předpisy o placení nájemného S 5
soupisy PPS S 5
viz též „Hmotný investiční majetek“
Hospodářské plánování: viz „Plány“ a „Plánování“
Hospodářské smlouvy: viz „Smlouvy“
Hospodářství skladové: viz „Zásoby, zásobování“
Hosté a delegáti:
seznam, pozvánky S 5
záznamy o návštěvách významných osobností A
Hotely závodní:
knihy hostů (ukázky) A
koncesní listiny A
ostatní písemnosti S 5
Hromadné stravování: viz „Závodní jídelny“
Hutní osvědčení S 3
Hydrogeologie:
hydrogeologické práce na odvodnění S 5
odvodňování V 5
ochrana prostých vod V 5
ochranná pásma lázní A
Hydrogeologický průzkum:
výsledky, závěrečné zprávy A
ostatní písemnosti V 5
Hydrologická data A
Hydrologická služba S 5
Hygiena: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Zdravotnictví“

 

CH

Chaty rekreační: viz „Hmotný investiční majetek“ a „Rekreace“
Choroby z povolání: viz „Nemocnost“
Chovatelství:
bažanti:
evidence chovného hejna S 5
líhnutí a odchov S 5
sběr vajíček S 5
vypuštění bažantích kuřat do volné honitby S 5
koně:
evidence prodeje koní A
kniha matek A
kniha narozených zvířat A
pastevní deník S 5
základní list hříbat, hřebců, klisen A
záznamy o měření zvířat A
skot:
evidence plemenných býků A
plemenná kniha A
rozbory stád, připařovací plány S 10
sestavy kontroly užitkovosti, dědičnosti S 10
sestavy inseminace S 10
vepřový dobytek:
inseminační stanice kanců S 10
produkce kanců (evidence) S 10
výsledky kontroly užitkovosti a dědičnosti S 10
ostatní hospodářská zvířata:
inseminace S 10
protokol o uhynutí hospodářských zvířat S 5
výsledky kontroly užitkovosti a dědičnosti S 10
všeobecně:
dovoz a vývoz zvířat a biologického materiálu S 10
mapy a plány lovu a chovu (ukázky) A
plemenná kniha A
publikování výsledků A
slovitelnost drobné zvěře S 5
škody způsobené zvěří, vyhodnocení S 10
úlovkové listy S 5
výběr plemeníků S 10
zazvěřování S 5
viz též „Honitby“, „Myslivost“ a Rybářství“
Chráněné ložiskové území, chráněné území:
žádosti o stanovení (včetně podkladů a rozhodnutí) A
Chráněné vzory: viz „Průmyslové vzory“

 

I

Identifikace výrobku a jeho sledovanost: viz „Jakost“
Imise: veškeré písemnosti S 15
Import: viz „Dovoz“
Indexy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Informace: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Inkaso:
inkasní bloky, krátkodobé přehledy a výkazy S 3
inkasní deníky S 5
pohledávky S 10
příkazy S 5
smlouva o inkasu S 10
Inovace:
inovační programy a jejich plnění A
viz též „Modernizace“
Inspekce: viz „Kontrola“
Instituty: viz „Školení, školství“
Instrukce:
cizí, běžné, provozní, po ztrátě platnosti S 5
vedoucích zaměstnanců organizace V 5
nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace A
ostatní (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
Instruktáže:
zápisy S 5
viz též „Školení, školství“
Integrovaná soustava vědeckotechnických a ekonomických informací: viz „Vědecké, technické a ekonomické
informace“
Internáty:
výkazy o činnosti a provozu S 5
ostatní písemnosti s funkcí účetních dokladů: viz „Daně, dávky, poplatky“ a „Účetnictví“
viz též „Hmotný investiční majetek“
Interní audit: viz „Jakost“
Interní sdělení S 5
Intervence:
intervenční dopisy S 5
záznamy a protokoly o případech S 5
Intoxikace zaměstnanců průmyslovými škodlivinami:
veškeré písemnosti V 15
Inventarizace:
inventární karty S 5
inventurní soupisy a protokoly S 5
mimořádné inventarizace ke dni vzniku nebo zrušení (zahájení, likvidace) organizace A
návrhy na vypořádání inventurních rozdílů S 5
odpisy a odpočty S 5
písemnosti o generální inventarizaci základních prostředků S 5
plány inventarizací, jmenování inventarizačních komisí, pracovní záznamy S 5
pomocné inventurní soupisy (rejstříky karet) S 5
předinventurní soupisy S 5
přehledy, sestavy, soupisy, výkazy, zápisy S 5
Inventáře:
archivní A
kancelářského zařízení a vybavení budov (po jeho vyřazení) S 5
Investice, investiční výstavba:
viz „Hmotný investiční majetek“
Inzerce:
inzertní doklady S 3
propagační materiály vlastní (ukázky) A
Inženýrskogeologické a hydrogeologické práce:
evidence projektové dokumentace A
koncepce rozvoje, dlouhodobé výsledky, plány inženýrskogeologických a hydrogeologických
prací A
zprávy o konečném převzetí provedených geologických prací A
ostatní písemnosti S 5
Inženýrskotechnické výpočty v řízení S 5

 

J

Jaderná energetika: viz „Energetika“
Jakost:
distribuční normy: viz „Normy“
doklady o vlastnostech výrobků a zboží S 5
dokumentace:
externí S 10
operativní řízení a distribuce S 10
rozdělení, úprava a aktualizace dokumentace S 10
systém řízení jakosti S 10
záznamová S 10
externí audit systému jakosti A
externí dokumentace S 10
hlášení:
jakosti pro odbyt S 5
zmetků S 5
výkazy, statistiky S 5
podklady pro hlášení S 5
hodnocení a výběr subdodavatelů výrobků a služeb S 10
identifikace výrobku a jeho sledovanost S 10
interní audit systému jakosti A
jakost výrobků v pogaranční době S 5
jakostní předpisy a normy vlastní (ukázky) A
karta:
dodavatele S 5
EMS a manipulace s odpady S 10
měření monitorování a posuzování stavu EMS S 10
kontrola jakosti S 3
kvalita výroby, služeb, výrobků, výkonů, materiálu a zařízení S 5
manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání S 10
marketing, zpracování propagačního materiálu a nabídek S 10
měření podle RGEMS S 10
návrhy změny dokumentu S 10
neshodné produkty S 10
normativy, směrnice:
o zkouškách a rozborech ve zkušebním provozu S 3
o zkouškách strojů S 3
objednávky subdodavatelů S 5
opatření k odstranění a snížení zmetkovitosti S 5
organizační a řídící dokumentace A
osvědčení o jakosti, kompletnosti a vhodnosti S 10
plán:
externích auditů S 2, viz též „Audit“
jakosti S 10
politika jakosti, základní úkoly s tím spojené A
pracovní postup, instrukce, metodické pokyny S 10
programy ke zvyšování jakosti S 5
protokoly:
o neshodě S 10
o výzkumných zkouškách a rozborech závažného významu A
o zhodnocení výroby S 3
o zkouškách strojů S 3
průběh zakázky S
prvotní dokumentace, členění použití S 10
prvotní evidence jakosti výrobků S 5
přezkoumání:
obchodní smlouvy S 10
systému jakosti S 5
systému jakosti vedením společnosti S 10
změny dokumentu A
příručka jakosti vlastní A
registr vlivů S10
reklamační:
list S 5
řád vlastní A
řízení nákupu subdodávek S 10
seznam subdodavatelů S 5
soupis provedených prací a dodávek S 10
technická kontrola, vstupní kontrola S 10
ukazatelé jakosti S 5
vrácení dodávky S 5
vyhodnocení subdodavatelské služby S 5
výrobků v pogaranční době S 5
zadání dokumentu S 10
zahájení obchodního případu S 10
zápisy:
z interních prověrek S 5
z kontrol jakosti S 5
záznamy:
o jmenování zmocněnců pro jakost S 10
o odchylkách A
o ověřování a validaci S 10
o reklamacích S 5
o zmetcích S 10
v knize závad – oprav S 10
zkušební karta výrobku S 5
zmetky:
hlášení, výkazy, statistiky S 5
opatření k odstranění a snížení zmetkovitosti S 5
záznamy o zmetcích S 1
zmetkové bloky, knihy a lístky S 5
zprávy:
o jakosti zásilek S 5
o jakosti výrobků S 5
o stavu jakosti S 10

Pozn.: V podnicích, které obdržely na výrobky certifikát o jakosti (ČSN ISO 9002), je třeba ukládat písemnostiuvedené v normě 295 (ČSN, EN) po dobu 10 let.
Pozn.: Typový skartační rejstřík si neklade nároky na úplnost všech položek, které se systému jakosti týkají.

Jednací řády: viz „Řády“
Jednotná evidence zaměstnanců (JEZ): viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Jednotný archivní fond (JAF):
evidence, katalogy, inventáře, průvodce, popisy A
Jednotný fond pracujících A
Jedy a zdraví škodlivé látky (hospodaření, evidence) S 10
Jesle: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Jídelny: viz „Závodní jídelny“
Jízdní řády: viz „Doprava“
Jmenovací, pověřovací a odvolací dekrety a listiny:
vedoucích a významných zaměstnanců A
ostatních zaměstnanců S 5
Jubilea:
organizace (záznamy, rezoluce, články, jubilejní tisky) A
zaměstnanců (ukázky) A

 

K

Kalamita: viz „Živelní pohromy a škody“
Kalkulace:
kalkulační doklady k cenám, normám, normativům a sazebníkům S 5
lístky S 1
listy cenové S 5
listy projektové S 5
listy ostatní S 3
náklady a ceny S 5
roční výsledné kalkulace výrobků , prací a služeb A
rozpisky S 3
sborníky S 10
výkazy výroby S 3
vzorce S 5
operativní kalkulace S 5
oznámení o změnách kalkulačních dat S 3
výsledky kalkulací včetně předběžných:
cenových S 5
náhradních dílů, oprav, poruch, prostojů a výrobních S 3
odbytových S 5
operativních, orientačních a směrných S 5
ostatní S 5
Kalorimetrické ztráty (výpočty) S 5
Kalorimetry (záznamy) S 1
Kanalizace:
kolaudační a vodoprávní výměry A
viz též „Hmotný investiční majetek“
Kancelářské:
řády A
stroje, potřeby a zařízení S 5
Kantýny: viz „Závodní jídelny“
Kapacitní normy:
propočty S 5
viz též „Normy“
Kapacity:
projektové – regulace rozvoje S 10
stavební – dovoz a vývoz S 10
využití výrobních kapacit S 5
vytížení strojních kapacit S 5
Kapitál kmenový:
seznamy akcií a účastníků A
účasti (stanovení, změny, smlouvy) A
Kárná opatření:
závažné případy A
evidence kárných opatření S 10
ostatní S 10
Kartely (ujednání, smlouvy, jejich změny) A
Kartotéky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Karty: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Katalogy všeho druhu vlastní A (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)
Katastrální mapy:
s vyobrazením organizace A
ostatní písemnosti S
viz též „Mapy, plány a výkresy“
Kauce: viz „Depozita, kauce“
Klasifikace materiálu:
evidence číselných řad S 5
metodiky tvorby číselníků S 5
návrhy číselníků S 5
Klasifikace zaměstnanců:
klasifikační předpisy pro aprobaci S 5
jako součást osobního spisu: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Kluby závodní: viz „Závodní kluby“
Kmenové jmění:
listy (pasporty) podniku A
pasporty strojů a zařízení po vyřazení S 5
stanovení, výpočty a změny A
ostatní S 5
Kmenové knihy vozů S 5
Knihovny:
bibliografie (soupisy knih, knižní fondy, inventáře, inventární karty) S 5
deníky odborné literatury S 5
evidence přírůstků S 3
metodická činnost S 5
plány činnosti S 5
protokoly o výsledku revize knihovních fondů S 5
přehledy o činnosti a provozu za období kratší než roční S 1
seznamy, katalogy (po ztrátě provozní upotřebitelnosti) S 5
přehledy o činnosti a provozu za období roční a delší A
výpůjční:
knihy a katalogy S 5
lístky S 1
pořádek S 5
zápisy S 5
výkazy, přehledy, statistiky: viz „Statistiky“
Knihy:
adresáře dodavatelů a odběratelů S 5
akciového kapitálu a akcionářů A
analýz chemických rozborů S 5
archivní (přírůstková) A
cti A
čištění S 10
dispozic S 5
dmychadel a generátorů S 3
dodávek, nákupní, zakázek S 5
domovní S 3
dopravního úvěru S 5
doručování účtů S 5
došlé a odeslané pošty (též „odnášecí“) S 5
došlého a odeslaného zboží S 5
dovozného S 5
drobného vydání S 5
elektrických přístrojů S 3
evidence cenin S 5
faktur S 10
hlavního důlního měření A
hlavní účetní:
jako součást roční účetní uzávěrky A
měsíční m(dílčí) účetní sestavy S 10
hospodářských smluv S 5
hostů (ukázky) A
inspekční služby S 5
instalovaných strojů S 3
inventární hlavní A
jeřábní S 5
jízd S 3
kmenových vozů S 5
komor A
kondenzace parních turbin S 3
kont S 10
konzultací S 5
laboratorní deníky S 3
materiálů (přejímající) S 5
modelů S 5
nájemného S 5
nájemních smluv S 10
nákladů S 5
nákupní S 5
návštěv S 5
objednávek, oprav, údržby S 3
obsádek a odlovu A
o přezkoušení kyslíkových lahví S 1
osobních průkazů S 10
pamětní a jubilejní A
počítadel energetických S 3
podací S 5
pokladní, pokladní deníky S 10
poruch S 5
poštovného S 5
požární S 5
pracovní V 5
pro hospodaření s energií S 3
pro objednávky světlotisků S 3
pro příchod vozů S 5
pro sledování výroby S 5
provozních analýz S 5
přání a stížností S 5
přejímkové S 5
přesčasů S 5
raportní (na dolech) S 10
raportů pecních a dílenských techniků S 3
rejstříky, indexy aj. evidenční pomůcky k orientaci v obsahu obyčejných a utajovaných
písemností A
reklamací S 5
revizní plynových a elektrotechnických zařízení S 5
režijní S 5
sádek A
selhávek S 5
skladů (deníky) S 5
služební knihy provozní S 3
směnek a šeků S 1
směnové a šichtovní S 5
spisové evidence S 5 (po vyřazení písemností v ní evidovaných)
střelmistra S 5
stvrzenek S 5
surovin S 3
šichtovní S 5
tavební S 5
technických plánů a výkresů (evidence) A
trezorová S 5
třídní (ukázky) A
třídní katalogy A
účetní: viz „Účetní knihy“
úkolové (odebírkové) S 5
úrazů a nemocí z povolání A
vah S 5
vah pro vážení surového železa S 1
válcovací S 5
valut S 5
vrácených obalů S 3
vydaných osobních čísel S 5
vydaných osobních průkazů (průkazek) S 5
výpůjček z knihovny S 5
výrobních porad S 5
zakázek S 10
záloh S 5
zápisníky referátů a jiných evidenčních pomůcek jednotlivců S 5
závad S 5
záznamní strojní S 3
záznamní výkresů S 5
zbraní a střeliva S 10
zmetkové S 5
viz též “Kroniky” a “Matriky”
ostatní: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Knížka:
směnečná S 3
doručovací S 3
Kolaudace:
protokoly, výměry a rozhodnutí A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Hmotný investiční majetek“
Kolegium:
jednací řád A
jmenování členů A
úkoly z kolegia a jejich plnění S 5
zápisy porad A
Kolekce vzorků A
Kolektivní:
pracovní listy S 3
pracovní spory, záznamy o obsahu kolektivního vyjednávání A
smlouvy:
podklady a pokyny k sestavení, sledování plnění S 5
vlastní kolektivní smlouvy a jejich plnění A
vyhodnocení plnění kolektivních smluv za období roční a delší A
viz též „Smlouvy“
Komentáře: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Komise:
jednotlivé komise viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
plány práce včetně plnění S 5
Komisionáři:
závažné smlouvy A
ostatní písemnosti S 5
Komisionální řízení:
v záležitostech stavebních, správních, vodosprávních (kolaudace, nálezy, rozhodnutí, protokoly, schvalovací listiny, výměry apod.)
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
Kompenzační obchody S 5
Kompetence:
rozbory kompetenční S 3
vymezení a dělba kompetencí S 3
Komplexní:
hodnocení, péče, plány, rozbory, zajišťování aj. významné nebo s roční a delší periodicitou A
průzkum a rozbory, odborné hodnocení zaměstnanců jako součást osobního spisu: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
program péče o zaměstnance: viz „Péče o zaměstnance“
rozbory:
dílčí podklady k nim S 5
jednorázové v závažných případech A
podniku za období roční a delší s komentáři a průvodními materiály A
viz též „Rozbory“
Komplexní systém řízení jakosti S 10
Koncepce rozhodujících činností organizace A
Koncerny:
ujednání, smlouvy a jejich změny A
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Koncese:
koncesní listiny A
Kondenzace parních turbin (záznamy) S 3
Kondolence S 3
Konference:
pozvánky, zajišťování účasti, ubytování, stravování S 5
protokoly, zprávy, zápisy o průběhu s přílohami vlastní nebo jiné s účastí zástupců organizace V 5
seznamy účastníků, programy S 5
Konfiskace A
Konfiskáty (výměry, protokoly, rozhodnutí) A
Konkursy:
spisy o konkursním řízení na organizaci A
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Konsignace:
pomocné pracovní S 3
výrobní S 1
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Konstrukční činnost:
plány konstrukční činnosti S 5
zadávání požadavků S 5
ostatní S 5
Konstrukční dokumentace: viz „Výrobní dokumentace“
Konta účetní S 10
Kontrola:
jakosti: viz „Jakost“
kontrolní a revizní zprávy, protokoly a zápisy, kontrola revizí (periodických, tematických, namátkových)
prováděných v organizaci nadřízenými a mimoresortními kontrolními orgány A
kontrolní rozbory všeobecných a zvláštních ukazatelů S 5
smlouvy o kontrolní činnosti:
závažného významu A
ostatní S 5
stížnosti, podněty a oznámení včetně šetření a projednávání:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
Kontrolní:
diagramy S 3
dny o investiční výstavbě S 5
píchačky S 3
pokladní záznamy S 5
soupisy a soupisky S 3
známky a pásky S 3
zprávy: viz „Kontrola“
Kooperace:
licenční A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Vědeckotechnická spolupráce“ a „Výroba“
Koordinace:
činností (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
Kopie a nadpočetné výtisky (multiplikáty) S
Korespondence:
běžná S 5
závažná A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Korunový trh (mezibankovní účtování) S 2
Kotle:
atesty po vyřazení z provozu S 1
denní záznamy o kotlích S 1
hlášení poruch S 5
kolaudační řízení po vyřazení kotle S 5
topné zkoušky S 3
výkon kotelny (záznamy) S 3
zkoušky a revize kotlů S 5
vit též “Parní kotle”
Kroniky:
všeho druhu vzniklé v organizaci A
Kroužky zájmové: viz „Zájmová činnost“
Kubatury:
výpočet kubatury skrývky ornice z předpolí A
kubatury skrývek V 5
kubaturní mapy S 5
Kulturně výchovná činnost S 5
Kulturní akce: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Kulturní fondy:
veškeré písemnosti S 10
Kupní smlouvy:
majetkoprávního charakteru a závažného významu A
ostatní písemnosti S 5
Kupóny a kupónové archy (ukázky) A
Kursovní lístky a tabulky S 3
Kursy vzdělávací: viz „Školení, školy“
Kusovníky S 1
Kvalita výroby, služeb, výrobků, výkonů, materiálu a zařízení : viz „Jakost“
Kvitance S 5

 

L

Laboratoře:
analýzy zkušeben provozu S 3
knihy:
analýz S 5
evidence vzorků S 5
knížky laborantů a odborných pracovníků S 5
laboratorní deníky, rozbory, zkoušky S 3
laboratorní karty zkoušek a spotřeby materiálu S 3
pomocné záznamy S 1
protokoly o odeslání vzorků, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly S 5
rozbory vzorků včetně požadavků, denních hlášení, laboratorních zpráv, kontrolních a mimořádných
rozborů S 5
záznamy o posouzení vzorků S 5
ostatní S 5
Lanovky: viz „Doprava“ a „Hmotný investiční majetek“
Lázeňská péče (veškeré písemnosti) S 5
Pozn.: vztahuje se pouze na písemnosti o lázeňské péči zaměstnanců.
Leasing: viz „Majetkoprávní záležitosti“
Léčebná péče: viz „Péče o zaměstnance“ a „Zdravotnictví“
Lékařská potvrzení a poukázky k výplatě dávek S 5
Lektorské odměny (součást smlouvy nebo dohody) S 5
Lesnictví:
drobná lesní výroba S 3
koncepce rozvoje lesnických činností A
lesnická politika A
lesní cesty – údržba S 10
lesní hospodářská evidence:
roční sumáře, tiskové výstupy A
lesní hospodářské plány A
odborná správa lesa S 15
odborný lesní hospodář (metodika a vlastní pokyny) A
ochrana lesa, práce s jedy a postřiky S 10
ochrana vod (hrazení bystřin a odvodnění lesní půdy) A
porostní mapy A
pozemky určené k plnění funkce lesa
ochrana S 10
rozhodnutí o dotčení A
projekt obnovy lesa (zřizovací dokumentace) A
prořezávky S 5
předání lesa (zápisy) A
přenos:
lesních dřevin S 10
reprodukčního materiálu S 30
přibližování S 3
přidružená dřevařská výroba S 3
půda – převzetí k zalesnění (zásadní písemnosti) A
svahové porosty A
těžba v obecních lesích S 10
výběrová řízení S 10
výroba roubovanců S 10
zalesňování S 5
Letáky:
náborové, odbytové, propagační aj. vlastní (ukázky) A
Lhůtníky S 2
Licence (aktivní a pasivní):
dohody a smlouvy, evidence, hodnocení realizace A
informace, metodika, pokyny, poplatky, výrobní dokumentace S 5
koncepce licenční politiky A
předpisy, pokyny k řízení licenční politiky S 10
realizace licencí (hodnocení apod.) A
ostatní písemnosti S 5
Likvidace:
důlních děl (závěrečná zpráva včetně evidenčních listů hlavních důlních děl, důlně měřické a geologické
dokumentace) A
likvidační fond měnový V 10
likvidační protokoly v účetnictví S 5
mezd, cestovních účtů S 5
plány likvidace základních prostředků S 5
podniků:
rozhodnutí o likvidaci, jmenování likvidátorů, zpráva o postupu a ukončení likvidace, opatření
vyplývající z likvidace, závěrečná bilance A
pohledávek a závazků S 10
viz též „Pohledávky“ a „Právní záležitosti“
poruch a jejich evidence S 5
schvalování vyřazení základních prostředků S 5
styk s dodavateli, peněžními ústavy S 5
škod:
mimořádné a závažné případy A
ostatní písemnosti S 5
základních prostředků S 5
zásob: viz „Materiálně technické zásobování“
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Likvidační protokoly (účetní evidence) S 5
Limity (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
Listiny:
koncesní A
majetkoprávní A
nadační A
výplatní (pokud nenahrazují mzdové listy) S 5
o zřizování, reorganizaci a zrušení organizace A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Lístkovnice: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Lístky:
jídelní S 3
lovecké S 5
přístavné a odtažní S 5
Listy:
dodací S 5
evidenční o výpočtu paušálu S 5
kariérové V 5
mzdové:
do roku 1945 (ukázky) A
po roce 1945 S 30
(vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení
a nemocenského pojištění doporučujeme skartační znak a lhůtu S 45)
o původu S 20
požadavkové S 5
průvodní S 3
živnostenské:
vlastní – evidence A
dodavatelů, odběratelů S 5
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Logo: aplikace loga a názvu společnosti A
Logistika:
koncepce rozvoje a cílů v oblasti logistiky S 10
rozbory úrovně logistiky S 10
Ložné listy S 5

 

M

Magnetofonové záznamy:
pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jejích zaměstnanců A
Majetkoprávní záležitosti :
leasing (po splacení) V 5
smlouvy, delimitační výměry, dohody o převodu správy majetku a vlastnického práva, nákup, prodej
a vyřazení budov, staveb, pozemků a velkých investic A
soupisy stavu a odpisy hmotného majetku S 10
základní důlní mapy A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
viz též „Právní záležitosti“
Majetkové:
dávky: viz „Daně, dávky a poplatky“
podstaty (stanovení, změny, soupisy apod.) A
účasti v zahraničí A
Makety ceníků S 5
Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání výrobků: viz „Jakost“
Manka (veškeré písemnosti) S 5
Mapy, plány a výkresy:
důlní:
dřívější důlní činnost A
kubaturní S 5
plánovací S 5
povrchu A
profily a řezy A
účelové (provozní důlní mapy, mapa větrání, mapa zdolávání havárií,základní mapa závodu,
geologické, hydrogeologické aj.) V 10
základní A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
evidence A
katastrální, situační, zastavovací aj. pozemků a objektů A
kopie map a plánů (nenahrazují-li originál) S 5
tras převozu hodnot V 5
Marketing: viz „Jakost“
Materiálně technické zásobování:
dlouhodobé a střednědobé plány S 5
evidenční kartotéky zásobování S 5
evidenční listy obalů a materiálových fondů S 3
hospodářské smlouvy, nabídky, poptávky, přijetí objednávek S 5
metodické pokyny S 5
nákladní a dodací listy S 5
nákup S 3
normativy zásob (stanovení, změny) S 5
objednací knihy a záznamy objednávek S 3
protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5
protokoly o vadách, reklamaci a penalizaci S 5
prováděcí plány, rozpis ročního plánu, návrhy změn S 5
předpisy materiálně zásobovací S 5
seznamy a ceníky S 3
situační zprávy o nákupních možnostech, průzkumu trhu S 5
směrnice S 5
ostatní S 5
viz též „Zásoby, zásobování“
Materiálové:
bilance – zásobování S 5
karty a listy S 3
předpisy (normy) S 5
zabezpečení výroby S 5
Mateřská dovolená:
veškeré písemnosti S 5
Matriky:
členské A
podpisových vzorů S 5
pořadových čísel majitelů účtů S 5
Matriční karty (neplatné otisky) S 5
Medaile: viz „Vyznamenání“
Mechanizace:
výhledové plány a studie – zavádění V 10
ostatní písemnosti S 5
Memoranda A
Měna (peníze, pamětní mince, tisk, ražba) A
Měrné lístky S 3
Měřicí archy S 1
Měřicí přístroje (evidence, údržba) S 3
Metalografické zkoušky (záznamy) S 5
Metalurgie:
detailní technologické předpisy S 3
mezizávodní dodávky S 5
pracovní návody a postupy, výsledky chemických rozborů a zkoušek S 5
provozní zápisy o skutečném průběhu výroby S 5
technické podmínky pro výrobu a přejímání S 5
technologické předpisy a postupy S 5
ostatní S 5
Metodika, metodické pokyny a instrukce:
vlastní A
ostatní písemnosti S 5 (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)
Metrologie:
metrologické řády vlastní A
organizace a řízení měrové služby A
soupisy podnikových etalonů a vybavení provozních měřidel S 5
Meziknihovní výpůjční služba (i v rámci mezinárodní knihové služby) S 5
Mezinárodní:
dohody: viz „Dohody“
investiční banka:
běžný styk S 5
poskytování úvěrů S 10
kongresy, konference, sjezdy:
dokumenty, materiály, protokoly, zápisy o průběhu A
organizace:
členství a styky A
sympozií a kongresů S 5
vysílání delegátů S 5
smlouvy A
spolupráce:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Kooperace“
Měření faktorů pracovního prostředí S 5
Měření fyzické zátěže S 5
Míry dolové – propůjčování A
Modernizace:
závažné písemnosti k modernizaci organizace a jejích agend, činností a zařízení A
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Monopoly a trusty:
smlouvy, ujednání A
Montáže, montážní:
montážní výkazy práce S 5
odchylkové listy S 5
předávací protokoly o ukončení montážních prací S 5
odpočty S 5
příkazy, listy, rozpisy a rozpisky S 3
soupisy provedených prací a dávek S 5
viz též „Hmotný investiční majetek“
Motorová vozidla:
evidence stavu motorových vozidel a jeho změn, náklady, nákup, prodej, vyřazení a skladová evidence
autopotřeb a pneumatik S 5
knihy záznamů o provozu vozidel S 5
klasifikace motorových vozidel S 5
nárokování motorových vozidel S 5
objednávky a žádanky S 1
odběr autopotřeb, pohonných hmot a pneumatik S 1
opravy a údržba S 3
plán dopravy motorových vozidel S 5
přehledy a výkazy o výkonech závodové automobilové dopravy S 5
příkazy k jízdě S 5
rozpisy limitů pohonných látek S 5
smlouvy s dopravci S 5
výkazy o úspoře pohonných hmot a pneumatik S 3
zápisy o technických prohlídkách vozidel, jejich kvalifikace S 5
viz též „Autopark“
Multiplicitní písemnosti:
v řádném skartačním řízení, pokud se nejedná o dokumenty závažného významu S
Muzea (podniková):
evidence sbírkových předmětů A
expozice, budování a prověrky expozic A
koncepční činnost A
kronikářství A
metodická činnost S 5
nákup a vyřazování sbírkových předmětů A
ochrana a bezpečnost sbírek A
rozbory činnosti muzea A
síť muzeí V 5
spolupráce s ostatními institucemi, školami, zahraničím V 5
vědeckovýzkumná činnost A
výstavy A
ostatní písemnosti S 5
Myslivost:
chov zvěře, lov (závažné písemnosti) A
myslivecká statistika (Mysl 1-01) S 5
obory (závažné písemnosti) A
viz též „Honitby“, „Chovatelství“ a „Rybářství“
Mzdy a platy:
daň ze mzdy (veškeré písemnosti) S 10
dávky nemocenského pojištění (likvidace, zúčtování) S 10
deponované mzdy S 5
doklady o výplatě mezd, platů a prémií S 5
exekuce (po vyřízení) S 5
hlášení změn platů a zařazení S 5
jednorázové sestavy mezd a platů S 5
katalogy (prací, tarifní, kvalifikační, funkční, mzdové) vlastní A
koncepce vývoje a plány rozvoje mezd vlastní A
mzdová situace v organizaci (zásadní písemnosti, rozbory, zprávy, vlastní předpisy) A
mzdové fondy S 5
mzdové lístky S 5
mzdové listy nebo písemnosti, které je nahrazují:
do roku 1945 (ukázky) A
po roce 1945 S 30
(vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení
a nemocenského pojištění doporučujeme skartační znak a lhůtu S 45)
mzdové měsíční uzávěrky S 5
mzdové úkolové lístky jednotlivců a pracovních čet, kolektivní
pracovní listy S 3
mzdové výkazy S 5
náborový příspěvek S 5
nomenklatury funkcí a platů, nástupní platy A
normativy prací vlastní A
obstávky S 5
odlučné S 3
odměny S 5
odvody z objemu mezd podniků S 5
osobní ohodnocení S 5
osobní platy a důchody S 5
píchací karty S 3
platové a zařazovací dekrety: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
plné moci pro přejímání mezd S 5
podíly S 5
podmínky hmotné zainteresovanosti S 5
podpisové listiny S 5
pozorovací listy S 3
pracovní lístky S 5
pracovní sestavy (instrukce, výpisy chyb, opisy vět, údaje mzdové úpravy hodin, číselné a jmenné seznamy,
srážky apod.) S 1
prémie, prémiové listy S 5
produktivita práce S 5
převodky mezd S 3
přiznání odlučného a výhod organizovaného náboru S 3
přiznání tarifních a kvalifikačních tříd, platové úpravy: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
refundace S 5
rodinné přídavky a příspěvky v mateřství S 5
rozbory a analýzy mzdového vývoje vlastní:
za období roční a delší A
za období kratší S 3
sjetiny:
s funkcí účetního dokladu S 5
ostatní S 1
soupisky mezd S 5
srážky ze mzdy S 3
úpravy platů S 5
věrnostní přídavky S 5
výčetky S 1
výkazy odchylek S 5
výplatní listiny (nenahrazují-li mzdové listy) S 5
výplatní průkazy a sáčky S 3
vyúčtování mezd a platů S 5
zálohy na mzdu S 3
záznamy času S 3
změny platů, záloh S 5
ostatní S 5
viz též „Účetnictví“

 

N

Nabídky S 5
Nábor, náborové akce:
ukázky vlastních materiálů A
ostatní písemnosti S 5
Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 3
Nadnormativní a nepotřebné zásoby (veškeré písemnosti) S 5
Nádrže pohonných hmot:
protokoly o listrování a čištění S 5
Náhrada za dovolenou S 5
Náhradové řízení s cizinou:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
Náhrady škody, odškodnění:
odhady, předpisy vlastní, žaloby, rozhodnutí, rozsudky, smíry u škod velkého rozsahu a závažného
významu A
pracovních výloh zaměstnanců (účetní doklady) S 5
předepsané zaměstnancům organizace (po likvidaci) a výdajů s výkonem zaměstnání S 5
slib odškodnění S 5
spojené s přepravou S 5
v důsledku dolování S 10
ostatní S 5
viz též „Úrazy“, “Škody”
Nájem, nájemné:
evidence placení nájemného a služeb S 5
smlouvy o nájmu V 5
ukončení nájemního poměru S 10
ostatní S 5
Nakládací právo v přepravě S 5
Nákladní listy S 5
Náklady:
investiční: viz „Hmotný investiční majetek“
limity vlastních nákladů S 5
plánové, operativní kalkulace S 5
prováděcí plány: viz „Plánování“
provozní a jiné: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
výrobní záznamy S 5
Nákup: viz „Jakost“, „Obchodní činnost“ a „Zásoby, zásobování“
Nálepky:
evidence (doprava) S 1
Nálezy:
nálezy a ztráty (záznamy, knihy nálezů) S 3
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Námořní plavba:
lodní listiny A
námořnické knížky:
ukázky A
ostatní S 5
rejstříkové zápisy A
Národní:
důchod:
všechny závažné písemnosti o jeho tvorbě A
majetek a jeho správa:
evidence a správa majetku A
generální opravy S 5
inventarizace: viz „Inventarizace“
škody na národním majetku A
zatížení A
zcizení A
podniky:
jmenování likvidátorů a zprávy o postupu a ukončení likvidace A
veškeré písemnosti o vzniku, založení, zřízení, změnách, rozšíření, začleňování, vyčleňování,
delimitaci, reorganizaci, zrušení, likvidaci A
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
pojištění: viz „Pojištění“
správa:
veškeré písemnosti o zřízení, změnách a zrušení včetně zápisů ze schůzí A
Nárokování:
finančních a devizových prostředků, strojů, přístrojů, vybavení, zařízení: viz tento rejstřík podle
jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Nářadí:
nákup, zásoby, evidence, údržba, spotřeba S 5
opravenky S 1
Nástroje (veškeré písemnosti) S 5
Nástupní platy: viz „Mzdy a platy“
Nástupní praxe a zácvik absolventů S 5
Naturální požitky: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Návěští odesílací S 5
Návěštní a dopravní záznamníky S 3
Návodky k výrobním postupům S 3
Návody (k obsluze, pracovní) S 3
Návratkové lístky (dopravní, výkresů aj.) S 1
Návrhy:
materiálů státních programů vědeckotechnického rozvoje S 5
na vyřazení písemností (se skartačními protokoly a seznamy) S 10
norem: viz „Normy“
plánů: viz „Plány, plánování“
směrnic: viz „Směrnice“
zlepšovací: viz „Zlepšovací návrhy“
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Návštěvní:
knihy a řády S 5
lístky S 1
Návštěvy a delegace:
seznamy delegátů a hostů akcí vlastních S 5
významných osobností (záznamy, fotografie aj.) A
ostatní písemnosti S 5
Nehody:
hlášení, protokoly, výkazy a přehledy, spory a náhrady nehod velkého rozsahu a závažného
významu A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Dopravní nehody“ a „Škody“
Nemocenské pojištění:
přihlášky, odhlášky, změny S 10
připojištění zaměstnanců S 10
zápisy komise národního pojištění S 5
viz též „Mzdy a platy“ a „Pojištění“
Nemocnost:
rozbory, výkazy, statistiky nemocnosti, nemocí z povolání a úrazovosti:
za období roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Absence“ a „Úrazy“
Nemovitosti:
evidence A
mapy a plány nemovitostí – vlastní A
smlouvy o nabytí a nájmu, dohody o převodu, delimitační dohody, dekrety, protokoly, rozhodnutí
a výměry A
soudní usnesení V 5
výkazy nemovitostí v zahraničí A
výpisy z evidence vedené orgány geodézie a kartografie A
výpisy z pozemkových knih, pozemnostní archy A
viz též „Hmotný investiční majetek“
Nepřítomnost v práci: viz „Absence“
Nestavební investice: viz „Hmotný investiční majetek“
Nivelační zápisník (po likvidaci dolu) V 10
Nomenklatura funkcí a základních platů: viz „Mzdy a platy“
Normativy (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
Normy:
aplikace norem obsluhy S 5
aplikace norem spotřeby času a energie S 5
československé a české státní normy (ČSN) S 5
detailní technologické předpisy S 10
distribuční S 3
evidenční lístky norem S 1
podklady normové (časoměřičské snímky a studie, záznamy času,
evidence materiálu a času, pozorovací listy, rozpisy operací, tabulkové normativy času, úkolové předpisy,
výpočty výrobního času aj.) S 3
potvrzenky a průvodky norem S 1
pro řízení likvidity S 5
předtisky norem S 3
přehled platných norem podniku S 5
spotřební S 3
spotřeby energie S 5
vydané podnikem A
výjimky z norem S 5
využití strojů a zařízení S 5
zásob materiálu S 5
ostatní po ztrátě platnosti S 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Nosiče dat a informací: viz „Výpočetní technika“
Notářské zápisy o založení organizace A
Novátorství:
návrhy a dokumentace zavádění a realizace nových pracovních metod a postupů, popisy a docílené
výsledky V 5
Nové výrobky:
dokumentace (výrobní a cenové řízení, posudky odborných orgánů, technické zprávy při zavádění,
normy) A
ostatní písemnosti S 5
Novinové výstřižky: viz „Výstřižky z novin a časopisů“
Noviny (vlastní) A

 

