Vzor plné moci

 

Plná moc obecného zmocněnce

dle ust. § 441 občanského zákoníku

Já, níže podepsaný …………………….., bytem———————-, PSČ …………, nar. ……………, insolvenční správce ………………………….., IČ: …………………., se sídlem……………………….

An average person might not have a full comprehension of all of essay writer help the conditions linked to the subjects that interest them.

zmocňuji pana Ing.Vladimíra Nevluda, LL.A., bytem Na Nábřeží 1636/3, Opava 746 01,

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:

pro veškeré řízení týkající se skartačního řízení, předání dokumentů trvalé povahy (archiválie), případně dalších řízení před Státním okresním archívem v …………………….

Toto zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které je zastoupení omezeno. Též zanikne i v případě, že je odvolám nebo zmocněnec vypoví. Zemře-li zmocněnec nebo zmocnitel, zanikne tím i zmocnění.

V ……………. dne …………….

 

Podpis zmocnitele: