Led 142015
 

Doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený dokument uložen ve spisovně; po jejím uplynutí se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta začíná běžet dnem vyřízení dokumentu, resp. dnem 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém dokument vznikl, resp. byl vyřízen nebo pozbyl pro organizaci význam. Skartační lhůta nesmí být svévolně zkracována, lze ji však v odůvodněných případech a po konzultaci s příslušným státním archivem prodloužit.