O

Obaly:
evidence, knihy vrácených obalů S 3
obalová technika S 5
reklamace S 3
ukázky obalů, etiket, návodů aj. vlastních výrobků A
výkresová dokumentace obalů vlastních výrobků S 10
vyúčtování záloh S 5
vývoj obalové techniky S 5
ostatní S 5
Oběžníky:
podnikové a závodní (ukázky) A
ostatní S 5
Obchodně technické služby:
přehledy a výkazy činnosti S 5
Obchodní cesty: viz „Cesty služební“
Obchodní činnost (dovoz, nákup, odbyt, prodej, vývoz, zásobování):
adresáře obchodních organizací, dodavatelů, odběratelů S 5
cenová agenda: viz „Ceny“
číselníky výrobků podniku vlastní A
devizová regulace dovozu S 5
dílčí dodávky S 5
dlouhodobé koncepce obchodních činností A
dodací listy S 5
dodavatelskoodběratelské vztahy (DOV):
průzkum kapacit S 5
objednávky S 5
protokoly a projednávání DOV S 5
přípravná jednání S 5
zápisy kontraktačních jednání S 5
dohody: viz „Smlouvy“
dovoz a vývoz na úvěr S 5
dovoz a vývoz stavebních kapacit viz „Hmotný investiční majetek“
evidence obalů S 3
evidence zakázek u expedice S 3
evidenční karty zakázek S 3
expediční příkazy a jiné expediční doklady S 5
faktury S 10
gesce nákupního programu S 5
hlášení jakosti pro odbyt: viz „Jakost“
hmotné bilance výrobků a surovin pro odbyt S 5
informační soubory a informace obchodní, obchodně ekonomické, dovozní, nákupní, odbytové, prodejní,
vývozní a zásobovací S 5
karty reklamací S 5
katalog výrobků a zboží vlastní A
knihy dodávek, hospodářských smluv, nákupní, zakázek S 5
knihy faktur S 10
knihy objednávek, expediční S 3
kompenzační obchody S 5
koncepce obchodní činnosti V5
konsignace a evidence S 10
kontejnerizace – písemnosti o zavádění aj. S 5
kontingentace S
likvidace pohledávek a závazků S 10
viz též “Pohledávka a závazky”
limity dovozu S 5
listy: dodací, ložní, limitní S 5
nabídky S 5
náhradní díly S 5
nákladní listy S 5
nákupní listy, knihy, programy S 5
návěští S 5
návrhy na celní řízení S 10
návrhy na dovoz S 5
objednací návrhy S 3
objednací lístky a žádanky S 1
odběratelské smlouvy S 5
odbytová kalkulace S 5
odesílací návěští S 5
penále S 5
poptávky S 3
potvrzení (přijetí) objednávek S 3
požadavky nákupu S 5
prodejní a platební podmínky:
ukázky A
ostatní písemnosti S 5
prodejny:
zřizování, organizace a činnost prodejen V 5
propagace obchodní (fotografie, prospekty, inzerce, katalogy,
letáky, plakáty, reklamy, vzorkovnice, vzorky):
vlastní A
ostatní S
propagační akce:
náměty, návrhy, realizace (ukázky) A
provize S 5
průzkum trhu (zásadní písemnosti) A
příjemky S 5
realizace obchodních smluv S 5
reklama: viz „Propagace, propagační materiály a dokumentace“
reklamace : viz „Jakost“ a „Reklamace“
rozbory obchodní činnosti:
za období roční a delší A
ostatní S 5
rozpisy dodávek a zakázek S 5
sazebníky S 5
servisní služby S 5
seznamy dodavatelů, odběratelů a partnerů S 5
situační zprávy o nákupních a prodejních možnostech S 5
skladová agenda: viz „Sklady a skladové hospodářství“
smlouvy (dohody, úmluvy, ujednání) obchodní:
dodavatelské a odběratelské závažného významu A
ostatní písemnosti S 5
soupisy:
materiálových zásob S 5
nevyřízených zakázek a jiné pomocné S 3
spory obchodní: viz „Právní záležitosti“
statistika a výkaznictví: viz „Statistiky“ a „Výkazy“
styk a spolupráce s dodavateli a odběrateli, s orgány a organizacemi
zahraničního obchodu:
písemnosti ovlivňující činnost organizace A
ostatní písemnosti S 5
účetní agenda: viz „Účetnictví“
upomínky S 3
urgence S 5
úvěry dovozného S 5
veletrhy a výstavy:
ocenění, uznání a vyznamenání organizace A
příprava expozic S 5
závažné písemnosti o účasti organizace A
ostatní písemnosti S 5
výdejky S 5
vyhodnocení obchodních nabídek S 5
vzorkovnice vlastní A
zakázková kartotéka S 3
zakázkové listy S 3
zakázky (nákup i prodej, dovoz i vývoz) s průvodními doklady:
velkých nebo technicky významných investičních celků A
ostatní písemnosti S 3
zasílací listy S 3
záznamy:
objednávky S 3
z jednání s obchodními partnery S 5
zdržné:
záznamy a výkazy S 1
vyúčtování S 5
viz též „Odbyt“ a „Zásoby, zásobování“
Obchodní komora:
výměry, osvědčení A
ostatní písemnosti S 5
Obchodní rejstřík (výpisy, zápisy) A
Obchodní smlouvy: viz „Obchodní činnost“
Objednávky:
subdodavatelů: viz „Jakost“
investiční S 5
objednací knihy, záznamy objednávek, návrhy S 3
objednací listy, žádanky S 1
obchodní a provozní S 3
v rámci podniku S 1
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Objevy: viz „Vynálezy“
Obratová daň: viz „Daně, dávky a poplatky“
Oceňování (odhady):
majetku, nemovitostí, velkých a významných investic, škod a nehod velkého rozsahu A
ostatní písemnosti S 5
Odběratelé:
adresáře odběratelů S 5
seznamy odběratelů S 5
viz též „Obchodní činnost“
Odběratelské vztahy: viz „Obchodní činnost“
Odběrní a přídělové listy a poukázky S 1
Odborná stanoviska a posudky: viz „Oponentní řízení, posudky“
Odborné poradní orgány (výbory, rady, komise): viz „Poradní orgány“
Odborové hnutí, odbory: viz samostatné směrnice o spisové službě a skartačním řízení v orgánech odborů
Odbyt: viz „Obchodní činnost“
Odečítací listy energetické S 1
Odesílací návěští S 5
Odhady: viz „Oceňování“
Odlučné (veškeré písemnosti) S 3
Odměny S 5
Odpady:
doklady k žádosti o udělení souhlasu k dovozu (vývozu) odpadů S 5
doklady k žádosti o udělení souhlasu s tranzitní přepravou odpadů S 5
dokumentace skládek V 10
evidence přepravovaných nebezpečných odpadů S 5
evidence o umístění odpadů na skládkách S 10
evidenční a identifikační listy zvláštních a nebezpečných odpadů S 10
kopie faktur za zneškodňování odpadu a za dopravu S 10
manipulace s odpady: viz „Jakost“
plány odpadového hospodářství (po ztrátě platnosti) – ukázky S 5
plány opatření v případě havárií, předpisy pro zacházení se závadnými látkami v provozech A
pokuty:
kopie plateb S 10
rozhodnutí správních orgánů v závažných případech A
ostatní písemnosti S 5
rozhodnutí, povolení správních orgánů:
v závažných případech A
ostatní písemnosti S 10
smlouvy o dílo s externími organizacemi (po ztrátě platnosti) S 10
statistiky, výkazy o likvidaci:
roční A
za období kratší S 5
voda, ovzduší:
evidence zdrojů znečišťování ovzduší S 5
provozní evidence čistírny odpadních vod S 5
provozní řády odlučovacích zařízení S 5
rozbory vod S 5
smlouvy na dodávku pitné a užitkové vody a vypouštění do veřejné kanalizace (po ztrátě
platnosti) S 5
technická dokumentace čistíren odpadních vod A
technologické instrukce, provozní řády k zařízením upravujícím kvalitu vod S 5
vodohospodářská povolení, rozhodnutí správních orgánů (po ztrátě platnosti) A
vodohospodářské posudky k investičním záměrům a rekonstrukcím (po vydání
kolaudace) S 10
vnitropodniková korespondence, kopie příkazů týkajících se ovzduší, vody, odpadů S 10
výpočet a přiznání poplatků za znečišťování ovzduší, registr emisí zdrojů znečišťování S 15
zprávy z měření emisí S 15
žádosti organizací k úhradě škod na zemědělské a lesní výrobě vlivem exhalací S 15
využívání kovového odpadu S 5
ostatní písemnosti S 5
Odpisy:
investic (protokoly) S 10
odpisový plán S 5
pohledávky S 5
přehledy odpisů (operativní evidence) S 2
základních prostředků a PPS (protokoly) S 10
zásob nerostných surovin (návrh včetně podkladů a rozhodnutí) A
Odpočty (inventarizační, montážní, služebních cest, účtárenské aj.) S 5
Odškodnění: viz „Náhrady škody“
Odúčtování: viz „Odpočty“
Odvodňování:
bezpečnostní opatření v blízkosti zvodněných horizontů A
projektová dokumentace A
realizace bezpečnostních opatření A
Odvody: viz „Daně, dávky a poplatky“
Odvolání (rekursy):
ve významných a závažných sporech A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Právní záležitosti“
Ochrana organizace:
evidence výstroje a střeliva S 10
knihy denních hlášení a rozvrhy strážních služeb S 5
knihy vozů S 5
návštěvní listy S 1
povolení vstupu, propustky, průchody vrátnicí, služební pověření S 3
protokoly a šetření o krádežích a závadách:
závažného významu A
ostatní S 5
předpisy pro zavádění služeb strážných a vrátných včetně provádění S 5
rozvrh služeb S 5
služební průkazy členů závodní stráže a bezpečnostních služeb S 5
zápisy kontrol, bezpečnostní opatření S 5
záznamy o účasti členů závodní stráže na ostrých střelbách S 3
Ochrana povrchu před účinky dolování (závažné písemnosti) A
Ochrana požární: viz „Požární ochrana“
Ochrana přírody: viz „Životní prostředí“
Ochrana zdraví: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Zdravotnictví“
Ochrana životního prostředí: viz „Životní prostředí“
Ochranné pilíře (závažné písemnosti) A
Ochranné pomůcky S 5
Ochranné známky:
popisy, výkresy, štočky, osvědčení, výpisy ze známkového rejstříku a další závažné dokumenty A
výměry (certifikáty) A
ostatní písemnosti S 5
Operace na mezibankovním trhu S 5
Operativní:
evidence: viz „Účetní evidence“
hlášení o plnění plánu S 1
kontroly a evidence S 5
plány a rozpisy plánů S 5
porady: viz „Porady“
řízení společnosti:
korespondence s orgány státní správy (zásadní písemnosti) A
podnikové směrnice, příkazy ředitele, další řídící akty A
vztah k pobočkám, dceřinným společnostem, společným podnikům, vnitřním podnikatelským
jednotkám a zastoupením v tuzemsku a v zahraničí (zásadní písemnosti) A
vztah k vyšším řídícím článkům (zásadní písemnosti) A
zápisy z porad vedení A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Opisy: viz „Druhopisy“
Oponentní (expertízní, posuzovací a schvalovací) řízení a posudky:
ve významných případech A
ostatní písemnosti S 5
Oprávky (u PPS) S 3
Opravné zápisy (evidence) S 5
Oprávnění:
k odborné způsobilosti (projektant, důlní měřič, odpovědný geolog) V 5
k projektové a inženýrské činnosti V 5
Opravy:
generální (veškeré písemnosti) S 5
investiční (zajištění rozsáhlých oprav): viz „Hmotný investiční majetek“
kalkulace oprav S 3
knihy oprav S 5
kontrola účelnosti prováděných oprav S 3
objednací lístky, žádanky, převodky, úvěrovky, opravenky S 1
odváděcí lístky a doklady a výkazy hotových oprav S 1
plánování oprav S 3
provedení oprav S 3
sledování oprav pro jednotlivá řízení S 3
ukazatelé oprav (výkazy) S 3
závady v kvalitě oprav S 3
záznamní listy oprav S 3
viz též „Údržba“
Organizace společenské: viz „Společenské organizace“
Organizace a technika řízení:
delimitace činností v rámci organizace A
evidence a kategorizace podřízených organizací A
koncepce, plán a pravidla řízení A
kontrola a realizace organizačních opatření S 5
metodika řízení S 5
opatření ke snižování, resp. regulaci vývoje THP S 3
organizační:
oběžníky A
projekty A
řády, statuty, schémata a směrnice vlastní A
technika (opatřování, evidence, vyřazování) S 5
podklady k organizačním normám S 5
podpisové vzory S 5
popisy prací a funkcí V 5
prognostické práce vědeckotechnického rozvoje A
přehledy platných norem organizace S 5
rozhodnutí, výměry a dohody o zřizování, slučování, rozšiřování, rozdělování, převodech a rušení
organizací A
vzory formulářů a otisky razítek organizace A
zásady integrace soustavy řízení S 3
zprávy o organizačních úpravách, prověrkách S 5
Organizace vědeckovýzkumné základny (VVZ):
prognózy a koncepce rozvoje VVZ A
organizační struktura VVZ A
zřizování a registrace pracovišť VVZ A
Originály: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Osnovy:
účtové (rozvrhy):
ukázky A
ostatní písemnosti S 5
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Osobní agenda: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Ostraha v podnicích: viz „Ochrana organizace“
Osvědčení:
jakosti, kompletnosti a vhodnosti výrobků organizace: viz „Jakost“
ochranných vzorů, vzorků, známek, vynálezů, patentů a průmyslových vzorů A
typová osvědčení S 5
Otisky razítek podniku a jeho předchůdců A
Oznámení zaměstnanců: viz „Kontrola“

 

P

Pachty:
smlouvy, dohody, ujednání:
významné A
ostatní S 5
Palivo: viz „Energetika“
Paměti, vzpomínky a jiné záznamy týkající se historie organizace a osob, které se zúčastnily jejího založení a
vývoje, pamětní a jubilejní knihy a tisk, zápisy besed s pamětníky, památky apod. A
Pára: viz „Energetika“
Parcelace:
výměry, protokoly, rozhodnutí, dokumentace A
mapy – originály A
kopie map (nenahrazují-li originál) S 5
ostatní S 5
Parní kotle:
běžné zkoušky, revize S 5
denní záznamy S 1
kolaudační řízení (po vyřazení kotle) S 5
topné zkoušky, výkon kotelen – záznamy S 3
viz též „Kotle“
Pásky:
děrné S 3
diagramové S 1
kontrolní S 3
magnetické: viz „Výpočetní technika“
magnetofonové:
jako doklad činnosti podniku A
viz též „Zvukové záznamy“
Pasová a vízová agenda (veškeré písemnosti) S 5
Pasporty:
podniku (výrobně technické) A
o sociálních a ekonomických jevech podniku A
souhrnné a retrospektivní A
staveb A
strojů a zařízení (po vyřazení) S 5
ostatní S 3
Patenty (na vynálezy a průmyslové vzory):
evidence patentů A
užitné vzory A
výpisy a zápisy patentního rejstříku A
zahraniční a významné vlastní patentní přihlášky, patentní spisy, osvědčení, oznámení a listiny o udělení
patentu, licenční smlouvy A
ostatní S 5
viz též „Licence“
Patronáty V 5
Pecní karty (po vyřazení pece) S 3
Péče o zaměstnance:
bezpečnost při práci: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“
bytové poměry zaměstnanců: viz „Byty“
doklady o podpůrné péči a sociální výpomoci (ukázky) A
jesle, mateřské školy spravované organizací S 5
komplexní programy péče o zaměstnance (sociální programy) a souhrnné zprávy o jejich plnění A
posudky o zdravotním hygienickém a bezpečnostním stavu organizace a pracovišť A
lázeňská péče S 5
lékařská péče: viz „Zdravotnictví“
nemocenské a sociální zabezpečení zaměstnanců: viz „Pojištění“
pracovní úrazy a jejich odškodnění: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Úrazy“
přehledy, výkazy, výsledky průzkumu o sociální a zdravotní péči, sociálním stavu, bytových poměrech,
rekreaci a lázeňské péči:
roční A
ostatní S 5
sociálně právní ochrana a poradenství S 5
zákaz zdvihání a přenášení břemen nad přípustnou váhu ženami (přehledy) S 5
zásadní písemnosti o zřizování a činnosti sociálních, zdravotnických,sportovních, rekreačních a kulturních
zařízení organizace A
závažné písemnosti o péči o mladistvé a učně, osoby se změněnou pracovní schopností, ženy, těhotné ženy,
matky v pracovním poměru a důchodce A
závodní stravování: viz „Závodní jídelny“
Penále S 5
Peněžní ústavy:
Dnem 1. července 1996 nabyl účinnosti zákon č. 61/1996 Sb. ze dne 15. února 1996 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. § 1 zákona hovoří o povinnosti identifikace účastníků jednotlivých obchodů, v § 3 je uvedena povinnost úschovy identifikačních údajů po dobu deseti let od ukončení obchodu.
bezhotovostní platby v tuzemsku a do zahraničí:
bezhotovostní platby
– v tuzemsku nad 500 000,- S 10
do zahraničí S 10
dokumentární platby nad 500 000,- S 10
platba prostřednictvím homebankingu nad 500 000,- S 10
pokladní operace:
vklad hotovosti nad 500 000,- S 10
výběr hotovosti nad 500 000,- S 10
směnárenské operace:
nákup devizových prostředků nad 500 000,- S 10
prodej devizových prostředků nad 500 000,- S 10
smlouvy:
běžný účet S 10
úsporný vklad S 10
trvalý vklad s volitelnými parametry S 10
krátký vklad S 10
otevření akreditivu S 10
o bankovním uložení věci S 10
speciální vklad S 10
trvalý vklad v cizí měně S 10
expresní vklad S 10
úschovní schránky S 10
šeková služba:
vystavení bankovního šeku S 10
výplata bankovního, nezaručeného, zaručeného šeku nad 500 000,- S 10
inkaso/nezávazné inkaso šeku ze zahraničí S 10
obchodování s cennými papíry:
komisionářská smlouva S 10
příkazy k obchodování s cennými papíry nad 500 000,- S 10
příkazy k přímým/blokovým obchodům nad 500 000,- S 10
řízení portfolia, správa cenných papírů, výkon funkce depozitáře S 10
úvěrové a záruční obchody:
úvěrová složka S 10
záruční složka S 10
eskontní složka S 10
ostatní:
úpis akcií S 10
Penze: viz „Důchodové zabezpečení” a “Důchody“
Periodická revize: viz „Kontrola“
Periodický tisk:
vydávaný podnikem A
ostatní S
Personální záležitosti: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Perspektivní plány: viz „Plány“
Pěstitelství:
zemědělské plány osevu a sklizně S 10
Petice (ukázky) A
Píchací lístky, karty a pásky, píchačky S 3
Pilíře ochranné: viz „Ochranné pilíře“
Písárna, písařská služba (veškeré písemnosti) S 3
Plakáty: viz „Propagace, propagační materiály a dokumentace“
Plány, plánování:
dílčí, krátkodobé zprávy, statistiky, výkazy a rozbory S 5
geologicko průzkumných prací A
harmonogramy plnění S 5
hlavních úkolů A
hornické činnosti (projekt + plán) A
informace pro plánování, informační soubory S 5
kontrola plnění plánu (průběžná) S 5
metodika plánování a směrnice S 5
návrhy plánů S 5
návrhy na změnu (úpravu) plánů S 5
návrhy na změnu (úpravu) odpisů S 5
plán otvírky, přípravy a dobývání – jako příloha rozhodnutí OBÚ
roční a delší A
dílčí S 5
podklady pro zpracování POPD S 5
podklady pro plánování:
koncepty, plánové kalkulace, potvrzení dílčích plánů, požadavkové listy, převody, rozbory k sestavení
plánů, změny, zpřesňování plánů S 5
podklady pro sledování plnění plánu S 5
povodňové, škody, jejich odstranění S 10
rozpisy plánů na útvary a jednotlivce S 1
souhrnné zprávy, statistiky, výkazy, bilance, rozbory, závěrečná
hodnocení za období roční a delší A
souhrnné na dobu roční a delší (dlouhodobé, výhledové, prognózy) A
na dobu kratší S 5
návrhy a podklady k plánům S 5
spisový: viz „Spisová služba“
varianty plánů S 5
výpisy z plánů S 5
vysídlovací plány obcí A
ostatní S 5
viz též „Jakost“
Plány (výkresy): viz „Hmotný investiční majetek“
Platební a prodejní podmínky (ukázky) A
Platební rozkazy k daním, dávkám a poplatkům S 5
Platové dekrety (výměry): jako součást osobního spisu: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
Platy: viz „Mzdy a platy“:
Plné moci:
právním zástupcům (udělení) S 5
prokury (udělení) viz „Zastupování organizace“
pro přejímání peněžních prostředků (mezd, platů aj.) S 5
pro přejímání zásilek S 3
Plyn: viz „Energetika“
Pobyty studijní: viz „Cesty služební“ a „Vědeckotechnická spolupráce“
Počítadla (elektroměry, plynoměry, vodoměry):
evidence spotřeby, záznamy S 3
Podací a doručovací poštovní knihy a listy S 5
Podací knihy, protokoly a deníky: viz „Spisová služba“
Podíly: viz „Dividendy“
Podklady: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3
Podmínky pracovní: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Péče o zaměstnance“
Podněty: viz „Kontrola“
Podnikatelský program, plány:
dílčí a krátkodobé zprávy, statistiky, výkazy a rozbory S 5
kontrola plnění plánu S 5
plán hlavních úkolů A
rozpisy plánů na útvary S 5
souhrnné plány roční a delší A
kratší S 5
souhrnné zprávy, statistiky, výkazy, bilance, rozbory, závěrečná
hodnocení za období roční a delší A
ostatní S 5
Podnikové směrnice: viz „Směrnice“
Podnikový:
fond bytový: viz „Byty“
fond zaměstnanců:
celoroční zprávy o čerpání A
ostatní S 5
rejstřík (výpisy, zápisy) A
Podpisové vzory S 5
Podpisový řád organizace A
Podpory a dary:
podpůrné akce, doklady o podpůrné péči a výpomoci (závažného
významu) A
ostatní S 5
Podpůrné fondy: viz „Fondy“
Pohledávky a závazky:
evidence pohledávek a závazků S 10
upomínky S 3
vymáhání, likvidace S 10
viz též „Devizové hospodářství“
Pohromy a škody živelní:
velkého rozsahu a významu A
ostatní S 10
Pojištění:
národní (nemocenské):
průkazy pracovní neschopnosti S 3
přihlášky, odhlášky, změny, lékařská potvrzení, výkazy dílčí, mateřství, výplaty dávek (rozhodnutí, zápisy, prověrky) S 10
připojištění zaměstnanců (veškeré písemnosti) S 10
výkazy a rozbory pracovní neschopnosti a úrazovosti:
za období roční a delší A
ostatní S 5
zápisy ze schůzí komise národního pojištění S 5
rizikové:
hlášení závažných škod, úrazů a jiných pojistných událostí a případů a jejich likvidace A
pojistné smlouvy (pojistky):
ukázky A
ostatní S 5
uzavírání smluv S 3
výkazy o plnění: viz „Statistiky“
Pokladna:
plné moci S 5
pokladní disciplína S 5
pokladní doklady:
deníky, knihy S 10
bloky, účtenky S 5
pokladní plány S 5
pokladní služba a platební styk S 5
pokladní zprávy S 1
použité šekové knížky S 1
protokoly předávací, revizní, inventurní, hlášení pokladních diferencí, o mankách apod. S 5
stornované nepoužité šeky S 5
stvrzenky S 5
výčetky pokladní hotovosti S 5
zřízení a dotování příručních pokladen S 5
Pokuty S 5
Pokyny:
organizační A
běžné pracovní S 5
Polohopisná měření A
Polohopisné a výškopisné plány A
Pomůcky (evidenční, pracovní, učební): viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Popisy:
prací a funkcí V 5
výrobků a zboží organizace – ukázky A
Poplatkový ekvivalent:
přiznání a výměry S 10
Poplatky:
licenční a jiné smluvní S 5
místní S 5
notářské, arbitrážní S 5
poštovní S 5
správní S 5
soudní S 5
viz též „Daně, dávky a poplatky“
Poptávky S 3
Poradní orgány:
jednací řády A
podkladové materiály S 5
statuty poradních orgánů A
zápisy, protokoly, posudky a jiné písemnosti závažného významu A
ostatní S 5
Porady:
operativní S 5
plány porad vedení S 5
pozvánky S 1
pracovní úsekové (gremiální) – zápisy S 5
provozní a pracovní běžného významu S 5
přípravné písemnosti S 5
úkoly z porad S 5
vedení organizace (zápisy včetně příloh) A
zajištění, organizace porad S 3
ostatní S 5
Poruchy provozu:
hlášení, protokoly, zprávy o poruchách velkého významu a rozsahu A
knihy poruch S 10
opatření proti poruchovosti S 5
výkazy a statistiky S 5
ostatní S 5
Postih: viz „Disciplinární řízení“
Postupy technologické a výrobní: viz „Technologie“ a „Výroba“
Posudky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Pošta:
běžný styk s poštovním úřadem S 3
evidence meziměstských a mezinárodních hovorů, dálnopisů, telegramů a faxů S 3
knihy došlé a odeslané pošty S 5
knihy telefonních hovorů, telegramů a dálnopisů S 5
plné moci pro přejímání zásilek, podací a doručovací lístky a knížky
po uzavření evidence poštovného a frankotypu, dokumentace
poštovního styku S 3
provoz telefonní ústředny a jiných pracovišť spojové služby S 3
průklepy přijatých a odeslaných sdělení (dálnopisů, telegramů) S 1
telefonní seznamy vlastní (ukázky) A
účty za telefony, telegramy, dálnopisy aj. S 5
zápisníky referentů aj. evidenční pomůcky utajovaných písemností
jednotlivců S 5
zvláštní prostředky spojení S 5
Potvrzenky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3
Poukazy a poukázky: pokud nejsou účetní doklady S 1
Pověření běžná a krátkodobá S 3
Pověřovací listiny, dekrety: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Povolení:
hornické činnosti včetně žádosti a rozhodnutí A
vyjádření z hlediska hornické činnosti S 5
dále viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Povolenky taveb S 1
Pozdravné adresy a poselství:
závažné písemnosti A
ostatní S 3
Pozemkové úpravy:
projekty souhrnných pozemkových úprav A
Pozemkové knihy (výpisy) A
Pozemky:
dekrety pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy A
plány a mapy:
originály A
kopie nenahrazují-li originál S 5
pozemnostní archy, výpisy z evidence nemovitostí A
smlouvy o nabytí a nájmu, evidence, dohody o převodu správy a vlastnického práva A
usnesení knihovních soudů A
uživatelské převody pozemků S 10
vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu A
výkup pozemků A
viz též „Hmotný investiční majetek“
Pozvánky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3
Požadavky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Požární ochrana:
činnost útvarů požární ochrany S 5
evidence požární techniky S 5
požárních hlídek S 5
požárů a zahoření A
výstroje a výzbroje S 5
hlášení, zprávy o činnosti požárního útvaru: viz „Statistiky“
instruktáže a školení S 5
klasifikace výrobních objektů a zařízení z hlediska PO A
kontroly dodržování protipožárních opatření S 3
odborné posudky a zprávy z kontrol S 5
organizace požární ochrany A
plány práce včetně plnění S 5
požární kniha S 5
požární rozkazy S 3
požární řády, normy, předpisy, směrnice (vlastní) A
prevence, školení, výcvik, činnost požárně technické komise S 5
stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic, technika
pro signalizaci a hašení požárů: viz „Hmotný investiční majetek“
zápisy z jednání požárně technických komisí S 3
zápisy prověrkové komise OBP a PO S 5
zprávy, protokoly a šetření závažných požárů, jejich příčin
(včetně dokumentace) A
zprávy z kontrol, prohlídek: viz „Kontrola“
ostatní písemnosti S 5
viz též „Havárie provozní“ a „Škody“
Práce a mzdy: viz „Mzdy a platy“
Práce, pracovní:
cesty: viz „Cesty služební“
doba (ustanovení a změny) S 3
poměr: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
postupy (předpisy, návody aj.) – ukázky A
prostoje S 5
průkazy: viz „Průkazy všeho druhu“
průvodky S 3
příkazy S 3
režimy S 3
rozbory: viz „Rozbory“
řády (ukázky) A
síly – zajištění pracovních sil S 5
smlouvy: jako součást osobního spisu: viz „Zaměstnanecké záležitosti: osobní spisy“
spory: viz „Právní záležitosti“
úrazy: viz „Úrazy“
viz též „Zaměstnanecké záležitosti“
Pracovní volno: viz „Absence“ a „Dovolená“
Pracovní výkazy: viz „Výkazy“ a též tento rejstřík podle jednotlivých
hesel a příslušné činnosti
Pracovníci: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Právní záležitosti:
dohody o hmotné odpovědnosti S 5
koncesní a živnostenské listy a jiná oprávnění k podnikání, patenty
a licence vlastní A
obchodních partnerů S
viz též „Licence“
majetkoprávní listiny a zásadní písemnosti (smlouvy, dohody, protokoly) o nabývání, prodeji, převodech a správě pozemků, budov a objektů A
náhrady: viz „Náhrady škod“
občansko právní řízení, usnesení, rozsudky a jiná rozhodnutí závažného významu A
odškodnění úrazů: viz „Úrazy“ a „Náhrady škod“
opravné prostředky v soudním řízení (odvolání, obnova řízení, dovolání apod.) V 5
ochranné známky (podpisy, výkresy, štočky, osvědčení, výpisy
ze známkového rejstříku) A
písemnosti o národní správě, znárodnění, konfiskaci a restituci
majetku A
písemnosti o převodu výrobního programu A
písemnosti zásadního významu o založení, změnách, reorganizaci,
rušení, likvidaci, ukončení likvidace organizace a jejích částí A
posudky, konzultace, vyjádření závažná A
pracovní písemnosti, podklady, návrhy a připomínky S 5
právní agenda ve vztahu k zahraničí – zásadní písemnosti A
právní záležitosti, spisy o významných sporech včetně soudních
rozsudků, odvolání a smíru A
prokury (udělení) viz „Zastupování organizace“ protokoly o komisionelním řízení, výměry a schvalování živnostenských provozoven, dekrety, povolení úřadů o závažných opatřeních, týkajících se podniků, závodů, ústavů, útvarů a jejich provozu, kolaudační výměry a protokoly všeho druhu (po dokončení staveb) A
rejstřík obchodní aj. (výpisy a zápisy) A
smlouvy, které jsou základem pro zápisy do veřejných knih
a rejstříků A
trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly, rozsudky a rozhodnutí ve věcech trestních:
závažná A
ostatní S 5
vnitropodnikové předpisy a jejich evidence A
viz též „Předpisy“
výpisy z katastru nemovitostí A
vyvlastňovací řízení A
zápis změny právní formy do obchodního rejstříku (rozhodnutí a zpráva o změně, mezitímní účetní závěrka) A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Právní zastupování v soudních sporech S 5
viz též „Zastupování organizace“ a „Plné moci“
Právo autorské: viz „Autorské právo“
Prémie: viz „Mzdy a platy“
Privatizace, privatizační projekty A
Prodej a prodejny: viz „Obchodní činnost“
Prodejní a platové podmínky (ukázky) A
Produktivita práce S 5
Prognózy:
dílčí výhledy a prognózy S 5
dlouhodobé a souhrnné výhledy a prognózy A
hlavní úkoly A
inovační dlouhodobé A
koordinace prognostických prací S 5
metodika, organizace a koncepce vlastní prognostické práce A
náměty, podklady, studie, analýzy S 10
odborná stanoviska a posudky týkající se domácí a zahraniční spolupráce v prognostických
pracích A
plánovací: viz „Plány“ a „Plánování“
plány a zprávy o prognostické práci s periodicitou roční a delší A
pracovní S 5
ostatní S 5
Programování počítačů: viz „Výpočetní technika“
Programy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Prohlídky:
zařízení S 5
zdravotní: viz „Zdravotnictví“
knihy prohlídek S 5
Projednané materiály: viz „Porady“
Projektová dokumentace: viz „Hmotný investiční majetek“
Projektové soutěže: viz „Hmotný investiční majetek“
Projektové úkoly a studie souborů staveb A
Projekty:
návrhy nového řešení technických (kromě stavebních), organizačních,
výrobních aj. problémů a úkolů, včetně posudků, rozborů, hodno-
cení, schvalovacích protokolů aj. závažného významu pro orga-
nizaci a její činnost A
ostatní viz též „Hmotný investiční majetek“
Projevy: viz „Přednášky“
Prokury (udělení): viz „Zastupování organizace“
Propagace, propagační materiály a dokumentace:
evidence:
nabídek propagačních prací (akcí) S 5
vzorků nabídek S 5
propagační materiály a dokumentace, jako letáky, publikace,
prospekty, katalogy, reklamy, vzorkovnice aj.:
vlastní A
cizí S
Propočty:
staveb: viz „Hmotný investiční majetek“
rentability souhrnné A
pomocné a provozní S 5
Propůjčování:
vyznamenání: viz „Vyznamenání“
budov, místností a zařízení S 5
Propustky S 1
Prospekty:
vlastní (ukázky) A
cizí S
Prostoj vozů
kalkulace prostojů S 3
výkazy S 5
Prostoje: viz „Práce, pracovní doba“
Prostojové lístky S 3
Prostředí životní: viz „Životní prostředí“
Prostředky:
finanční: viz „Finance, financování“
sdělovací: viz „Sdělovací prostředky hromadné“
základní: viz „Evidence“ a „Základní prostředky“
Protokoly
kolaudační: viz „Hmotný investiční majetek“
laboratorních zkoušek S 3
likvidační: viz „Likvidace“ a „Likvidační protokoly“
o jakosti: viz „Jakost“
o neshodě: viz „Jakost“
o poruchách: viz „Poruchy provozu“
o poškození a vyřazení základních prostředků a prostředků postupné spotřeby S 5
o projednání hodnocení a schvalování hospodářských výsledků
a roční účetní uzávěrky A
o průběhu porad, schůzí, sjezdů, konferencí, aktivů vedení organizace
zásadního významu včetně příloh A
o předání archiválií do archivu A
o škodách a haváriích velkého rozsahu A
o vadách materiálu S 5
o závadách MTZ S 5
o zničení a ztrátě zásob S 5
podací (došlé pošty): viz „Spisová služba“
revizní, inspekční: viz „Kontrola“
schvalovací (posudky) vlastní k návrhům, plánům, rozvojovým studiím aj. materiálům:
závažné A
ostatní
skartační S 10
ze zasedání komisí S 5
pokud rejstřík neuvádí u jiné agendy jinak
z kolegia a jiných orgánů kolektivního vedení A
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Prototypy (návrhy, realizace) – ukázky A
Proud elektrický: viz „Energetika“
Prováděcí projekty: viz „Hmotný investiční majetek“
Prověrky všeho druhu:
zápisy, zprávy a posudky závažného významu A
ostatní běžné a pracovní S 5
Provize S 5
Provozní:
řády A
účtárna: viz „Účetnictví“
Průkazy všeho druhu (po ztrátě platnosti) S 5
Průmyslová práva A
Průmyslová a právní ochrana:
patenty a vynálezy A
ochranné známky A
chráněné průmyslové vzory A
licence: viz „Licence“, „Licenční agenda“ a „Právní záležitosti“
Průmyslové:
vzory (přihlášky, evidence, oznámení a listiny o udělení osvědčení,
patentů, stanovení odměn, popisy) A
výtvarnictví (návrhy, modely, realizace) – ukázky A
Průvodky a průvodní listy S 3
Průzkumy: viz „Studie“
Prvotní evidence: viz „Informace“
Prvotní geologická dokumentace pracovišť S 3
Pře: viz „Právní záležitosti“ a „Soudní rozsudky a rozhodnutí“
Přebytky S 5
Předávací listiny, seznamy, protokoly, záznamy:
předání agendy se spisovým materiálem – protokol S 5
archiválií do archivu A
funkce ředitele a vedoucích zaměstnanců A
spisového materiálu do spisovny (po vyřazení spisů) S 5
ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 5
Předávky služeb (v dopravě) S 1
Předinventární soupisy S 5
Předměty postupné spotřeby (PPS):
inventární karty (po vyřazení PPS) S 5
odpisy S 5
oprávky S 3
převody S 3
rejstříky S 3
viz též „Inventarizace“
Přednášky:
týkající se organizace V 5
Předpisy:
cenové:
vlastní A
cizí S 3
daňové, poplatků aj. operativní S 5
jakostní a materiálové normy vlastní (ukázky) A
mzdové a platové vlastní A
návrhy, připomínky, výsledky, projednání a schválení předpisů
a jejich změn (oprav) S 5
organizační A
právní obecně závazné, rozhodnutí a příkazy nadřízených a ústředních
orgánů týkající se organizace A
výklad a vysvětlivky S 10
Předpovědi: viz „Prognózy“
Představenstvo a dozorčí rada:
dokumentace, protokoly a zápisy z jednání představenstva A
podnikatelské záměry, podnikatelský plán a jeho aktualizace A
roční účetní závěrka a konsolidovaná roční účetní závěrka A
výroční zpráva A
zápisy ze zasedání dozorčí rady A
zápisy z jednání orgánů představenstva (výkonného výboru,
ředitelské porady aj.) A
zprávy dozorčí rady A
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a další
zprávy a písemnosti podléhající projednání představenstva
a dozorčí rady A
zveřejněné roční účetní závěrky v Obchodním věstníku A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Předvahy účetní S 10
Přehledy:
dílčí a krátkodobé S 5
o využití kapacity strojů a zařízení S 5
o závažných jevech podniku A
podklady k přehledům S 5
pracovní a provozní S 5
statistické – roční a delší A
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Přejímací bilance (začleňovací) s přílohami A
Přejímací knihy, listy, protokoly a zápisy: viz tento rejstřík podle
jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Přejmenování organizací A
Překlady a překladatelská služba S 5
Přemístění pracovníků S 3
Přeplatky pokladní S 5
Přeprava: viz „Doprava“
Přesčasy:
evidence přesčasových hodin S 5
opatření k omezení přesčasové práce S 5
příkazy k přesčasové práci S 5
rozbory čerpání přesčasů S 5
Převodky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 1
Převody:
majetkoprávní, správy a vlastnického práva (protokoly, dekrety,
smlouvy, dohody, vyhlášky) A
ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 5
Přídavky rodinné, věrnostní (veškeré písemnosti) S 5
Přídělové a odběrné listy S 1
Příděly finanční: viz „Finance, financování“ a „Fondy“
Přihlášky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Příjemky (pokud nejsou účetními doklady) S 3
Přijímače rozhlasové a televizní (veškeré písemnosti) S 5
Přijímání zaměstnanců: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Příjmy: viz „Mzdy a platy“
Příkazy:
ke služebním cestám a jiné operativní S 5
nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace A
pracovní a výrobní S 3
převodní S 5
vedoucího organizace A
Připojištění zaměstnanců (veškeré písemnosti) S 10 (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak)
Připomínky a připomínkové řízení S 5
Přírůstkové knihy spisoven S 5
Přísně tajné písemnosti: viz „Utajované písemnosti“
Příspěvky:
členské, evidence S 5
diskusní S 5
viz též „Finance, financování“ a „Účetnictví“
Přísunové plány dopravní S 1
Přiznání k daním a dávkám S 10
Psychologické výzkumy V 10
Publikace:
vlastní A
podkladové materiály, písemnosti redakčně provozní S 5
posudky, schválení – ukázky A
rukopisy po vydání S 3
rukopisy nevydaných publikací V 5
ostatní S
viz též „Propagace, propagační materiály a dokumentace“
Půda:
-konfiskace, výměry, A
-zúrodnění půdy V 5
Půjčky (veškeré písemnosti) S 5
Puncování (veškeré písemnosti) S 3

 

R

Razítka:
otisky razítek organizace A
Realizace: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti Recepty a receptáře výroby, výrobní postupy, knihy výrobních procesů a návodů (ukázky) A
ostatní S 10
Redakční rada:
zápisy a jiné závažné písemnosti A
ostatní dle jednotlivých hesel rejstříku
Refundace S 5
Registrace:
ochranné známky A
organizací oprávněných k projektové činnosti A
pracovišť vědeckovýzkumné základny A
předpisů (vlastních) A
staveb: viz „Hmotný investiční majetek“
viz též „Evidence“
Registrační:
diagramové pásky energetické S 1
listy investiční a stavební: viz „Hmotný investiční majetek“
Reglety: viz „Statistiky“
Regresy: viz „Úrazy“
Rejstříky:
inventárních karet S 5
místních seznamů a osobních listů DKP (PPS) S 3
mzdových listů a evidenčních lístků a výdělků S 5
obchodní, podnikové, patentní, vodní, známkové, živnostenské
(výpisy a zápisy) A
spisů pokud zachycují pohyb spisu až po jeho uložení A
ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 5
Reklama:
vlastní – ukázky A
viz též „Propagace, propagační materiály a dokumentace“
Reklamace:
reklamační:
knihy došlých reklamací S 5
knihy kontrol S 5
knihy uplatnění reklamací S 5
lístky S 5
řády vlastní (ukázky) A
řízení ostatní S 5
vlečkových poplatků S 5
závažného významu A
zdržného S 3
zprávy o došlých reklamacích včetně přijatých nápravných opatření S 5
viz též „Jakost“
Rekonstrukce: viz „Hmotný investiční majetek“
Rekonstrukce motorových vozidel S 5
Rekreace:
poukázky, příděly, žádanky S 1
smlouvy o rekreaci se zahraničím S 5
střediska, chaty, rekreační oblasti:
přehledy a výkazy o činnosti a využívání S 5
písemnosti běžného provozu, údržby a oprav S 3
domovní knihy S 3
ostatní S 3
Rekultivace:
evidence a pasportizace rekultivace A
koncepce provádění rekultivace A
plány, generel, výhledy A
podklady k plánu S 5
smlouvy a dohody S 5
studie (vlastní) A
zprávy o rekultivační činnosti A
Rekursy: viz „Odvolání“ a „Právní záležitosti“
Rekvalifikace: viz „Školení, školství“
Remunerace S 5
Renovace náhradních dílů a jejich oprava S 5
Rentabilita:
propočty souhrnné A
propočty dílčí S 5
Reorganizace:
rozhodnutí, vyhlášky, dekrety, příkazy, delimitační výměry A
ostatní provozní písemnosti S 5
Reparace (veškeré písemnosti) A
Repase S 5
Repatriace:
strojů, strojního zařízení, cenných papírů A
Reprezentace:
akce (ukázky) A
reprezentační fond S 5
Reprodukce:
písemností, nenahrazují-li originál S
základních fondů S 5
Reprografie: viz „Rozmnožování“
Restituce:
majetkové: viz „Majetkoprávní záležitosti“ a „Právní záležitosti“
výměry, rozsudky, předávací protokoly A
Rešerše:
písemných informací, zpráv, hlášení S 5
z odborné literatury S 5
Revize: viz „Kontrola“
Rezignace na veřejné funkce V 5
Rezoluce:
závažného významu A
ostatní S 5
Režim pracovní (veškeré písemnosti) S 5
Rizikové pojištění: viz „Pojištění“
Rotaprint (žádanky, převodky, nadpočetné výtisky) S 1
Rozbory:
analytické rozbory podniku:
jako celku A
závodů, pracovišť, provozoven aj. S 5
analýzní knihy S 5
analýzy odpichů S 1
běžné ve zkušebnách S 3
časoměřičské S 5
dílčí a krátkodobé S 5
ekonomické rozbory účinnosti forem a mezd a platů S 5
hospodaření podřízených organizací S 10
kádrové skladby S 5
komplexní za období roční a delší s komentáři a závěry A
kontrolní všeobecné a zvláštních ukazatelů S 5
kontrolní pracovní S 5
kvality dodávek S 3
laboratorní deníky S 3
plnění plánu:
za období roční a delší A
ostatní písemnosti S 5
viz též „Plány, plánování“
podklady k rozborové činnosti S 5
pomocné záznamy rozborů ve zkušebnách provozů S 1
produktivity práce souhrnné A
průzkumné A
příčin reklamací S 10
stavu zaměstnanců za období roční a delší A
technickoekonomické A
technických parametrů V 3
zmetkovitosti S 5
vývoje cen, dovozu, mezd, vývozu – souhrnné A
výzkumné A
významných jevů a činností organizace za období roční a delší A
zprávy o výsledcích komplexních rozborů za období roční
a delší s komentáři A
životní úrovně obyvatel A
Rozhlas:
závažné informace poskytované organizací A
závodní programy a přehledy vysílaných zpráv, záznamy
o významných jevech, projevech a zprávách (ukázky) A
provozní záležitosti S 3
Rozhodčí řízení:
nálezy, usnesení a jiná rozhodnutí, protokoly:
závažného významu A
ostatní S 10
Rozhodnutí:
ministra, nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace A
představenstva společnosti A
soudní závažné A
vedení společnosti A
vedoucího organizace A
ostatní: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Rozmnoženiny (multiplikáty) S
Rozmnožování:
matrice (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 1
evidence rozmnožovacích pomůcek a zařízení S 5
objednací knihy S 5
objednávky, žádanky, převodky apod. S 3
protokoly o zničení S 5
ostatní S 3
Rozpis plánu S 5
Rozpisky:
dílenské S 3
konstrukční S 3
objednávek S 1
výrobní S 3
Rozpisy:
finanční S 5
kooperačních požadavků S 5
operací S 3
plánů oprav generálních S 5
prováděcích plánů investiční výstavby S 5
projektů centralizované výstavby S 5
rozpočtů S 5
státního plánu rozvoje S 5
zakázek S 5
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Rozpočtová dokumentace projektů: viz „Hmotný investiční majetek“
Rozpočty:
informace a informační soubory a podklady pro sestavování
rozpočtů, rozpisy S 5
investiční výstavby souhrnné: viz „Hmotný investiční majetek“
klasifikace rozpočtové vlastní A
kontrola plnění rozpočtů běžná S 5
krátkodobé a dílčí rozpočty S 5
limity, ukazatelé a ostatní podklady S 5
na období roční a delší A
pětiletý (dlouhodobý) rozpočtový výhled A
rozpisy rozpočtů S 5
rozpočtové písemnosti s funkcí účetních dokladů S 5
zpráva o vypořádání výsledků plnění rozpočtu:
za období roční a delší A
za období kratší S 5
Rozsudky: viz „Právní záležitosti“
Rozvahy:
na období roční a delší s rozbory a zprávami o výsledcích A
na období kratší S 10
roční účetní závěrky a rozbory s bilanční přílohou A
viz též „Účetnictví“
Rozvoj činnosti organizace a její vývojové základny:
dlouhodobé koncepce technickoekonomického rozvoje A
náměty a podněty S 5
odborná stanoviska k programu organizačního rozvoje S 5
plány a programy na období roční a delší A
připomínky a dílčí podklady vlastní S 5
realizační opatření programů rozvoje souhrnná, technicky významná A
ostatní S 5
rozvojové studie a projekty A
smlouvy a dohody závažné A
srovnávací analýzy rozvoje širších územních celků:
viz „Hmotný investiční majetek“
technický rozvoj:
plán za období roční a delší (hlášení aj.) A
územní rozvojové plány: viz „Hmotný investiční majetek“
výsledky, přehledy a hlášení souhrnné za období roční a delší A
výsledky a hodnocení dílčí S 5
Rozvrhy:
pracovního času S 3
služeb S 3
účtové:
ukázky A
ostatní S 5
RTG snímky S 5
Rukopisy:
přednášek, referátů, projevů a diskusních vystoupení vedoucích zaměstnanců organizace, odborných a literárních děl zaměstnanců organizace, vzpomínek zaměstnanců apod. V 5
Rybářství:
knihy:
komor A
obsádek a odlovů A
sádek A
nájemní smlouvy rybářských revírů S 15
výběrové řízení na pronájem rybářského revíru (zápis) S 15
viz též „Chovatelství“ a „Knihy“

 

Ř

Řády:
vlastní vydané organizací (organizační, jednací aj.) A
ostatní S 5
viz též „Jakost“ a „Vyznamenání“

 

S

Saldokonta S 5
Sazebníky:
vlastní A
ostatní S
Sběr odpadových surovin S 3
Sběrné archy, listy S 3
Sběrné účetní doklady, předpisy, výkazy S 5
Sborníky analytické a syntetické evidence (kromě hlavních knih) S 10
Sdělení interní S 5
Sdělovací prostředky hromadné:
závažné informace a zprávy poskytované organizací A
Semináře: viz „Školení“
Sestavy:
informační S 5
realizační závažných činností a jevů organizace
za období roční a delší A
statistické: viz „Statistiky“
účetní: viz „Účetnictví“
výkresů konstrukčních A
ostatní běžné pracovní a dílčí S 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Seznamy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Schémata:
organizační A
výrobků: viz „Výrobní dokumentace“
Schůze: viz „Porady“
Schvalovací protokoly: viz „Protokoly“
Silnice: viz „Doprava“
Silniční daň: viz „Daně, dávky a poplatky“
Situační:
plány organizace A
jinak viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Sjetiny: podle věcné problematiky
Sjezdy a kongresy:
projevy, usnesení, účasti, protokoly A
Skartace:
povolení (protokoly) k vyřazení písemností včetně záznamů
o likvidaci S 10
seznamy a soupisy písemností S 5
schválení k vyřazení písemností jednotlivých útvarů S 5
skartační návrhy S 10
skartační předpisy vlastní nebo závazné pro organizaci
(řády, plány, rejstříky apod.) A
viz též „Archivnictví“
Sklady a skladové hospodářství:
evidence materiálových zásob, skladů a prostor S 5
vážní a vydávací listy S 3
evidenční listy obalů S 3
expediční karty, knihy aj. S 5
inventarizace zásob: viz „Inventarizace“
kapacity: viz „Hmotný investiční majetek“
nadnormativní zásoby (veškeré písemnosti) S 5
odběrní listy a poukazy S 1
osobní listy na výdej S 1
protokoly o vadách, poškození a zničení zásob S 5
převodky, žádanky S 1
přílohy a jiné expediční doklady S 3
smlouva o skladování S 5
výdejky S 5
Skripta učební vlastních školních a vzdělávacích
zařízení – ukázky A
Skrývka:
hospodářství skrývkové V 5
kubatury skrývek V 5
Služba: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Služební cesty: viz „Cesty služební“
Služební smlouvy: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Směnky vydané a došlé S 10
Směnové:
knihy S 5
lístky S 1
plány S 1
Směrnice:
běžné pracovní a provozní S 5
podnikové (příkazy ředitele a další řídící akty) A
pro sestavování plánu S 5
pro tvorbu, sledování, vyhodnocení THN S 5
Smíry, smírčí řízení: viz „Právní záležitosti“
Smlouvy (dohody, úmluvy):
příprava smluv (podklady, orientační plány, návrhy, varianty,
připomínky, předkládání návrhů, přijetí) S 5
registrace, evidence, publikování smluvních dokumentů A
smluvní dokumenty (dohody, smlouvy, úmluvy, ujednání):
administrativní: viz „Dohody“
autorské (ukázky) A
darovací:
týkající se nemovitostí A
ostatní V 10
delimitační V 10
depozitní V 10
družební A
implementační S 10
investiční: viz „Hmotný investiční majetek“
kolektivní A
komisionářské S 10
kooperační závažné A
kupní: viz „Kupní smlouvy“
leasingové S 5
licenční A
majetkoprávní a takové, které jsou základem pro zápisy do veřejných rejstříků a evidencí A
manažerské S 20
mandátní:
závažného významu A
ostatní S 5
mezinárodní A
nájemní a pachtovní:
ukázky A
ostatní písemnosti S 5
obchodní:
závažného významu A
ostatní S 5
o dílo S 5
o dočasném užívání majetku státu (ukázky) A
o dodávkách výrobků S 5
o hmotné odpovědnosti S 5
o kontrolní činnosti:
závažného významu A
ostatní S 5
o koupi najaté věci:
závažného významu A
ostatní S 5
o nájmu podniku nebo jeho části A
o obchodním zastoupení:
závažného významu A
ostatní S 5
o obstarání věci a obstarání prodeje věci S 5
o odborné pomoci S 5
o prodeji podniku A
o provedení práce a pracovní činnosti S 5
o převodu obchodního podílu A
o převodu podniku nebo jeho části A
o převodu správy majetku a vlastnického práva k budovám a pozemkům A
o půjčce a výpůjčce S 5
o půjčkách zaměstnanců z FKSP, sociálního fondu a výpomoci organizací S 5
o sdružení A
o skladování S 5
o služebnostech a věcných břemenech V 10
o spolupráci při družstevně stabilizační výstavbě bytů A
o stabilizačních příspěvcích na bytovou výstavbu S 10
o tichém společenství A
o účasti a financování A
o uložení věci S 5
o vázaných obchodech:
závažného významu A
ostatní S 5
o vědeckotechnických pracích, využívání výsledků vědeckotechnických prací A
o vedlejším pracovním poměru S 5
o výhradním prodeji:
závažného významu A
ostatní S 5
o využívání průmyslových práv A
o zastavení obchodního podílu A
o závodním stravování (ukázky) A
o zprostředkování S 5
podnikatelských seskupení (ovládací, kartelové apod.) A
pojistné (ukázky) A
pracovní a služební: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
přepravní a přepravovací S 5
příkazní S 5
servisní S 5
soutěžní (ukázky) A
společenské A
trhové směnné:
významné A
ostatní S 5
úvěrové S 5
vlečkové dlouhodobé S 15
zaměstnanecké: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
zasilatelské S 5
změny, úpravy, doplňky, realizace, plnění, kontrola plnění:
podle charakteru smlouvy
ostatní: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 5
Smrtelné úrazy: viz „Úrazy“
Snímky časoměřičské S 5
Sociální péče: viz „Péče o pracující“
Sociologické výzkumy A
Sortimentní plány, výkazy S 2
Soubory dat: viz „Statistiky“
Součtové štítky S 5
Soudní:
rozsudky a rozhodnutí týkající se organizace a zaměstnanců
mimořádné, závažné A
ostatní S 5
Soudobá dokumentace (vlastní sbírky) A
Soupisy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Souřadnice:
seznamy souřadnic u hlubinných dolů A
seznamy souřadnic u povrchových dolů A
Soustrasti. S 3
Soutěžení:
propagační materiály (ukázky) A
vyhodnocení soutěží (hlášení, přehledy, výkazy, zprávy)
za období roční a delší A
vyznamenání a výsledky: viz „Vyznamenání“
ostatní písemnosti S 5
Spadová prašnost – komplexní přehledy a rozbory A
Spisová služba:
archivní prevence (zásadní opatření) A
bezpečnost a protipožární ochrana spisoven a příručních registratur S 5
indexy, rejstříky a jiné evidenční pomůcky, pokud zachycují
pohyb spisů až po uložení A
knihy došlé a odeslané pošty S 5
knihy přírůstků archivů A
knihy spisové evidence po vyřazení písemností S 10
orientační a evidenční pomůcky (lokace, rejstříky, katalogy)
po vyřazení písemností ze spisovny S 3
plány činnosti:
na období roční a delší A
ostatní S 5
prověrky a namátkové kontroly dodržování spisového plánu a řádů S 5
předávací seznamy spisů do spisoven po vyřazení spisů S 5
předpisy, směrnice (řády, plány) spisové, skartační vlastní nebo cizí závazné pro organizaci A
seznamy vyřazovaných písemností ve skartačním řízení S 10
skartační návrhy, S 10
soupis došlých doporučených zásilek S 1
výkazy, zprávy o činnosti za období roční a delší A
výpůjční knihy a lístky S 1
viz též „Pošta“, „Skartace“ a „Utajované písemnosti“
Spoje a spojová služba:
opravy a údržby S 5
provoz dálnopisu a telefonních zařízení S 3
viz též „Dálnopisy a telegramy“, „Doprava“ a „Pošta“
Spojovací účty a knihy S 5
Společenské akce:
základní dokumentace o společensky významných akcích pořádaných organizací A
Společenské organizace (ustavené v organizaci):
plány práce, zápisy o schůzích a konferencích, rezoluce, zprávy a hlášení za období roční a delší A
viz též samostatné předpisy o spisové službě a skartačním řízení v jednotlivých společenských organizacích
Společnosti s ručením omezeným:
založení společnosti:
posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu A
společenská smlouva nebo zakladatelská listina A
výpisy z podnikového rejstříku A
živnostenský list nebo koncesní listina A
likvidace společnosti:
písemnosti o příčinách a průběhu likvidace včetně
podílu společníků na likvidačním zůstatku A
organizační řídící normy:
stanovy a jejich změny A
organizační řády a schémata A
valné hromady:
zápisy z valných hromad s přílohami A
rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu A
jednatelé a dozorčí rada:
rozhodnutí jednatelů A
zápisy z jednání jednatelů A
seznam společníků včetně vkladů peněžitých i nepeněžitých A
zápisy z jednání dozorčí rady, zprávy dozorčí rady A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Spolupráce: viz „Vědeckotechnická spolupráce“
Sportovní:
akce: viz „Akce“
organizace: viz „Společenské organizace“
Spory: viz „Právní záležitosti“
Spoření podnikové (veškeré písemnosti) S 3
Spořitelny: viz „Peněžní ústavy“
Správa:
budov: viz „Hospodářská správa“ a „Hmotný investiční majetek“
majetku: viz „Majetkoprávní záležitosti“ a „Právní záležitosti“
Správní poplatky: viz „Poplatky“
Správní řízení:
v závažných případech A
ostatní S 5
Srážky z mezd a platů: viz „Mzdy a platy“
Srovnávací studie: viz „Hmotný investiční majetek“ a „Rozbory“
Standardy: viz „Normy“
Stanovy vlastní a jejich změny A
Statistiky:
analýzy plnění sledovaných úkolů včetně návrhů na odstranění
nedostatků A
časové řady ukazatelů A
evidence došlých statistických materiálů S 5
jednorázová statistická šetření S 5
podkladové soubory informací pro statistiku S 5
ročenka vlastní A
sociálně ekonomické informace a informační soubory S 5
statistické průzkumy a zjišťování závažných jevů a činností
v organizaci A
statistické výkazy vlastní:
za období roční a delší A
za období kratší S 5
sumáře statistických hlášení a výkazů vlastní:
za období roční a delší A
tabulky a grafy analyticko statistické:
za období roční a delší A
výkazy účetní: viz „Účetnictví“
Státní:
banka: viz „Banka“ a „Peněžní ústavy“
katalog prací S 5
plány: viz „Plánování“
podniky: viz „Národní podniky“
programy vědeckotechnického rozvoje: viz „Technický rozvoj“
rozpočet: viz „Finance, financování“ a „Rozpočty“
Státní, služební, hospodářské tajemství:
viz „Utajované skutečnosti“
Statuty vlastní A
Stavby: viz „Hmotný investiční majetek“
Stávky – všechen závažný materiál A
Stavy zaměstnanců organizace:
rozbory roční a delší A
Stavy zásob: viz „Sklady a skladové hospodářství“
Stáže (studijní pobyty): viz „Cesty služební“ a „Vědeckotechnická
spolupráce“
Stenogramy převedené do strojopisu S 1
Stipendia studijní:
přehledy poskytování S 5
výběr uchazečů S 5
žádosti, povolení a výkazy aj. S 5
viz též „Cesty služební“ a „Vědeckotechnická spolupráce“
Stížnosti zaměstnanců: viz „Kontrola“
Stočné a vodné (vyúčtování) S 5
Stojné:
vyúčtování S 5
záznamy a výkazy S 1
Stravování: viz „Závodní jídelny“
Stráž závodní: viz „Ochrana organizace“
Stroje a strojní zařízení:
bilance strojů a zařízení S 5
dispozice se stroji a zařízeními S 5
doklady o nákupu, přejímce a vyřazení velkých investičních celků A
dovoz strojů a zařízení, uvádění do provozu, sledování, kontrola S 5
evidenční listy a karty strojů po vyřazení S 3
generální opravy (veškeré písemnosti) S 5
hlášení o uvolnění strojů a jejich seznamy S 3
knihy instalovaných strojů S 3
odběrní listy s poukazy S 1
pasporty strojů po vyřazení S 5
písemnosti o údržbě: viz „Údržba“
plány rozmístění za celou organizaci
ukázky A
v ostatních případech S 5
přehledy o využití kapacity strojů a zařízení S 5
přemisťování, převodky, žádanky S 1
racionalizační opatření v konstrukci strojů S 5
repase strojů a zařízení S 5
revize a prohlídky strojů a zařízení S 5
soupisky strojů S 3
strojní inspekce S 5
výkresy a fotografie (vlastních) A
ostatní S 3
Strojové zpracování účetních informací a údajů S 5
viz též „Výpočetní technika“
Studie:
analytické – organizace jako celku A
časoměřičské S 5
oborové A
rozvojové A
srovnávací A
technicko ekonomické A
typizační S 10
výhledové a vývojové A
výzkumné: viz „Vědeckovýzkumná základna“
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Studijní cesty a pobyty: viz „Cesty služební“
Studium při zaměstnání: viz „Školení“
Stvrzenky: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 5
Styk platební S 5
Sumáře statických hlášení a výkazů: viz „Statistiky“
Světlotisk: viz „Rozmnožování“
Sympozia:
zápisy z jednání s přílohami pořádaných organizací
nebo s její významnou účastí A
ostatní S 5
viz též „Konference“
Syndikáty (kartely) – smlouvy A
Syntetická evidence: viz „Analytické a syntetické evidence a účty“, „Účetní evidence“ a „Účetnictví“
Systematizace (veškeré písemnosti) S 5

 

Š

Šekové knížky použité S 1
Šifrová služba S 5
Šichtovní (směnové):
knihy S 5
záznamy S 3
Škody:
hlášení, protokoly a výkazy škod velkého rozsahu a závažného významu s dokumentací a písemnostmi o vyšetřování, šetření a výsledcích šetření A
náhradové řízení (předpisy , náhrady škod, dohody, smíry, žaloby,
odhady, posudky, rozsudky a rozhodnutí) u škod velkého
rozsahu a významu A
zápisy škodní komise S 20
pojištění po skončení platnosti nebo vypovězení S 5
válečné odhady, vyhlášky, výměry o náhradě A
ostatní S 5
viz též „Náhrady škod“ a „Pojištění“
Školení, školství:
absolventi škol a ústavů (evidence, protokoly, přehledy, seznamy, výkazy aj.) A
alkoholismus a toxikománie mezi studenty:
propagace V 5
závažné případy (zprávy) A
besedy s významnými osobami:
záznamy, dokumentace A
organizační zajištění S 1
brigády :
propagační materiál, hodnocení V 5
organizační zabezpečení S 1
ceny:
udělené v soutěžích, za prospěch A
ostatní S 5
cvičení (branná, pochodová) – veškeré písemnosti S 3
čestné názvy škol A
dílny:
zřizování V 5
provozní záležitosti S 5
dislokace:
mezi školami (hospodaření nebytovým prostorem) V 5
pedagogických zaměstnanců, učitelů V 10
dispenze věková pro přijetí do školy:
zásady A
jednotlivé případy S 5
domovy mládeže, dětské domovy:
přehledy, výroční zprávy, zprávy o činnosti A
normy pro osobní vybavení dětí S 3
doškolovací akce S 5
doučování žáků S 5
družiny mládeže S 5
dyslektická náprava (praktická cvičení) S 3
epidemie (infekční nemoci, protiopatření) S 3
evidenční listy chovanců, klientů (žáků) S 30
chovanecká konta (po dosažení plnoletosti) S
inspekce:
inspekční protokoly A
programy S 5
předpisy S 1
instruktáže (zápisy) S 5
katalogové listy A
katalogy školní A
komise odborných předmětů, organizační, výchovná aj.:
plán práce S 10
rozhodnutí v závažných případech A
ustavení, složení A
zápisy z porad, zprávy o činnosti V 10
koncepce školení, zvyšování kvalifikace zaměstnanců (ukázky) A
konference (protokoly a zápisy) A
krádeže S 10
kroniky A
kroužky: viz “Zájmová činnost”
kulturní, sportovní aj. akce:
propagační materiál (ukázky), zprávy o průběhu) V 3
organizační zabezpečení (pomocný materiál) S 1
metodika V 5
obory (studijní, učební):
delimitace oborů mezi školami A
koncepce a programy výuky A
zaměření studia A
obory zkušební pro závěrečné zkoušky (určení) S 3
očkování S 5
olympiáda: viz “Soutěžení”
organizace školních středisek, učilišť, dělnických a závodních
škol práce a jiných vzdělávacích zařízení podniku a v oblasti
jeho působnosti V 5
organizace výuky S 5
studijní a učební osnovy a programy (ukázky) A
osvědčení o absolvování (kopie) – ukázky A
patronáty:
smlouvy a hodnocení A
ostatní písemnosti S 5
pedagogika, pedagogové:
postgraduální studium pedagogů V 5
programování učiva, vývoj odbornosti výuky (rozbory, statistická hlášení, výkazy) A
dále viz “Konference”, “Mzdy a platy”, “Porady” a “Zaměstnanecké záležitosti”
periodické zkoušky S 5
písemné práce žáků, posluchačů a studentů (ukázky) A
plány učební (osnovy) S 5
podpora (žáků, studentů, zaměstnanců) S 5
poradní sbory:
ustavení, složení A
zápisy z porad, zprávy o činnosti V 5
porady (zápisy, protokoly) V 10
viz též “Komise”
postgraduální studium (veškeré písemnosti) S 5
práce žáků, studentů:
maturitní V 5
soutěžní (olympiády aj.) V 5
ostatní S 5
praxe (žáků, studentů) S 3
prospěch (evidence a souhrnné hodnocení – ukázky) A
protokoly:
konferenční: viz “Konference”
maturitní S 45
přijímacího řízení (ukázky) A
z pedagogických porad (zásadní) A
průzkum školní činnosti:
výsledné elaboráty s podklady A
přehledy a výkazy školní vzdělávací činnosti za období roční a delší A
přehledy o činnosti školních a vzdělávacích středisek A
přehledy o náboru učňů a jejich výchově S 5
přihlášky ke zkouškám S 5
rady pedagogické:
plány práce S 5
ustavení, složení A
zápisy z porad, zprávy o činnosti V 5
rezoluce A
rozbory činnosti:
za období roční a delší A
ostatní S 5
seznamy lektorů, učitelů, posluchačů, žáků A
skripta vlastní (ukázky) A
statuty A
stipendia a příspěvky S 10
styk s vysokými školami a jinými vzdělávacími institucemi V 5
studijní plány (ukázky) A
školní disciplína (absence, docházka, odchody, odklady zkoušek, přerušení studia, úlevy, úpravy studia) S 5
testy žáků v pedagogicko-psychologických poradnách (ukázky) A
třídní knihy:
ukázky A
ostatní S 10
třídní výkazy (po roce 1953):
základní školy – první, předposlední a poslední ročník A
– ostatní ročníky S 45
střední školy A
zvláštní školy – první a poslední (předposlední) ročník A
školy při léčebných ústavech a nemocnicích A
jazykové školy S 45
učební pomůcky:
distribuce S 3
schvalovací řízení V 5
ukázky A
učňovské smlouvy:
do roku 1945 A
po roce 1945 (ukázky) A
udělování míst (internáty) S 3
výrobní praxe S 5
vysvědčení (duplikáty) S 5
zápisy kvalifikačních komisí S 5
zápisy o závěrečných zkouškách A
zaškolovací akce S 5
zprávy o ukončení školního roku (ukázky) A
žákovské knížky S 3
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Školství: viz „Školení, školství“
Šlechtitelství:
programy A
viz též „Genetika“

 

T

Tabulky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Tarifně kvalifikační katalog, předpisy: viz „Mzdy a platy“
Tarify:
akviziční dohody V 5
statistické přehledy o přepravě podle tarifů A
tarifní podmínky a sazby pro přepravu cestujících, zavazadel,
spěšnin a zboží, kontejnerů A
tarifní soustava (mzdové, platové, prémiové a úkolové předpisy,
řády a katalogy) vlastní i cizí závazné pro organizaci A
závodní dopravy S 5
zápisy z tarifních výborů S 5
změny a doplňky k tarifům S 3
žádosti o výjimky z tarifů S 3
ostatní S 1
Tavby:
analýzy odpichů S 1
rekapitulace taveb S 5
tavební knihy S 5
tavební listy S 3
tavební povolenky S 1
výsledky tavebních zkoušek S 3
záznamy taveb S 1
žíhací lístky S 1
Technická:
dokumentace:
– projekt PHARE A
dále viz „Hmotný investiční majetek“ a „Výrobní dokumentace“
kontrola strojů a zařízení S 10
kontrola včetně vstupní a výstupní S 5
periodika, časopisy a publikace vlastní A
připravenost vozového parku S 5
racionalizace v projektové činnosti S 5
spisovna: viz „Spisová služba“
spolupráce: viz „Vědeckotechnická spolupráce“
tvořivost (ukázky) A
Technické:
informace: viz „Vědecké, technické a ekonomické informace“
normy: viz „Normy“
podmínky S 5
popisy zboží a výrobků organizace A
posudky, studie, zprávy:
závažné k významným jevům a akcím A
ostatní k projektům a stavbám viz „Hmotný investiční majetek“
ostatní S 5
režimy (plány báňských postupů) S 5
rozbory: viz „Rozbory“
služby (veškeré písemnosti) S 5
výkresy: viz „Hmotný investiční majetek“
Technickoorganizační opatření:
závažná a závazná pro celou organizaci A
dílčí a ostatní S 5
Technický rozvoj (TR):
dlouhodobé, výhledové plány TR včetně zpráv o realizaci A
dokumentace a evidence akcí TR A
náměty a podněty S 5
plány a úkoly TR na období roční a delší A
popisy nových metod práce zlepšovatelů, vynálezců, významných
zaměstnanců a jejich výsledky (ukázky) A
prognózy a koncepce TR A
prověrky TR (souhrnné hodnocení, rozbory, závěry) A
realizace plánů TR (souhrnné přehledy, výkazy, zprávy a stanoviska) A
rozpisy plánů TR S 5
rozvojové studie a významné projekty A
významné studie zpracované na objednávku externě pro různé
oblasti činnosti organizace (ekologie, ekonomika, marketing,
výzkum atd.) A
zásadní písemnosti o zavádění nových technologických postupů,
nových výrobků, výsledků výzkumu do praxe, technicko-
organizačních opatření a výrobních programů A
ostatní S 5
Technický výzkum: viz „Vědeckovýzkumná základna“
Technika automatizační: viz „Výpočetní technika“
Technologie:
detailní technologické výrobní postupy a předpisy S 10
podklady pro technologické projekty S 2
receptáře – ukázky A
technologické instrukce, předpisy, receptury, návody, postupy
(včetně vlastních norem) a závažné změny výrobních postupů A
technologický průzkum S 5
změnové návrhy a příkazy běžné S 5
viz též „Výroba“ a „Výrobní dokumentace“
Telefon: viz „Pošta“
Telegramy: viz „Dálnopisy a telegramy“ a „Pošta“
Televize: viz „Sdělovací prostředky“
Tématické úkoly: viz „Vědeckovýzkumná základna“
Tělovýchova: viz „Společenské organizace“
Tisk:
články a příspěvky zaměstnanců A
články o vlastních zaměstnancích A
pamětní a jubilejní tisky A
tiskové konference A
tiskoviny, periodika a publikace vlastní A
vlastní příležitostné tisky A
výstřižky týkající se organizace A
významné informace poskytované sdělovacím prostředkům A
závodní časopis (dva výtisky) A
ostatní S 5
viz též „Sdělovací prostředky“
Tiskopisy:
agenda centrálně skladovaných tiskopisů S 3
tiskopisy vlastní (ukázky) A
Tlakové nádoby (atesty po vyřazení) S 1
Toleranční protokoly S 3
Trakční vedení:
dokumentace trakčních vedení A
evidence o kontrolách S 10
údržba S 3
Traťové hospodářství:
dokumentace tratí A
mechanizace kolejových prací S 3
nápravové tlaky na železničních tratích S 10
následky živelních pohrom na základních prostředcích V 5
přeložky železničních tratí A
údržba tratí a přestavby S 3
Trestní záležitosti:
závažná oznámení, žaloby, soudní protokoly a rozhodnutí ve věcech trestních A
ostatní S 5
Trh: viz „Obchodní činnost“
Trhací práce:
dokumentace o skladech výbušnin S 5
evidence výbušnin S 5
kniha dispozice trhacích prací S 10
kontrola průběhu trhacích prací S 3
Trhové smlouvy:
závažného významu A
ostatní S 5
Trusty a monopoly zahraniční:
smlouvy, ujednání s účastí organizace A
Tržby:
písemnosti k DPH S 10
ostatní S 5
Tvarové číslování (výkresy) S 5
Tvorba:
cenová: viz „Ceníky, ceny“
životního prostředí: viz „Životní prostředí“
Typizace:
hlášení a zprávy roční A
návrhy na normalizaci a unifikaci S 3
návrhy na typizaci výrobků S 3
plány a studie výhledové S 10
přehledy, evidence S 5
technicko organizační opatření S 5
typizační směrnice a předpisy vlastní A
typizační studie a projekty S 10
typové projekty a podklady (ukázky) A

 

U

Ubytovny a ubytování: viz „Internáty“, „Péče o zaměstnance“ a „Byty“
Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) A
Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) A
viz též „Školení“
Účetnictví:
účetní doklady:
děrné štítky a pásky s funkcí účetních dokladů S 10
doklady bankovní, pokladní, vyúčtování a zúčtování, sběrné účty S 10
mzdové doklady, dobropisy (nejsou daňovými doklady), vrubopisy, likvidační listy aj. S 5
faktury S 10
hlášenky S 3
píchačky S 3
pokladní bloky a účtenky S 2
předvahy S 10
rozpisy účtů a dalších dokladů S 3
účetní záznamy týkající se technické a právní dokumentace staveb a pozemků (po vyřazení objektů) S 5
úkolové a směnové lístky S 3
výplatní listiny (pokud nenahrazují mzdové listy) S 5
účetní evidence:
deníky všeho druhu S 10
dohody o předání účetních dokladů uložených v tzv. účetních archivech S 5
dokladové revize (zápisy) S 5
doklady o předání účetních písemností S 5
evidence pohledávek a závazků S 10
kontrolní sestavy a soupisky S 3
operativní evidence a účetní písemnosti nemající funkci účetních dokladů S 2
operogramy S 3
opisy automaticky pořizovaných dat S 3
pokyny pro operování (po ztrátě platnosti) S 3
provozní výsledky S 10
registry S 5
saldokonta S 5
sestavy:
signalizující chyby S 5
s opisem vstupních dat S 5
výstupní S 5
seznamy:
účtů na volných listech, sestav, účetních knih, číselných znaků, symbolů, zkratek
(po ztrátě platnosti) S 3
skladové karty: viz „Sklady a skladové hospodářství“
skontra S 5
sociálně ekonomické informace a informační soubory pro účetní evidenci S 5
soupisky S 3
technickoorganizační dokumentace k vedení účetnictví formou sestav S 3
účtové osnovy, předpisy, rozvrhy S 5
ukázky A
výkazy zisků a ztrát za období roční a delší A
vzory účetních písemností (formuláře) typové směnné, závazné, vydané organizací A
účetní knihy:
číselníky S 3
deníky S 10
sborníky, účty a jiné knihy analytické a syntetické evidence S 10
knihy:
faktur S 10
hlavní účetní:
jako součást roční účetní uzávěrky A
měsíční (dílčí) účetní sestavy S 10
pohledávek a závazků S 10
pokladní S 10
účetních závěrek A
mzdové listy:
do roku 1945 včetně (ukázky) A
po roce 1945 S 30
osobní účty S 5
sborníky S 10
účetní výkazy:
bilance zahajovací, slučovací, přejímací, vyčleňovací (delimitační), závěrečné (likvidační) s bilančními
přílohami a průvodními zprávami:
mimořádné a za období roční a delší A
ostatní S 10
časové řady ukazatelů A
rozbory hospodaření se závěry:
souhrnné, komplexní za období roční a delší A
dílčí a za období kratší než 1 rok S 5
rozvahy (včetně zahajovacích) A
státní statistické výkazy:
za období roční a delší A
ostatní S 5
viz též „Statistiky“
státní účetní výkazy s průvodními zprávami:
za období roční a delší A
účet ke dni zřízení nebo zahájení likvidace A
výkazy:
o hospodaření jednotlivých útvarů S 5
o plnění rozpočtu S 5
výsledovky :
roční A
ostatní S 5
zápisy o projednání hodnocení a schválení hospodářských výsledků a roční účetní uzávěrky A
zprávy o výsledcích rozborů závěrky A
inventarizace účetních písemností: viz „Inventarizace“
účetní závěrky:
roční, jejich ověření s návrhy na rozdělení zisku A
ostatní S 10
Učiliště: viz „Školení“
Učňové:
ukázky učebních materiálů a pomůcek vlastních A
nábor a náborové akce (přehledy, seznamy, výkazy, hodnocení, náborové materiály) S 5
viz též „Školení“
Účtenky za hotové S 5
Účtové listy: není-li v rejstříku uvedeno jinak S 5
Účtové osnovy (rozvrhy) a číselníky:
ukázky A
ostatní S 5
Údržba:
doklady o revizích technického zařízení, přístrojů a strojů:
výchozí revizní zprávy (po likvidaci) S 5
evidence a přezkušování svářečů S 5
generální opravy (veškeré písemnosti) S 5
hlášenky a opravy poruch S 5
kalkulace oprav S 3
knihy oprav S 5
mechanismů S 3
měsíční výkazy oprav S 1
objednací lístky, žádanky, převodky oprav S 1
odváděcí výkazy hotových oprav S 1
opravy a cejchování (záznamy) S 3
plány mazacích úkonů a hlášení o stavu, spotřebě a výměně mazadel S 1
plány údržby S 5
preventivní opravy (veškeré písemnosti) S 3
prohlídky lan, strojů, jeřábů, vozů apod. S 3
rozdělení osazenstva pro správky, týdenní rozvrhy oprav S 1
seznamy prostředků pro údržbu S 3
sledování oprav pro jednotlivá zařízení S 3
stavební údržba S 5
údržba běžná (otop, úklid, osvětlení, čištění) S 3
ukazatelé oprav S 3
úvěrovky S 1
vnitropodnikové objednávky oprav S 3
výkazy o spotřebě materiálu S 3
výkazy práce S 3
zakázkové karty včetně evidence, příloh, výkazů S 5
záznamní listy prováděných oprav S 3
záznamy režie a spotřeby nástrojů S 3
žádosti o povolení změny plánu S 5
ostatní S 1
viz též “Opravy”
Uhlí: viz „Energetika“
Ujednání: viz „Smlouvy“
Ukazatelé:
podstatných a významných jevů v organizaci:
sestavy, kontroly, rozbory, přehledy a výkazy
za období roční a delší A
ostatní S 5
Úklid (veškeré písemnosti) S 3
Úkolování:
časoměřičské studie a rozbory S 3
číselné a grafické podklady pro výkonové normy S 3
ostatní S 3
Úkolové:
listy a lístky S 3
normy: viz „Normy“
řády (vlastní) A
tabulky S 5
Úkoly:
běžné pracovní S 5
hlavní úkoly organizace (roční plány) A
rozpisy úkolů S 5
tematické a výzkumné: viz „Vědeckotechnická základna“ a „Technický rozvoj“
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Úmluvy:
mezinárodní a členství v mezinárodních organizacích A
viz též „Dohody“ a „Smlouvy“
Unifikace:
závažné písemnosti k zavádění a rozvíjení A
ostatní S 3
Úpisy dlužní S 5
Upomínky S 3
Úrazy:
hlášení úrazů, záznamy o úrazech, lékařské posudky, dokumentace, vyšetřování a šetření, protokoly: viz „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“
knihy ošetření a evidence léků S 5
knihy úrazů a nemocí z povolání A
náhradové řízení:
protokoly, rozhodnutí, rozsudky, smíry, žaloby:
v závažných případech A
ostatní S 5
odškodňovací komise (zápisy) V 10
protiúrazová propagace vlastní A
přehledy, rozbory úrazovosti a o nemocech z povolání:
viz „Statistiky“
regresní řízení:
v závažných případech A
ostatní S 5
lehké (náhradové řízení) S 5
těžké a smrtelné (náhradové řízení) A
úrazové deníky a sběrné listy S 5
výkazy, přehledy, rozbory úrazovosti:
za období roční a delší A
viz též „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, “Náhrady škod, odškodnění”, “Pojištění”, a “Škody”
Urgence S 3
Usnesení:
vlád a politických orgánů týkající se organizace, jejich rozpracování,
úkoly a sledování A
ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Úspory všeho druhu S 5
Ústavy peněžní: viz „Peněžní ústavy“ a „Banka“
Utajované skutečnosti
viz příslušné směrnice pro zacházení s písemnostmi, obsahujícímí utajované skutečnosti dále podle povahy záležitosti příslušná věcná hesla
Úvěrové záležitosti: viz „Finance, financování“
Úvodní projekty: viz „Hmotný investiční majetek“
Uzávěrky účetní: viz „Účetnictví“
Územně plánovací podklady a dokumentace:
týkající se organizace A
viz též „Hmotný investiční majetek“
Územní plány: viz „Hmotný investiční majetek“
Uznání čestná: viz „Vyznamenání“
Uznání závazků:
u pohledávek velkého rozsahu A
ostatní S 5
Užitné vzory: viz „Patenty“

 

V

Vady: viz „Reklamace“
Vagónové dodávky (výkazy) S 3
Váhy:
cejchovní listy S 3
evidence vah a závodové dopravy S 1
knihy vážení surového železa S 1
osvědčení o způsobilosti vážných (po skončení platnosti) S 5
váženky S 1
vážní knihy, lístky a zápisy S 3
Válcování:
knihy S 5
listy S 5
programy S 1
ostatní S 3
Válečné škody:
protokoly, ocenění, přihlášky, výměry o náhradě A
Valné hromady:
protokoly a usnesení z valných hromad s přílohami, případně notářským zápisem včetně pozvánky a seznamem přítomných akcionářů A
výsledky hlasování z valné hromady A
Valuty (veškeré písemnosti) S 5
Varianty projektů, úkolů, plánů, návrhů apod.:
nepřijaté (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
přijaté a schválené posuzovat jako vlastní projekt, plán, úkol,
návrh apod. viz též „Hmotný investiční majetek“
Veletrhy a výstavy:
hodnocení, uspořádání a účasti V 5
koncepce výstavnické činnosti, zpracování, schválení, rozpracování A
nájemní a jiné smlouvy S 5
propagační materiály (katalogy, letáky, fotografie, plakáty,
prospekty, apod.):
vlastní (ukázky) A
cizí S 5
příprava a projektování expozic, náměty a návrhy S 5
uznání a ocenění, vyznamenání udělená výrobkům organizace A
veškerá podkladová dokumentace S 5
zásadní písemnosti o účasti organizace A
Veřejné zakázky a výběrová řízení (vyhlášení, přihlášky, vyhodnocení, oznámení výsledků aj.):
velké a významné zakázky A
ostatní S 5
viz též „Dokumentace“
Vědecké:
exkurze, návštěvy, zájezdy apod.:
záznamy o akcích závažného významu pro činnost organizace A
instituce a styk s nimi S 5
posudky závažné A
práce (technické, výzkumné apod.) zaměstnanců organizace
závažného obsahu a významu A
rady: závažné písemnosti o jejich činnosti, záznamy o schůzích a poradách, vědecké práce, posudky
apod. A
ostatní S 5
Vědecké, technické a ekonomické informace (VTEI):
informační fond VTEI A
organizace informačních pracovišť v oblasti působnosti organizace V 5
styk s pracovišti VTEI mimo oblast působnosti organizace S 5
tiskoviny a publikace VTEI – vlastní (ukázky) A
zprávy, výkazy, informační činnost S 5
Vědeckotechnická společnost: viz „Společenské organizace“
Vědeckotechnická spolupráce (VTS):
dohody, smlouvy, protokoly VTS s účastí organizace A
finanční rozpočet zahraničních akcí v rámci VTS S 10
koncepce a programy VTS
mezinárodní dohody o VTS A
plány koordinace vědeckých a technických výzkumů:
roční a delší A
plnění dohod a smluv (výsledky, hodnocení, rozbory) A
požadavky, náměty, nabídky, vyhodnocení nabídek:
závažných A
programy studijních pobytů v zahraničí a cizinců v organizace S 5
přehledy, výkazy, zprávy o VTS:
za období roční a delší A
semináře, symposia, konference: viz tento rejstřík podle jednotlivých
hesel a příslušné činnosti
technická pomoc:
v závažných a významných případech A
zápisy, záznamy a protokoly z jednání:
závažného významu A
ostatní S 5
Vědeckotechnický rozvoj: viz „Technický rozvoj“
Vědeckovýzkumná základna (VVZ):
dílčí a etapové technické zprávy S 5
diplomové a disertační práce zaměstnanců organizace A
ekonomické rozbory výzkumných prací A
expertízy: jako posudky
knihy technických, studijních a výzkumných zpráv A
návrhy a rozpisy plánů a úkolů S 5
oponentury: jako posudky
organizace VVZ v oblasti působnosti organizace A
plánovací karty úkolů S 5
posudky běžné pracovní a provozní S 5
posudky významné pro vědeckotechnický rozvoj organizace A
programy a plány výzkumných a tematických úkolů S 5
rešerše S 5
spolupráce a kooperace při řešení úkolů S 5
technické zprávy o významných akcích a jevech A
úvodní studie úkolů a pracovní podklady S 5
vedoucí pracoviště VVZ (stanovení a vymezení kompetencí) S 5
výkazy, hlášení, přehledy a zprávy o vědeckovýzkumné činnosti
za období roční a delší A
výzkumné studijní zprávy A
výzkumné studie A
zápisy o předání vyřešených úkolů S 5
závěrečné zprávy o řešení úkolů A
viz též „Vědeckotechnická spolupráce“ a „Zkušebnictví“
Věrnostní přídavky (veškeré písemnosti) S 5
Věstníky:
ústředních orgánů S 5
vlastní A
Větrání:
kniha větrání dolu S 5
odběr a analýza vzdušnin v hlubinných dolech S 5
odběry ovzduší (evidence) S 3
ochranné a měřicí přístroje S 5
stav technického zařízení pro rozvod větrů S 5
větrné mapy S 5
výskyt nebezpečných důlních plynů A
Vízová a pasová agenda S 5
Vkladní knížky – zrušené S 3
Vlečky: viz „Doprava“
Vlečné:
účet dovozného a vlečného S 5
Vnitřní sdělení: viz „Sdělení interní“
Vnitřní správa: viz „Hospodářská správa“
Vnitřní trh: viz „Obchodní činnost“
Voda: viz „Energetika“
Vodné a stočné (vyúčtování) S 5
Vodní doprava:
cejchování plavidel A
evidence map, mostů, vodních cest A
koncepce rozvoje vodní dopravy A
mezinárodní úmluvy: viz „Smlouvy“
výkon státního dozoru v plavbě A
plavecké knížky – ukázky A
plavidla (stavba, zařízení) – výkresy A
úprava vodních cest A
veřejné vody – užívání A
vodní díla – jejich použití A
vodní knihy A
vodní poměry:
průtoky vodní stavby, sledování stavby vodních cest
– projekty a rekonstrukce A
sledování S 5
vodoprávní řízení S 10
zřizování překladišť – povolení A
zřizování přístavů – povolení A
ostatní S 5
Vodní hospodářství:
čištění odpadních vod S 5
evidence množství a jakosti vody V 5
určení toků do správy A
vyhotovení laboratorních údajů jakosti vody S 5
Vodohospodářské povolovací výměry A
Vodoprávní záležitosti:
protokoly, smlouvy, výpisy a zápisy rejstříků A
Vojenská evidence S 3
Vozidla: viz „Doprava“ a „Motorová vozidla“
Vrty – dokumentace vrtných prací A
Vrubopisy S 5
Vstup do budov organizace: viz „Ochrana organizace“
Vstupní kontrola materiálu a zboží (veškeré písemnosti) S 5
Vstupní, průběžné a závěrečné oponentury
významné A
ostatní S 5
Vstupy do zahraničních databází S 5
Všeobecná daň: viz „Daně, dávky a poplatky“
Výběrky S 5
Výběrová řízení: viz „Veřejné zakázky a výběrová řízení“
Výbory:
správní A
závodní a dílenské: viz “ Odborové hnutí“
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výbuchy: viz „Škody“ a „Havárie provozní“
Vyčleňovací a delimitační bilance A
Vyčleňovací rozhodnutí, protokoly, vyhlášky a výměry A
Výdaje materiálové S 5
Výdejky a výdej:
skladové účetnictví S 5
ostatní S 3
viz též „Účetnictví“
Vyhlášky:
politických, nadřízených a ústředních orgánů týkající se organizace A
vydané organizací A
Výhledové:
plány a studie A
záměry rozhodujících činností organizace A
viz též „Plánování“
Vyhodnocení: viz „Hodnocení“
Výchova a vzdělávání zaměstnanců: viz „Školení“
Východiskové zahajovací bilance s přílohami A
Vyjádření:
v závažných a významných případech A
ostatní S 5
Výkazy:
dílčí, pracovní a krátkodobé (pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak) S 5
komplexní rozbory roční se zápisy o rozhodnutích ze závěrečného
hodnocení organizace a její činnosti A
o činnostech a jevech v organizaci (s komentáři a průvodními materiály):
za období roční a delší A
podřízených organizací S 10
státní (statistické, účetní) vyhotovené v podniku:
za období roční a delší A
účetní, statistické viz „Statistiky“
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výkonnostní listy S 1
Výkresy:
hospodaření s výkresy:
číslování výkresů – základní normy a číselníky S 5
evidence objednávek S 1
evidenční pomůcky (kartotéky, knihy, listy) S 5
návratky S 1
objednávky S 1
osobní karty S 3
seznam předepsaných snímků S 3
záznamy o přidělení výkresů S 3
kopie (druhopisy) nenahrazují-li originály S 3
mapy a plány situační, katastrální, regulační zastavovací a obdobné týkající se organizace: viz „Hmotný
investiční majetek“
objednávky pro světlotisk S 1
stavební: viz „Hmotný investiční majetek“
výrobní: viz „Výrobní dokumentace“
Výlohy (cestovní a stěhovací) S 5
Výměnný systém oprav motorových vozidel S 5
Výměry:
kolaudační A
poplatků, daní a dávek S 5
úřední závažného významu pro organizaci A
Vynálezy:
vlastní veškerou dokumentací:
přihlášky, zápisy komise pro vynálezy a zlepšovací návrhy, evidence, deníky přihlášek vynálezů a správcovství vynálezů, stanovení odměn a společenského prospěchu, oznámení a listiny o udělení patentů a autorských osvědčení, určení správců vynálezů A
výkazy o vynálezech a zlepšovacích návrzích:
za období roční a delší A
Výnosy:
finanční: viz „Finance, financování“
Výpisy:
z běžných písemností S 3
z účtů S 5
z veřejných knih a rejstříků A
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výplatní:
listiny (pokud nenahrazují mzdové listy) S 5
průkazy S 3
sáčky S 3
viz též „Mzdy a platy“
Výpočetní technika (VT):
analytické přehledy dlouhodobé o činnosti počítače A
analyticko programátorská a provozní dokumentace včetně vývojových diagramů, analýz, protokolů,
programů a procedur, popisů operování a manipulace se sestavami, číselníků, převodníků, kódů, klíčů, šifer, seznamů, přehledů logických a součtových kontrol, zápisy algoritmů V 5
cenová dokumentace S 5
denní výpisy strojového času S 2
dlouhodobé koncepce rozvoje výpočetní techniky A
hodnocení efektivnosti provozu počítače S 5
hospodářské smlouvy o výpomoci S 5
nosiče dat (děrné pásky a štítky, magnet. pásky apod.):
programových údajů: podle charakteru programu
vstupních údajů: podle charakteru údajů
operační dokumentace (kromě předpisů) S 5
plány VT: viz „Plánování“
počítačové sestavy k DPH: viz „Daně, dávky a poplatky“
pracovní dokumentace jako např. hlášenky, kontrolní lístky,
objednávky, pracovní instrukce, záznamy, listy a lístky, průvodky
a průvodní listy, změnové dodatkové a opravovací doklady,
žádanky S 3
programová dokumentace: (programy, pracovní příkazy, výpočty, ladění, pokyny, záznamy
o programu S 3
provozní dokumentace, operační systémy S 10
technické vybavení systému, technický projekt A
zprávy a návrhy ke koncepcím, záměrům a návrhům z oblasti
zavádění výpočetní techniky A
projektová dokumentace systému s průvodními doklady A
viz též „Hmotný investiční majetek“
prostředky VT: viz „Hmotný investiční majetek“ a „Stroje a strojní
zařízení“
programování systému, testovacích programů technické obsluhy, výstupů, ladění, deníků testů, výpočtů, registračních listů, zpráv o obsahu a formě programu (po skončení provozní upotřebitelnosti) S 5
provozní dokumentace jako např. zasílací a dodací listy, deníky,
evidenční listy a karty, pracovní příkazy, číselníky S 3
provozní formuláře:
průvodek, dat a medií, programů, přehledů požadavků na strojový čas, objednávek strojového času,
rozpisu strojových hodin (po skončení provozní upotřebitelnosti) S 3
předpisy:
bezpečnostní, uživatelské, pro manipulaci s programy A
pracovní a provozní (ukázky) A
ostatní S 5
rozbory využití počítače:
krátkodobé S 5
za období roční a delší A
sestavy:
kontrolní výpisy S 1
krátkodobé S 1
roční: podle povahy obsahu
statistické výkazy o výkonech a využití:
za období kratší než rok S 3
za období roční A
testovací dokumentace systému S 5
výkazy a statistiky: viz „Statistiky“ a „Výkazy“
výstavba výpočetního střediska: viz „Hmotný investiční majetek“
výstupy: podle povahy obsahu
vývojové diagramy systému:
celkové A
dílčí, pracovní a provozní S 3
závěrečné zprávy A
Výpočty: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výpovědi:
z nájmu S 5
viz též „Zaměstnanecké záležitosti“
Výpůjční:
karty S 5
knihy S 5
lístky S 1
Výroba:
analýzy odpichů S 1
časové řady roční výroby jednotlivých hlavních výrobků A
detailní technologické předpisy S 10
diagramy výroby, ztrát a speciálních výkonů S 3
dílenské rozpisy S 1
dílenské výkazy S 5
dispečerská denní hlášení a grafikony S 1
dispečerské deníky S 2
evidence:
obalů S 3
spotřeby nástrojů S 3
surovin, stavu a pohybu zásob,operativně technická S 5
hlášení ukončení výrobních účtů (kont) S 3
hospodaření s energií a materiálem (výkazy a přehledy) S 5
indexní lístky S 1
jakostní předpisy vlastní a závažné, protokoly o zkouškách (ukázky) A
jakostní zkoušky a rozbory v provozu S 3
kalkulace prostojů a poruch S 3
kalkulační lístky S 1
kalkulační výkazy S 3
knihy:
dmychadel a generátorů S 3
jeřábní S 5
nákladů S 5
poruch a provozu S 5
surovin S 3
zakázek S 10
kompletace výrobní S 3
koncepce postupů S 1
kontroly S 1
konsignace S 1
konstrukční dokumentace: viz „Hmotný investiční majetek“
kooperace (evidenční listy, objednávky) S 3
licenční výrobní dokumentace S 5
limity S 1
listy:
dodací limitní, operační, varné, výpůjční, zpracovací S 5
rozpracovanosti S 1
materiálové listy S 3
materiálové zajištění výroby S 5
měřící archy S 1
náčrty a návodky k výrobním postupům S 3
návody pracovní a k obsluze S 3
návratky, váženky, zakázky, žádanky S 3
objednávky provozní S 1
odchylovací listy, odchylkové podklady S 1
odpady: viz „Odpady a jejich evidence“
odváděcí doklady S 1
organizace výroby (zásadní písemnosti) A
plány a výkazy:
efektivnosti výroby, statistiky, rozbory – roční A
pomocné a rozborové sešity S 5
poruchy: viz „Poruchy provozu“
povolenky taveb S 1
pracovní deníky, listy, dispozice S 5
pracovní návodky a postupy S 3
prostojové lístky S 3
prototypy (návrhy a realizace) – ukázky A
provozní zápisy o skutečném průběhu výroby S 5
průvodky na výrobu S 1
převodky S 1
recepty a receptáře výroby (ukázky) A
rekapitulace taveb A
revizní knihy (jeřábů, strojů, zařízení) S 5
rozbory sledovaných položek S 1
rozbory zajištěných plánů výroby S 3
rozpisky S 3
rozpisy operací S 3
rozpisy výrobních úkolů S 5
rozvrhy zásob práce S 1
řízení výrobního procesu S 5
směnové plány výroby a dílčí rozvrhy práce S 1
soupisky S 3
tavební knihy S 5
tavební listy S 3
technická a výkresová dokumentace: viz „Hmotný investiční majetek“
technické podmínky pro výrobu a přejímání (ukázky) A
technologické postupy: viz „Technologie“
úkolové listy a lístky S 3
úsporná opatření a výkazy – dlouhodobé a závažné A
úspory ve výrobě běžné S 5
válcovací knihy S 5
válcovací listy S 5
výdejky S 3
výkazy spotřeby materiálu na výrobek S 3
výkazy výroby roční a delší A
výrobní:
deníky S 5
dispečink (deníky) S 2
dokumentace: viz „Výrobní dokumentace“
harmonogramy a listy S 3
karty S 3
knihy (ukázky) A
metody a postupy (ukázky) A
porady (zápisy) S 5
praxe S 5
programy, plány, výkazy a rozbory s komentáři roční a delší A
účty S 10
výsledky tavebních zkoušek S 3
zadávací výrobní plány S 1
zakázkové listy S 3
zápisy koordinačních porad S 5
zápisy o zdržení S 1
záznamy jednorázových, denních a sledovaných jevů včetně
provozních podkladů S 3
záznamy taveb a postupu tažení S 1
zmetky: viz „Zmetky“
změny plánu S 5
zprávy o závažných pokusech v provozu a pokusných výrobách A
žádanky S 1
žíhací listy S 1
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výrobky:
kvalita výrobků při skladování S 5
seznamy, katalogy, popisy, propagační materiály, fotografie
výrobků organizace A
Výrobně technické pasporty organizace A
Výrobní dokumentace:
informační soubory (soubory informací) pro konstrukční a technologickou přípravu výroby, o výrobcích a jejich vlastnostech S 5
konstrukční dokumentace (kromě výkresů) jako např. deníky, rozpisky, výpočty, výpočtové lístky, popisy, schémata, seznamy technických podmínek a náhradních dílů a částí, návody,
odchylky a změny:
k významným výrobkům řešených tvůrčím a objevným způsobem A
k ostatním výrobkům S 10
matrice (originály) výrobních výkresů: jako výkresy
normy: viz „Normy“
receptáře a recepty (ukázky) A
technické podmínky (ukázky) A
technické popisy A
technologická dokumentace jako např. seznamy přípravků, nářadí a součástek, návodky, postupky, soupisky, listy materiálové,
zaměstnanosti, kontrolní, pracovní návody, změnové řízení aj. S 3
technologické předpisy, návody, postupy:
detailní S 10
doklady závažných změn předpisů, návodů a postupů A
k významným výrobkům A
k ostatním výrobkům S 10
výkresy:
detailů S 5
evidenční pomůcky výkresů (knihy, karty, listy, lístkovnice) po vyřazení S 5
montážní S 3
nabídkové vlastních významných výrobků A
náčrty S 3
návrhové S 5
obrysové S 5
operační S 3
opravárenské (opravářské) S 5
polotovarů S 1
postupové S 3
pro dopravu S 1
pro uskladnění S 1
provozní S 5
rozměrové S 3
sestavení (sestav) A
schématické k významným výrobkům A
slepé S 3
součástí S 5
tabulkové S 5
technologické S 3
výrobní (dílenské) S 5
duplikáty, kopie, snímky výkresů (pro provoz) S
ostatní S 5
viz též „Výkresy“
výrobní knihy (ukázky) A
vývojové úkoly S 5
Výrobní pomůcky, nářadí, přípravky S 5
Výrobní program A
Výrobní účtárna: viz „Účetní evidence“
Výroční:
schůze apod.: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
zprávy organizace A
Výrubnost – roční (výkazy a mapy) A
Vyřazování:
motorových vozidel S 5
písemností: viz „Skartace“
viz též „Inventarizace“
Výsledky souhrnné podstatných činností organizace se stanovisky a rozbory:
za období roční a delší A
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výsledovky (výkazy zisků a ztrát roční a delší) A
viz též „Účetní evidence“
Vysoké školy:
styk s nimi V 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Výstavba: viz „Hmotný investiční majetek“
Výstavy: viz „Veletrhy a výstavy“
Výstroj (požárníků, stráže apod. – veškeré písemnosti) S 5
Výstřižky z novin a časopisů:
s informacemi o organizaci, její činnosti a zaměstnancích A
Výstupní:
kontrola (veškeré písemnosti) S 5
sestavy: viz „Výpočetní technika“
Vysvědčení:
při odchodu: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
školní: viz „Školení, školství“
Výsypky:
zásadní písemnosti A
protokoly o uvolnění podloží pro postup vnitřní výsypky S 5
Výtahy a zdviže (veškeré písemnosti) S 5
Výtvarná rada – protokoly z jednání A
Výtvarnictví průmyslové:
návrhy, ukázky, modely, realizace (ukázky) A
Vyúčtování:
cestovních účtů, honorářů, mezd, náhrad, nákladů, nákupů, odměn, poštovného, prací, přírůstků, služeb,
telefonních poplatků, tržeb, úbytků, výdajů, záloh apod. S 5
Vyvlastnění:
podkladové materiály V 5
rozhodnutí, výměry, dohody, odhady A
Vývojové:
(časové) řady ukazatelů A
diagramy: viz „Výpočetní technika“ a „Diagramy“
studie a projekty A
úkoly výrobní S 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Vývoz: viz „Obchodní činnost“
Výzkum: viz „Vědeckotechnická základna“ a „Zkušebnictví“
Vyznamenání:
státní, udělená firmě, kolektivu zaměstnanců i jednotlivcům:
návrhy, posudky, stanoviska V 5
udělení a evidence A
Vzdělávání: viz „Školení“
Vzorkovnice vlastní A
Vzorové studie a projekty:
stavební: viz „Hmotný investiční majetek“
ostatní týkající se organizace a ovlivňující její činnost A
jinak S 5
Vzory a vzorky ochranné a průmyslové:
popisy, přihlášky, evidence, výkresy, udělení osvědčení a patentů A
Vzpomínky a pamětní záznamy týkající se organizace a osob, které se zúčastnily jejího založení a rozvoje A

 

Z

Zahraniční:
cesty: viz „Cesty služební“
obchod: viz „Obchodní činnost“
stáže: viz „Cesty služební“ a „Vědeckotechnická spolupráce“
styky:
evidence písemného styku se zahraničím S 5
pohovorové, požadavkové listy S 5
významné návštěvy (knihy záznamů, seznamy delegátů, fotografie apod.) A
zprávy: viz „Cesty služební“
viz též „Cizinci“
Záchranná služba:
organizace a řízení záchranářství V 5
záznamy o záchranných pracích a opatřeních velkého rozsahu
a závažného významu a jejich evidence A
zprávy o činnosti roční A
ostatní S 5
Zainteresovanost hmotná (podmínky odměňování) S 5
Zájmová činnost:
výtvarná, hudební, sportovní a jiná:
hodnocení a zprávy V 10
ostatní S 5
Zájmové organizace: viz „Společenské organizace“
Zakázky:
velkých a technicky významných investičních celků A
veřejné: viz „Veřejné zakázky a výběrová řízení“
zakázková náplň S 5
zakázkové knihy S 5
zakázkové listy a kartotéka S 3
Zakládací listiny, rozhodnutí, výměry A
Základna vědeckovýzkumná: viz „Vědeckovýzkumná základna“
Základní:
fondy: viz „Fondy“ a „Hmotný investiční majetek“
prostředky (ZP):
likvidace základních prostředků (mimo nemovitého majetku) S 5
nemovitý majetek (budovy a pozemky) – pořizovací ceny, evidence, přírůstky, úbytky, likvidace,
vyřazení, zrušení A
plány likvidace základních prostředků S 5
přecenění, přeřazení, odpisy S 5
přehledy o tvorbě a čerpání vlastních zdrojů investiční výstavby a investičních účtů S 10
převody ZP S 5
sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 5
účetní změny stavu ZP S 5
vyhodnocení efektivnosti ZP S 5
zápisy komise pro likvidaci ZP S 5
zásady obnovy a provozu ZP (směrnice a metodika) S 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
viz též „Hmotný investiční majetek“
Založení organizace (veškeré písemnosti) A
Záměry investiční a projektové: viz „Hmotný investiční majetek“
Zaměstnanecké záležitosti:
evidence:
docházky: viz „Absence“
kárných opatření S 5
nástupů a výstupů S 5
zaměstnanců se zkrácenou, změněnou pracovní dobou S 5
výpovědí S 5
hodnocení zaměstnanců (ukázky) A
jednorázová šetření o stavu, složení, kvalifikaci apod. zaměstnanců V 5
jednotná evidence zaměstnanců (JEZ) – výkazy a formuláře:
pokud nahrazují osobní spisy: jako osobní spisy
jinak S 5
jmenovací, pověřovací a odvolací listiny (dekrety):
vedoucích a významných zaměstnanců A
ostatních S 5
knihy vadných čísel a průkazů (průkazek) S 5
konkursy V 5
nábor, náborové akce (ukázky vlastních materiálů) A
osobní spisy a písemnosti s obdobnou funkcí včetně dotazníků, evidenčních listů, čestných prohlášení, pracovních a služebních smluv, funkčního zařazení, platových výměrů, kvalifikačních posudků a dokladů, výsledků psychologických a podobných zkoušek a testů, čestných uznání a vyznamenání, výpočtů, žádostí o rozvázání pracovního poměru, výstupních a propouštěcích listů, likvidačních listů, vysvědčení při odchodu, zápočtových listů (potvrzení o zaměstnání) aj.:
vedoucích a významných zaměstnanců A
ostatní osobní spisy:
písemnosti obahující údaje potřebné pro účely důchodového pojištění S 30
ostatní S 10 vyjma písemností týkajících se osobních údajů o zaměstnanci, které nejsou nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zvláštních zákonů. Tyto písemnosti předá zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru (např. životopis, pracovní posudky, vysvědčení apod.).
písemnosti týkající se přijímání, pracovního poměru a zařazení,
rušení pracovního poměru, propouštění a jiných změn, pokud nejsou součástí osobního
spisu S 5
písemnosti vyplývající ze styku s pracovními úřady S 5
plány výchovy a vzdělávání S 5
popisy prací a funkcí V 5
povolení k zaměstnání cizinců S 20
požadavky a plány pracovních sil útvarů S 5
pracovně právní agenda běžná S 5
pracovní a služební řády (vlastní) A
pracovní doba (změny, úpravy) S 3
přehledy a výkazy o počtu zaměstnanců za období roční a delší A
přesčasové práce: viz „Přesčasy“
přídavky rodinné a věrnostní S 5
rozbory stavu pracovních sil za období roční a delší A
služební a naturální požitky (seznamy, úmluvy) – ukázky A
služební zaměstnanecké a pracovní průkazy po ztrátě platnosti S 3
stabilizace zaměstnanců S 5
uvolňování zaměstnanců do veřejných funkcí A
žádosti, dotazníky aj. nepřijatých uchazečů S 5
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zápisníky důlního měřiče:
tachymetrické V 10
u hlubinných dolů V 10
u povrchových dolů V 10
Zápisy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zápočtové listy: viz „Zaměstnanecké záležitosti“
Zápůjční lístky S 1
Záruky (veškeré písemnosti) S 5
Zařízení: viz „Hmotný investiční majetek“
viz též tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zasílací listy S 3
Zasílatelské smlouvy S 5
Zásilky poštovní: viz „Pošta“
Zásobníky (kartotéky) materiálových a jiných zásob S 5
Zásoby, zásobování (veškeré písemnosti) S 5
viz též „Obchodní činnost“ a „Sklady“
Zastavovací:
plány, studie: viz „Hmotný investiční majetek“
Zástupci organizace ve významných mezinárodních orgánech,
organizacích, komisích apod. (hlášení, zprávy o činnosti) A
Zastupování organizace:
plná moc: viz „Plné moci“
podpisový řád A
pověření k zastupování S 5
prokury S 20
Závazky: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Závěrečné:
(likvidační) bilance se zprávami a přílohami A
technicko-ekonomické vyhodnocení staveb A
účty A
Závěrky účetní: viz „Účetní výkazy“
Závěsné štítky S 3
Závodní:
byty: viz „Byty“
časopisy (dva výtisky) A
doprava: viz „Doprava“
hotely: viz “Hotely závodní”
jídelny:
operativně technická evidence S 3
stravenky S 1
účetní písemnosti: viz „Účetnictví“
kluby a domy kultury:
běžná korespondence (přehledy poskytování zařízení ZK, povolení akcí státními orgány,
objednávky, potvrzení objednávek apod.) S 5
dokumenty (smlouvy, zápisy aj.) týkající se majetkoprávních záležitostí a doklady o finančním
hospodaření podle zásad účetní evidence odborového hnutí A
fotografie, novinové výstřižky, zvuková a jiná dokumentace o ZK a jeho kolektivu A
plány a programy ZK a jeho složek: viz „Plánování“
roční přehledy o činnosti, protokoly výročních schůzí a jiné závažné písemnosti A
rozmnoženiny vydané ZK V 5
statistické výkazy, výkazy, zprávy, hlášení o činnosti: viz „Statistiky“
statuty ZK A
tiskoviny vydané ZK (dva výtisky) A
ukázky vlastních textů, repertoárových materiálů A
zápisy ze schůzí a konferencí ZK A
ostatní S 5
viz též „Společenské organizace“
knihovny a čítárny: viz „Knihovny“
kroniky A
kuchyně: viz „Závodní jídelny“
lékaři: viz „Zdravotnictví“
požárníci: viz „Požární ochrana“
rozhlas: viz „Rozhlas“
stráž: viz „Ochrana organizace“
školy práce: viz „Školení“
výbor OH: viz „Odborové hnutí“
Závodová doprava: viz „Doprava“
Zbraně, zbrojní pasy S 10
Zdravotnictví:
ambulantně léčebně preventivní péče:
dětská:
záznamy o zdraví dítěte: přechází do evidence dospělých po dovršení patnáctého roku
věku S 10 (po úmrtí evidovaného)
roční přehledy o očkování dětí S 10
gynekologie:
hlášení o narození dítěte S 5
porodní kniha S 20
porodopisy, záznamy o průběhu porodu, šestinedělí, zprávy ošetřujícímu lékaři S 100
záznamy o novorozenci V 10a
kožní a pohlavní:
evidenční vyšetřovací léčebné listy S 100
výkazy evidovaných pohlavně nemocných S 10
nemocniční péče:
anesteziologická kniha S 20
denní hlášení o počtu nemocných S 5
hlášení o přijetí a propuštění S 5
operační kniha S 20
pitevní protokoly S 10
záznamy o anesteziologii (součást zdravotního záznamu) S 100
záznamy o nemocných vyšetřených a nepřijatých S 5
záznamy o zdraví a nemoci (chorobopisy) S 100
zprávy ošetřujícímu lékaři (součást zdravotního záznamu) S 100
obvodní:
záznamní kniha pro lékařskou službu první pomoci S 1
plicní a respirační nemoci:
roční výkazy o činnosti oddělení TBC a respiračních nemocí A 10
soubory zdravotních záznamů o očkování proti TBC a jeho kontrolách S 100
pohotovostní služba:
hlášení o pohotovostní službě S 3
záznamní kniha pohotovostní služby S 10
radiodiagnostické:
dokumentace o vyšetřovaných:
RTG snímky a kopie nálezů u případů dlouhodobě sledovaných S 5 (od posledního vyšetření)
ostatní písemnosti S 3 (od posledního vyšetření)
záznamy o osobní dozimetrii zaměstnanců na pracovišti S 30 (od skončení pracovního poměru)
školní:
soupis dětí zdravotně ohrožených a osvobozených od některých vyučovacích
předmětů S 10
školní zdravotní záznamy S 10
výkazy o přenosných nemocech dětí V 10
transfúzní:
roční výkaz o činnosti transfúzního oddělení V 5
záchranná služba:
lékařská ambulantní kniha pro rychlou lékařskou pomoc S 10
běžné zdravotní posudky S 5
hygienická služba:
rozbory a hodnocení pro potřeby hygienického dozoru V 5
kartotéky zdravotnické S 5
lázeňská péče S 5
léčebně preventivní péče:
evidence nemocných včetně doporučení a záznamů o průběhu léčení:
v ambulantním zařízení S 5
v lůžkovém zařízení S 10
hlášení zhoubného novotvaru S 100
lékařské zprávy (nálezy) S 3
průvodní listiny (průvodky) pro vyšetření S 3
všeobecné záležitosti, instrukce, směrnice aj. V 10
zápisy o průběhu ošetření (vyšetření) v odborných ambulantních zařízeních S 3
záznamy o spotřebě omamných látek S 5
zdravotní záznam včetně vložek a doplňků (chorobopis) S 100
lékařské deníky S 5
periodické prohlídky V 5
plány preventivních prohlídek S 3
posudky o zdravotním stavu jednotlivých zaměstnanců S 5
pracovní neschopnost S 5
právní záležitosti
hlášení úrazu a výše regresní náhrady S 10
návrhy pro regresní komisi S 10
regresní návrhy v trestním řízení S 10
rozhodnutí o regresní náhradě S 10
výzva k zaplacení regresní náhrady S 10
přehledy a výkazy o zdravotní péči a zdravotním stavu zaměstnanců za období roční a delší A
rozbory nemocnosti, výkazy, statistiky roční a delší A
zásadní písemnosti o zřízení a činnosti zdravotnických zařízení organizace A
zdravotnická prevence S 5
zdravotnické prohlídky rizikových a vybraných pracovišť S 5
zdravotnický průzkum (souhrnné výsledky) A
viz též „Absence“, „Nemocnost“, „Pojištění“ a „Úrazy“
ostatní písemnosti viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zdržné: viz „Obchodní činnost“
Zdviže (veškeré písemnosti) S 5
Zkoušky:
kotlů a zařízení apod. S 5
v kursech a školách: viz „Školení“
viz též „Rozbory“ a „Zkušebnictví“
Zkušební:
protokoly S 5 pokud rejstřík neuvádí v některé agendě jinak
postupy při zkoušení materiálů a výrobků S 5
řády vlastní A
zařízení a vybavení zkušeben S 5
Zkušebnictví:
analýzy odpichů S 1
defektoskopické zkoušky S 5
chemické sestavy S 3
knihy analýz S 5
knížky odborných pracovníků a laborantů S 5
laboratorní deníky S 3
laboratorní karty zkoušek a spotřeby materiálu S 3
pomocné záznamy zkoušek S 1
prohlídky jeřábů, kotlů, lan, strojů, vozů aj. S 3
protokoly (návrhy, realizace, ověření, zkoušky, hodnocení) – ukázky A
RTG snímky S 5
snímky pracovního dne S 3
spektrální analýzy S 5
tepelné zpracování (záznamy) S 3
výsledky chemických rozborů a zkoušek S 3
výsledky metalurgické S 5
záznamy o vedení taveb a vzatých vzorcích S 3
záznamy o zkouškách S 3
zkoušky:
ve zkušebnách provozu S 3
v pokusných provozech a laboratořích S 5
zprávy o závažných pokusech v provozu a pokusných výrobách A
ostatní S 3
Zlepšovací návrhy:
veškeré písemnosti po ztrátě provozní upotřebitelnosti V 10
Zmetky:
hlášení, výkazy, statistiky S 5
opatření k odstranění a snížení zmetkovitosti S 5
záznamy o zmetcích S 1
zmetkové bloky a lístky S 5
zmetkové knihy S 5
ostatní S 3
viz též „Jakost“
Změny: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zmocnění:
právních zástupců S 5
zmocňovací dekrety závažné A
plná moc: viz „Plné moci“
prokury S 20
Znalci: viz „Experti“
Známky:
kontrolní S 3
ochranné (popisy, výkresy, osvědčení, výpisy a zápisy známkového rejstříku) A
viz též „Ochranné známky“
Znárodnění (zásadní písemnosti) A
Zprávy: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Zrušení organizace (zásadní písemnosti) A
Zrušovací protokoly a obdobné písemnosti:
ve významných případech, např. velkých a technicky významných investičních celků A
Zřízení organizace (zásadní písemnosti) A
Ztráty a nálezy (knihy, záznamy) S 3
Zúčtenky mezd S 5
Zúčtovací mzdové lístky a výplatní listiny S 5
Zúčtování: viz „Vyúčtování“
Zvukové, filmové a jiné záznamy pořízené jako dokumentace o činnosti
organizace a životě jeho zaměstnanců A

 

Ž

Žádanky:
pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 1
Žádosti: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
Žaloby: viz „Právní záležitosti“
Železnice:
viz „Doprava“ a tento rejstřík podle jednotlivých hesel
a příslušné činnosti
Žíhací lístky S 1
Živelní pohromy a škody:
velkého rozsahu (zásadní písemnosti) A
menšího rozsahu S 5
viz též „Pohromy a škody živelní“, „Náhrady škod“ a „Škody“
Živnostenskoprávní záležitosti:
výpisy ze živnostenského rejstříku, koncesní listiny,
živnostenské listy, protokoly A
Životní prostředí:
ekologické havárie:
závažné A
ostatní S 5
exhalace:
výpočty škod, uplatnění náhrad, znalecké posudky A
ostatní S 15
exhalační těžba A
geofaktory životního prostředí a ostatní závažné písemnosti A
koncepce ochrany, tvorby a péče o životní prostředí A
konkrétní opatření k ochraně a péči o životní prostředí A
oznámení a výpočty placení exhalací S 15
program technického rozvoje A
řízení vědeckovýzkumné práce v životním prostředí A
sanace ekologických zátěží V 10
zprávy o stavu, ochraně a péči o životní prostředí A
viz též „Odpady a jejich evidence“
Životopisné údaje o významných zaměstnancích, kteří
se zasloužili o organizaci, její rozvoj a vývoj A
Žurnály (účetní deníky) S 10

 

Přehled použitých zkratek

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CO – Civilní obrana
ČSN – Československá státní norma
ČNB – Česká národní banka
DDM – Dlouhodobý drobný majetek
DHM – Dlouhodobý drobný majetek
DKP – Drobný krátkodobý předmět
DPH – Daň z přidané hodnoty
DOV – Dodavatelsko odběratelské vztahy
EMS – European Monetary System (Evropský měnový systém)
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FNO – Fond národní obnovy
FOP – Finanční operace
FZH – Fond znárodněného hospodářství
HIM – Hmotný investiční majetek
JAF – Jednotný archivní fond
JEZ – Jednotná evidence zaměstnanců
MTZ – Materiálně technické zásobování
OBÚ – Obvodní báňský úřad
OFP – Ostatní finanční platby
OH – Odborové hnutí
PO – Požární ochrana
POPD – Plán otvírky, přípravy a dobývání
PHARE – Poland and Hungary Assistance for Reconstructuring of their Economies (Program hospodářské pomoci)
PPS – Předměty postupné spotřeby
RGEMS –
RTG – Rentgenový snímek
THN – Technickohospodářské normy
THP – Technickohospodářský pracovník
TR – Technický rozvoj
VT – Výpočetní technika
VTEI – Vědecké, technické a ekonomické informace
VTS – Vědeckotechnická spolupráce
VVZ – Vědeckovýzkumná základna
ZK – Závodní klub
ZP – Základní prostředky
Rentgenový snímek
THN – Technickohospodářské normy
THP – Technickohospodářský pracovník
TR – Technický rozvoj
VT – Výpočetní technika
VTEI – Vědecké, technické a ekonomické informace
VTS – Vědeckotechnická spolupráce
VVZ – Vědeckovýzkumná základna
ZK – Závodní klub
ZP – Základní prostředky